Views
9 months ago

Karcher K 2 Basic - manuals

Karcher K 2 Basic - manuals

Pregled sadržaja Opće

Pregled sadržaja Opće napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 3 Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . . . . . . . HR 3 Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 5 Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 6 Skladištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 6 Njega i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . HR 7 Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . . . . . . . HR 7 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR 8 EZ izjava o usklađenosti . . . . . . . . . . . HR 8 Opće napomene Poštovani kupče, Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika. Opseg isporuke Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača. Namjenska uporaba Ovaj visokotlačni čistač upotrebljavajte isključivo za primjenu u privatnom kućanstvu: – za čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata, fasada, terasa, vrtnih strojeva itd. s visokotlačnim vodenim mlazom (prema potrebi uz dodatak sredstava za čišćenje). – s dijelovima pribora, zamjenskim dijelovima i sredstvima za čišćenje koje je dozvolio KÄR- CHER. Poštujte sve naputke, koji su priloženi sredstvima za čišćenje. Simboli na uređaju Visokotlačni mlaz ne usmjeravajte na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj. Uređaj zaštitite od mraza. Simboli u uputama za rad Opasnost Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt. Upozorenje Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt. Oprez Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu. Zaštita okoliša Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine. Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava. Napomene o sastojcima (REACH) Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici: www.kaercher.com/REACH Jamstvo U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. (Adresu ćete naći na poleđini) Sigurnosni napuci Opasnost • Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama. • Uređaj ne pokrećite ako su oštećeni strujni priključni kabel ili važni dijelovi uređaja, npr. visokotlačno crijevo, ručna prskalica ili sigurnosni uređaji. • Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na strujnom priključnom kabelu s utikačem. Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru. • Prije svakog rada provjerite ima li na visokotlačnom crijevo oštećenja. Oštećeno visokotlačno crijevo odmah zamijenite. • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Kod uporabe stroja u opasnim područjima (na pr. benzinske postaje) valja voditi računa o odgovarajućim sigurnosnim propisima. 134 HR – 3

• Visokotlačni mlazovi mogu u slučaju nestručne uporabe biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj. • Ne usmjeravajte visokotlačni mlaz prema drugima ili sebi kako biste očistili odjeću ili obuću. • Ne prskajte predmete koji sadržavaju tvari opasne za zdravlje (na pr. azbest). • Automobilske gume/ventili guma se mogu oštetiti visokotlačnim mlazom i puknuti. Prvi znak toga je promjena boje gume. Oštećene automobilske gume/ventili guma su opasne po život. Kod čišćenja održavajte najmanje 30 cm razmaka! • Opasnost od eksplozije! Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine. Nikada ne usisavajte tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline i otapala! Tu spadaju primjerice benzin, razrjeđivači za boje ili loživo ulje. Raspršena magla je lako zapaljiva, eksplozivna i otrovna. Ne koristite aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, jer mogu nagristi materijale od kojih je uređaj sačinjen. Upozorenje • Strujni utikač i spojka primijenjenog produžnog kabela moraju biti vodonepropusni i ne smiju ležati u vodi. • Neprikladni produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom koristite samo za tu namjenu odobrene i na odgovarajući način označene produžne kabele dovoljnog poprečnog presjeka: 1 - 10 m: 1,5 mm 2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm 2 • Produžni kabel uvijek u potpunosti odvijte od bubnja za navijanje kabela. • Visokotlačna crijeva, armature i spojke su važne za sigurnost uređaja. Upotrebljavajte samo visokotlačna crijeva, armature i spojke koje je preporučio proizvođač. • Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima. Uređajem ne smiju rukovati djeca ili neosposobljene osobe. Nadgledajte djecu kako bi ste bili sigurni da se igraju s uređajem. • Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja! • Ovaj uređaj je razvijen za uporabu sredstava za čišćenje, koja isporučuje i preporučuje proizvođač. Uporaba drugih sredstava za čišćenje ili kemikalija može smanjiti sigurnost uređaja. • Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju. • Nemojte raditi s uređajem ako se u njegovom dometu nalaze osobe, osim ako one nose zaštitnu odjeću. • Za zaštitu od prskajuće vode ili prljavštine nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitne naočale. Oprez • U slučaju duljih stanki u radu isključite uređaj na glavnoj sklopki/sklopki uređaja ili izvucite mrežni utikač. • Pri temperaturama ispod 0 °C ne koristite uređaj. • Kod čišćenja lakiranih površina valja održavati najmanje 30 cm razmaka kako bi se izbjegla oštećenja. • Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora. • Pazite da se mrežni ili produžni kabeli ne unište ili oštete gaženjem, gniječenjem, vučenjem ili sličnim. Mrežne kabele zaštitite od vrućine, ulja i oštrih bridova. • Svi dijelovi pod naponom moraju u području rada biti zaštićeni od prskanja. • Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak, koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364. • Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja. • Iz sigurnosnih razloga preporučamo da uređaj uvijek radi osiguran zaštitnom nadstrujnom sklopkom (maks. 30 mA). • Radovi na čišćenju, kod kojih nastaju uljne otpadne vode, kao što su pranje motora, pranje donjeg dijela vozila, smiju se izvoditi samo u praonicama sa separatorom ulja. Sigurnosni uređaji Oprez Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju mijenjati i zaobilaziti. Sklopka uređaja Sklopka uređaja sprječava njegov neželjeni rad. Zapor ručne prskalice Zapor blokira polugu ručne prskalice i sprječava nehotično pokretanje uređaja. HR – 4 135