Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Mode d'emploi Croate

3D snimaje Napomene o

3D snimaje Napomene o snimanju 66 Funkcija [3D Panorama] nije prikladna za snimanje: ––Objekata koji se kreću. ––Objekata preblizu fotoaparatu. ––Objekata s uzorkom koji se ponavlja, primjerice pločicama, i objekata s malo kontrasta poput neba, pješčane plaže ili livade. 66 [3D Panorama] snimanje može se prekinuti u sljedećim uvjetima: ––Pomičete ili naginjete fotoaparat prebrzo ili presporo. ––Potresanje fotoaparata je prejako. 66 Ne uspijete li pomicati ili nagnuti fotoaparat po cijelom motivu unutar zadanog vremena, u dobivenoj slici se pojavljuje crno područje. U tom slučaju pomičite fotoaparat brže kako biste snimili cijelu panoramsku sliku. 66 Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni dio se neće snimiti glatko. 66 U uvjetima smanjenog osvjetljenja, slike mogu biti nejasne. 66 Pod svjetlom koje treperi, npr. fluorescentno svjetlo, fotografije možda neće biti valjano snimljene. 66 Kad se cijeli kut 3D panoramskog snimanja i kut u kojem ste podesili izoštrenost i ekspoziciju pomoću zadržavanja AE/AF razlikuju po svjetlini, boji i izoštrenosti, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite kut čije postavke zadržavate i snimajte ponovno. 66 Dostupan je samo horizontalan smjer snimanja. 66 Za detalje o postupku snimanja 3D fotografija pogledajte stranicu 68. Reprodukcija 3D fotografija Prilikom reprodukcije 3D fotografija na LCD zaslonu fotoaparata ili na TV-u koji nije kompatibilan s 3D prikazom, fotografije se reproduciraju bez 3D efekta. 3D slikovne datoteke 66 Za stvaranje 3D fotografije spajaju se JPEG i MPO datoteke. Izbrišete li jednu od tih datoteka s računala 3D fotografije se možda neće pravilno prikazivati. 66 Za detalje o postupku reprodukcije 3D fotografija pogledajte stranice 126 i 135. 198

Napomene o licenci Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver na temelju licenčnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke. Molimo pročitajte sljedeće odlomke. Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" i "libjpeg" softver. OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM AVC PATENT PORTFOLIO ODO- BREN KORISNIKU ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA PREMA AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO- ZAPISA KOJE JE KODIRAO KORISNIK PRILIKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIV- NOSTI I/ILI JE DOBIVEN OD DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPU- ŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI PODRAZU- MIJEVA LICENCA ZA BILO KOJU DRUGI NAČIN UPORABE. DODATNE INFORMACIJE MOŽE- TE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM O GNU GPL/LGPL softveru Uz fotoaparat je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL"). Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL. Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu. http://www.sony.net/Products/Linux/ Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja izvornog koda. Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver. Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici: http://www.adobe.com/ Ostalo 199

 • Page 1 and 2:

  4-187-045-12 (1) Digitalni fotoapar

 • Page 3 and 4:

  66 Držite bateriju izvan dosega ma

 • Page 5 and 6:

  Zbrinjavanje starih električnih i

 • Page 7 and 8:

  Napomene o uporabi Postupak snimanj

 • Page 9 and 10:

  Sadržaj Priprema fotoaparata Prije

 • Page 11 and 12:

  Fotografiranje s fiksnom svjetlinom

 • Page 13 and 14:

  Provjera isporučenog pribora Broj

 • Page 15 and 16:

  Stražnja strana Priprema fotoapara

 • Page 17 and 18:

  Donja i bočne strane A Priključni

 • Page 19 and 20:

  Napomene 66 Vrijeme punjenja razlik

 • Page 21 and 22:

  Podržane memorijske kartice 66S ov

 • Page 23 and 24:

  Učinkovita uporaba baterije 66Kapa

 • Page 25 and 26:

  Napomene o "Memory Stick" medijima

 • Page 27 and 28:

  Za uklanjanje objektiva 1 Pritisnit

 • Page 29 and 30:

  5 Ponovite korak 4 kako biste podes

 • Page 31 and 32:

  Skidanje okulara Prilikom pričvrš

 • Page 33 and 34:

  SLT-A33 (Jedinica: Fotografije) Vel

 • Page 35 and 36:

  Čišćenje Čišćenje fotoaparata

 • Page 37 and 38:

  4 Odaberite [Enter] pomoću i zati

 • Page 39 and 40:

  Indikatori na zaslonu Prebacivanje

 • Page 41 and 42:

  Prikaz informacija o snimanju (u tr

 • Page 43 and 44:

  Zaslon ǜ Ǜ һ Ә Ǚ ә Ө ǚ ө B

 • Page 45 and 46:

  Zaslon Opis P ְ ֱ AF područje (8

 • Page 47 and 48:

  Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija

 • Page 49 and 50:

  Funkcije odabrane tipkom MENU Može

 • Page 51 and 52:

  Izbornik korisničkih postavki Eye-

 • Page 53 and 54:

  Izbornik Memory Card Tool Format (1

 • Page 55 and 56:

  Shooting images Podešavanje kuta L

 • Page 57 and 58:

  Točka Laktove lagano naslonite uz

 • Page 59 and 60:

  Snimanje s automatskim podešenjem

 • Page 61 and 62:

