Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Zawartoœæ menu „HD

Zawartoœæ menu „HD Reality Enhancer (HDMI)” 1 Podczas wykonywania czynnoci 3 wska wariant „HD Reality Enhancer (HDMI)” i nacinij przycisk ENTER. 2 Wska odpowiedni wariant i nacinij przycisk ENTER. Wariant Opis Korygowanie w³aœciwoœci dŸwiêku 1 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 2 Przyciskiem M lub m wska wariant „Audio Settings” i nacinij przycisk ENTER. Pojawi si ekran „Audio Settings”. Enhance (–3 – 0 –3) Smoothing (Off / Standard / High) Eksponowanie zarysów obrazu na poziomie pojedynczych pikseli. Wyadzanie przej tonalnych w czciach obrazu o zblionej kolorystyce. FGR (0 –3) Zawartoœæ menu „NR” 1 Podczas wykonywania czynnoci 3 wska wariant „NR” i nacinij przycisk ENTER. 2 Wska odpowiedni wariant i nacinij przycisk ENTER. Wariant FNR (Off/Auto) BNR (Off/Auto) MNR (Off/Auto) Zmniejszanie ziarna filmu. Opis Osabianie losowych szumów pojawiajcych si w obrazie. Osabianie mozaikowatych zakóce blokowych w obrazie. Osabianie sabych zakóce pojawiajcych si na krawdziach obrazów. 3 Przyciskiem M lub m wska dany wariant i nacinij przycisk ENTER. Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. Wariant AV SYNC (krótki) 0 – 120 msec (dugi) Audio Filter (tylko analogowe sygnay audio) Opis Synchronizowanie obrazu z dwikiem przez opónienie reprodukcji dwiku w stosunku do reprodukcji obrazu (0 do 120 milisekund). •Sharp: zapewnia szerokie pasmo czstotliwoci i poczucie przestrzennoci. Normalnie wybieraj to ustawienie. • Slow: zapewnia mikki, ciepy dwik. 4 Przyciskami

Dopasowywanie ustawieñ dŸwiêku do s³uchawek 1 Podcz suchawki. 2 Zmie ustawienie parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” na „Headphones” (strona 57). 3 Podczas odtwarzania nacinij przycisk OPTIONS. Pojawi si menu opcji. 4 Przyciskiem M lub m wska wariant „Headphones Type” i nacinij przycisk ENTER. 5 Przyciskiem M lub m wska wariant „Overhead Type” lub „Inner Ear Type” i nacinij przycisk ENTER. 6 Nacinij przycisk SURROUND. Na ekranie pojawi si wskazanie „Surround (Multi)” i rozpocznie si reprodukcja wielokanaowego dwiku przestrzennego. Aby wyregulowa gono w suchawkach, podczas odtwarzania naciskaj przycisk PHONE LEVEL +/–. Naciskanie przycisku PHONE LEVEL +/– powoduje wywietlenie paska gonoci w suchawkach. Odtwarzanie muzycznych p³yt CD i utworów MP3 audio DATA BD *1 *2 DATA DVD CD *1 Pyty BD-RE / BD-R zawierajce utwory MP3 audio *2 Pyty (dyski) DVD-ROM i DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVD-R zawierajce utwory MP3 audio *3 Pyty (dyski) CD-ROM i CD-RW / CD-R zawierajce utwory MP3 audio 1 W³ó¿ muzyczn¹ p³ytê CD. Pojawi si ekran odtwarzacza muzycznego. 2 Naciœnij przycisk N. Rozpocznie si odtwarzanie. DATA CD *3 Odtwarzanie b • Kiedy dla parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” wybrane jest ustawienie inne ni „Headphones”, po naciniciu przycisku SURROUND na ekranie pojawi si wskazanie „Surround (2ch)”. Aby uzyska wysz jako dwiku przestrzennego, naley zmieni ustawienie parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” na „Headphones” (strona 57). • Kiedy suchawki nie s uywane, dla parametru „Audio Output Priority” z menu „Audio Settings” powinno by wybrane ustawienie inne ni „Headphones” (strona 57). W przeciwnym razie nie obowizuj ustawienia z grupy „Speaker Settings”, a nagrany dwik jest bez przetworzenia reprodukowany przez gniazda MULTI CHANNEL OUTPUT. • Ze wzgldu na ryzyko uszkodzenia suchu, nie uywa suchawek przy duej gonoci. • Gniazdo PHONES jest przeznaczone tylko do podczenia suchawek. Podczenie innego urzdzenia grozi awari. Wybieranie utworu z muzycznej p³yty CD 1 Nacinij przycisk HOME. 2 Przyciskami