Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Lista ustawieñ Mona

Lista ustawieñ Mona zmieni ustawienia nastpujcych parametrów: Network Update Ikona Opis Network Update (strona 52) Aktualizacja oprogramowania odtwarzacza. Video Settings (strona 53) Dostosowywanie ustawie obrazu do rodzaju uytych gniazd poczeniowych. Audio Settings (strona 57) Dostosowywanie ustawie dwiku do rodzaju uytych gniazd poczeniowych. BD/DVD Viewing Settings (strona 62) Szczegóowe ustawienia odtwarzania z pyty BD/DVD. Photo Settings (strona 64) Ustawienia dotyczce zdj. System Settings (strona 65) Ustawienia dotyczce odtwarzacza. Network Settings (strona 66) Szczegóowe ustawienia dotyczce Internetu i sieci. Easy Setup (strona 70) Ponowne wykonanie procedury prostej konfiguracji w celu wyboru podstawowych ustawie odtwarzacza. Resetting (strona 71) Przywracanie fabrycznych ustawie odtwarzacza. Istnieje moliwo aktualizacji i poprawy dziaania funkcji odtwarzacza. Zaleca si wykonywanie aktualizacji przez sie mniej wicej raz na 2 miesice. Informacje o funkcjach aktualizacji mona znale pod nastpujcym adresem: http://support.sony-europe.com/ 1 Przyciskiem M lub m wska¿ wariant „Network Update” i naciœnij przycisk ENTER. Odtwarzacz czy si z Internetem, a na wywietlaczu pojawia si proba o potwierdzenie. 2 Przyciskiem < lub , wybierz wariant „OK” i naciœnij przycisk ENTER. Odtwarzacz automatycznie rozpoczyna pobieranie, a nastpnie aktualizacj oprogramowania. Po zakoczeniu aktualizacji na wywietlaczu na pycie czoowej przez 5 sekund wida komunikat „FINISH”, po czym odtwarzacz automatycznie si wycza. 3 Naciœnij przycisk [/1, aby w³¹czyæ odtwarzacz. Odtwarzacz uruchomi si ze zaktualizowanym oprogramowaniem. z • Postpy aktualizacji s wskazywane przez licznik „VUP */9” na wywietlaczu na pycie czoowej („*” wskazuje krok aktualizacji). • Aktualn wersj oprogramowania mona sprawdzi, wybierajc wariant „System Information” z grupy ustawie „System Settings” (strona 65). • Aktualizacja nie powoduje zmiany ustawie w menu („Setup”). • Kiedy dla parametru „Software Update Notification” wybrane jest ustawienie „On” (standardowe), odtwarzacz automatycznie informuje o dostpnoci nowszej wersji oprogramowania (strona 65). 52 b • Podczas pobierania i aktualizowania oprogramowania nie naley odcza przewodu zasilajcego ani przewodu LAN. • Podczas aktualizacji nie dziaaj adne funkcje, w tym otwieranie szuflady na pyt.

• Czas pobierania zaley od operatora sieci i stanu cza. • W przypadku pojawienia si komunikatu o bdzie poczenia sieciowego, naley sprawdzi stan sieci (patrz podrozdzia „Internet Settings” na stronie 66). Aktualizacja oprogramowania za pomoc¹ p³yty z aktualizacj¹ Istnieje moliwo aktualizacji i poprawy dziaania funkcji odtwarzacza za pomoc pyty z aktualizacj dostarczanej przez lokalnego sprzedawc produktów Sony lub lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony. 1 Wó pyt z aktualizacj. Pojawi si proba o potwierdzenie. 2 Wska wariant „OK” i nacinij przycisk ENTER. Rozpocznie si aktualizacja oprogramowania. Po zakoczeniu aktualizacji na wywietlaczu na pycie czoowej przez 5 sekund wida komunikat „FINISH”, po czym automatycznie otwiera si szuflada na pyt. 3 Wyjmij pyt. Odtwarzacz automatycznie si wyczy. 4 Nacinij przycisk [/1, aby wczy odtwarzacz. Odtwarzacz uruchomi si ze zaktualizowanym oprogramowaniem. z • Postpy aktualizacji s wskazywane przez licznik „VUP */9” na wywietlaczu na pycie czoowej („*” wskazuje krok aktualizacji). • Aktualn wersj oprogramowania mona sprawdzi, wybierajc wariant „System Information” z grupy ustawie „System Settings” (strona 65). • Aktualizacja nie powoduje zmiany ustawie w menu („Setup”). • Aby uzyska informacje o innych sposobach aktualizacji oprogramowania, mona skontaktowa si z lokalnym sprzedawc produktów Sony lub lokaln autoryzowan stacj serwisow Sony albo odwiedzi nastpujc witryn: http://support.sony-europe.com/ Video Settings Ustawienia standardowe wyróniono podkreleniem. TV Type Okrela typ posiadanego telewizora. 16:9 Ten wariant naley wybra w przypadku podczania telewizora panoramicznego lub telewizora z trybem panoramicznym. 4:3 Ten wariant naley wybra w przypadku podczania telewizora 4:3 bez trybu panoramicznego. Screen Format Okrela sposób wywietlania obrazu 4:3 na ekranie panoramicznego telewizora 16:9. Original Fixed Aspect Ratio Wybierz to ustawienie w przypadku podczania telewizora z trybem panoramicznym. Obraz 4:3 bdzie wywietlany w formacie 16:9 nawet na telewizorze panoramicznym. Zmienianie wielkoci obrazu tak, aby maksymalnie wypeni ekran bez zmiany wspóczynnika ksztatu oryginalnego obrazu. Ustawienia i regulacje b • Podczas aktualizacji nie naley odcza przewodu zasilajcego. • Podczas aktualizacji nie dziaaj adne funkcje, w tym otwieranie szuflady na pyt. 53