  Ү Snimanje s postavkama koje fotoa

 • Page 63 and 64:

  Snimanje s prikladnim podešenjem z

 • Page 65 and 66:

  җ (Hand-held Twilight) (Night Por

 • Page 67 and 68:

  6 Pomičite fotoaparat do kraja, sl

 • Page 69 and 70:

  ү/Ұ Snimanje u nizu velikom brzin

 • Page 71 and 72:

  P Snimanje s automatskim programira

 • Page 73 and 74:

  2 Odaberite otvor blende (F-broj) k

 • Page 75 and 76:

  S Razni načini snimanja objekta ko

 • Page 77 and 78:

  M Snimanje s ručno podešenom eksp

 • Page 79 and 80:

  M Snimanje tragova objekta pomoću

 • Page 81 and 82:

  Snimanje videozapisa 1 Pritisnite t

 • Page 83 and 84:

  Tipka MENU 1 [Movie: Audio Rec.]

 • Page 85 and 86:

  Odabir načina izoštravanja Postoj

 • Page 87 and 88:

  Za mjerenje točne udaljenosti obje

 • Page 89 and 90:

  Odabir područja izoštravanja (AF

 • Page 91 and 92:

  Provjera oštrine povećavanjem sli

 • Page 93 and 94:

  Prepoznavanje lica Uporaba funkcije

 • Page 95 and 96:

  Tehnike snimanja 66Kako biste izoš

 • Page 97 and 98:

  { (Flash Off) Bljeskalica se ne akt

 • Page 99 and 100:

  Snimanje s bežičnom bljeskalicom

 • Page 101 and 102:

  3 Pritisnite tipku AEL kako biste z

 • Page 103 and 104:

  Tipka MENU ˘ 2 [Histogram] [On]

 • Page 105 and 106:

  Napomene 66 Ako udaljenost između

 • Page 107 and 108:

  Automatska kompenzacija za svjetlin

 • Page 109 and 110:

  66 Ne možete odabrati [Auto HDR] t

 • Page 111 and 112:

  Za svaku opciju iz Creative Style m

 • Page 113 and 114:

  AWB (Auto WB) ` (Daylight) ˇ (Shad

 • Page 115 and 116:

  Napomena 66 Poruka "Custom WB error

 • Page 117 and 118:

  Maksimalan broj kontinuiranih snima

 • Page 119 and 120:

  EV skala u snimanje bracketingom LC

 • Page 121 and 122:

  Reprodukcija slika Na LCD zaslonu p

 • Page 123 and 124:

  Odabir datuma za videozapise za rep

 • Page 125 and 126:

  Odabir prikaza popisa snimaka Tipka

 • Page 127 and 128:

  Provjera informacija o snimkama Sva

 • Page 129 and 130:

  Prikaz histograma A Zaslon Opis : M

 • Page 131 and 132:

  Zaštita slika (Protect) Snimke mo

 • Page 133 and 134:

  4 Pritisnite tipku Fn. 5 Odaberite

 • Page 135 and 136:

  66 Nemojte spajati izlaznu priklju

 • Page 137 and 138:

  Uporaba fotoaparata u inozemstvu Ak

 • Page 139 and 140:

  66 GPS koristite prema propisima va

 • Page 141 and 142:

  Podešavanje veličine i kvalitete

 • Page 143 and 144:

  Napomena 66 Dobiva se telefoto slik

 • Page 145 and 146:

  Podešavanje načina za snimanje na

 • Page 147 and 148: Obnavljanje podataka o snimcima Kad
 • Page 149 and 150: Promjena podešenja za smanjenje š
 • Page 151 and 152: Promjena ostalih postavki Uključiv
 • Page 153 and 154: Podešavanje LCD zaslona/elektroni
 • Page 155 and 156: Provjera verzije fotoaparata Prikaz
 • Page 157 and 158: Opcije Resetiraju se na Movie: File
 • Page 159 and 160: Uporaba s računalom Na isporučeno
 • Page 161 and 162: Uporaba softvera Instaliranje softv
 • Page 163 and 164: Za korištenje softvera "Image Data
 • Page 165 and 166: Spajanje fotoparata s računalom 1
 • Page 167 and 168: 3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog d
 • Page 169 and 170: Značajke svake vrste diska Blu-ray
 • Page 171 and 172: Kreiranje diska sa standard definit
 • Page 173 and 174: Datiranje slika Pri ispisivanju mo
 • Page 175 and 176: Eye Point Oko 19 mm od okulara, 18
 • Page 177 and 178: O žarišnoj duljini Kut slike kod
 • Page 179 and 180: U slučaju problema Ako tijekom upo
 • Page 181 and 182: Fotoaparat ne okida. 66 Upotrebljav
 • Page 183 and 184: Oči osoba ispadaju crvene. 66 Uklj
 • Page 185 and 186: Računala Ne znate je li operativni
 • Page 187 and 188: 66 Pri ispisivanju u fotostudiju sn
 • Page 189 and 190: Poruke upozorenja Ako se pojave slj
 • Page 191 and 192: Image Database File error. 66 Recov
 • Page 193 and 194: Ta se baterija uvijek puni sve dok
 • Page 195 and 196: AVCHD format Format AVCHD je format
 • Page 197: 66 Pogreška tijekom postupka trian