Views
4 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Krok 4: pod³¹czanie do

Krok 4: pod³¹czanie do sieci komputerowej Podcz odtwarzacz do Internetu. Wybierz dany sposób podczenia: przez router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) (poniej) lub bezporednio do routera szerokopasmowego (strona 29). Umoliwi to uycie funkcji BD-LIVE (strona 40), wywietlanie plików z fotografiami przez sie (strona 50) i aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza (strona 52). 1 Pod³¹cz odtwarzacz do Internetu przez router sieci bezprzewodowej. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Komputer Router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostpowy) Modem ADSL / Modem kablowy Przewód LAN (wyposaenie dodatkowe) Internet Zapoznaj si take z instrukcj obsugi routera sieci bezprzewodowej. 2 SprawdŸ w komputerze sposób wykonywania po³¹czeñ i wybierz odpowiednie ustawienia. Router bezprzewodowej sieci LAN (punkt dostpowy) Ustawienie zabezpiecze Zabezpieczenia s wczone. Sprawd ustawienia zabezpiecze uywanej sieci na ekranie komputera. Przykad: Windows XP *1 Komunikat z ikon kódki informuje, e zabezpieczenia s wczone. Brak zabezpiecze. *3 Sprawd ustawienia zabezpiecze uywanej sieci na ekranie komputera. Przykad: Windows XP *1 Typ Zgodno z Wi-Fi Protected Setup *2 Brak zgodnoci z Wi-Fi Protected Setup Dowolny Ustawienia Patrz punkt „Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS))” na stronie 34. Patrz punkt „Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Access point scan)” na stronie 35. Patrz punkt „Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Access point scan)” na stronie 35. Komunikat informuje o braku zabezpiecze. *1 W przypadku korzystania z innych systemów operacyjnych naley si zapozna z dokumentacj komputera. *2 Moliwo atwego wyboru ustawie sieciowych jednym naciniciem przycisku WPS na routerze sieci bezprzewodowej (punkcie dostpowym). Routery sieci bezprzewodowej (punkty dostpowe) zgodne z Wi-Fi Protected Setup mog nosi oznaczenie „ ”. *3 Szczegóy podano w punkcie „Brak zabezpiecze” na stronie 82. 28

Bezpoœrednie pod³¹czenie do routera szerokopasmowego 1 Podcz zcze LAN (100) odtwarzacza do routera szerokopasmowego. Odtwarzacz Blu-ray Disc / DVD Przewód LAN (wyposaenie dodatkowe) Router szerokopasmowy z Zaleca si uycie ekranowanego przewodu LAN, prostego lub krosowanego. Aktualizowanie oprogramowania odtwarzacza przez sieæ komputerow¹ Patrz podrozdzia „Network Update” (strona 52) i punkt „Software Update Notification” (strona 65). b Do zcza LAN (100) nie naley podcza linii telefonicznej. Grozi to awari. U¿ycie funkcji BD-LIVE Patrz punkt „Uycie funkcji BONUSVIEW / BD-LIVE” na stronie 40. b Zaleca si, aby poczenie z Internetem wykorzystywane na potrzeby funkcji BD-LIVE zapewniao efektywn szybko transmisji nie mniejsz ni 1 Mb/s. Po³¹czenia i ustawienia Do komputera Przewód LAN (wyposaenie dodatkowe) Modem ADSL / Modem kablowy Internet 2 Wybierz odpowiednie ustawienia parametrów z kategorii „Internet Settings” w grupie ustawie „Network Settings” (strona 66). b • Typ potrzebnego przewodu LAN (prosty / krosowany) zaley od uywanego modemu lub routera. Szczegóowych informacji o przewodach LAN (sieciowych) naley szuka w instrukcji obsugi modemu lub routera. • Nie czy zcza LAN odtwarzacza ze zczem LAN komputera. 29