Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk

Issues management som strategisk ... - Hans Mogensen

Det er en definition, som ganske godt matcher den definition på et issue, vi anser for bedst i relation

til kriseledelse i en førkrisefase med henblik på at forebygge eller mindske effekten af en krise.

Efter således at have set på forskellige definitioner på issues management, vil vi nu se på fire

teoretiske tilgange til issues management 60 :

• The systems approach – Den systemteoretiske tilgang

• The strategic reduction of uncertainty approach – Den strategiske tilgang

• The rhetorical approach – Den retoriske tilgang

• The engagement approach – Den engagerende tilgang

Vi vil forsøge at placere nogle af de centrale teoretikere og diskutere nogle af de væsentligste issues

management modeller i de fire perspektiver. Det er vigtigt at understrege, at de fire tilgange ikke

nødvendigvis er adskilte men på områder overlapper hinanden.

4.2 Den systemteoretiske tilgang

Den systemteoretiske tilgang til issues management har sine rødder i system teori 61 . I systemteori 62

betragtes organisationer som komplekse organismer, som må interagere med deres omgivelser for at

overleve 63 . Systemteori finder bl.a. sit afsæt i biologien i forskningen af levende organismer 64 .

I en systemteoretisk tilgang er der to formål med issues management.

For det første skal issues management minimere overraskelser fra omgivelserne ved at fungere som

et tidligt varslingssystem for potentielle trusler og muligheder. Det involverer primært skanning af

omgivelserne for at skaffe informationer til beslutninger i organisationen og feedback til

organisatorisk tilpasning.

For det andet fungerer issues management som et systematisk og effektivt svar på disse trusler og

muligheder. Issues management bidrager til en koordinering og integrering af trusler og muligheder

60 Taylor et al. (2003:257)

61 Taylor et al. (2003:258)

62 Der findes to traditioner inden for systemteori. Den ene – mainstream-retningen, som her er refereret – opfatter

organisationer som et åbent socialt system (Katz & Kahn). Organisationen interagerer både med omgivelserne og

internt mellem dele af organisationen. Det er en meget udbredt retning inden for PR, hvor f.eks. Grunig & Hunt (1984)

har anvendt denne tilgang. Den anden tilgang eller tradition, som har stærk udbredelse i Danmark især blandt

kommunikationsforskere og mediefolk, er Luhmann, der ser organisationen som et lukket socialt system, der ikke

interagerer med andre eksterne systemer.

63 Miller (2006:71).

64 En af grundlæggerne af systemteori er Ludwig van Bertalanffy, som inden for teoretisk biologi forskede i levende

systemer. Han hævdede, at systemtilgangen kunne anvendes inden for en lang række andre felter, både i naturvidenskab

og socialvidenskab. Han udgav værket General Systems Theory i 1968.

25

More magazines by this user
Similar magazines