Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Polacco

Network Settings 4

Network Settings 4 Wybierz sposób konfigurowania sieci bezprzewodowej i naciœnij przycisk ENTER. Internet Settings Ustawienia z tej grupy naley wybra, podczajc odtwarzacz do Internetu. Wprowad odpowiednie wartoci (alfanumeryczne) dla routera szerokopasmowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN. Dane, które bdzie trzeba wprowadzi, zale od operatora Internetu i routera. Szczegóów naley szuka w dokumentach dostarczonych przez operatora Internetu i w instrukcji obsugi routera. 1 Wybierz z menu „Network Settings” wariant „Internet Settings” i naciœnij przycisk ENTER. 2 Wska¿ wariant „Start” i naciœnij przycisk ENTER. 3 Wska¿ typ pod³¹czanego routera i naciœnij przycisk ENTER. Wireless Wybierz to ustawienie jeli do poczenia uywasz routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). Automatic registration (WPS) Access point scan Manual registration Wybierz to ustawienie, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, w którym s wczone zabezpieczenia. Nastpnie przejd do czynnoci 7 z punktu „Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Automatic registration (WPS))” na stronie 34. Wybierz to ustawienie, podczajc odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) niezgodnego z Wi-Fi Protected Setup lub zgodnego z Wi-Fi Protected Setup, ale bez wczonych zabezpiecze. Wybierz to ustawienie, aby rcznie wybra wszystkie ustawienia. 66 Wired Wybierz to ustawienie w przypadku bezporedniego podczania routera szerokopasmowego, po czym przejd do czynnoci 10. 5 SprawdŸ nastêpuj¹ce ustawienia routera sieci bezprzewodowej (punktu dostêpowego): – Identyfikator SSID (Service Set Identifier) – Rodzaj zabezpiecze: informacje o rodzajach zabezpiecze, z którymi jest zgodny odtwarzacz, podano w podrozdziale „Informacja o zabezpieczeniach sieci bezprzewodowych” na stronie 82. – Klucz: w zalenoci od wybranego rodzaju zabezpiecze, router sieci bezprzewodowej (punkt dostpowy) wykorzystuje klucz WEP lub WPA. • Jeeli podczas wykonywania czynnoci 4 wybierzesz wariant „Access point scan”, przejd do czynnoci 9 z punktu „Wybieranie ustawie sieci bezprzewodowej (Access point scan)” na stronie 35.

z • W zalenoci od routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego), klucz WEP lub WPA moe by nazywany „hasem” lub „kluczem sieciowym”. • Identyfikator SSID routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) jest wywietlany w komputerze na licie sieci bezprzewodowych. Sprawd identyfikator SSID sieci zgodnie z opisem ze strony 28. 6 Wska¿ sposób rêcznego wyboru ustawieñ i naciœnij przycisk ENTER. naciniciu przycisku , w czasie wykonywania czynnoci 9 nie mona sprawdzi znaków na ekranie. 9 Naciœnij przycisk ,. b Niezalenie od liczby wprowadzonych znaków, zamiast klucza WEP lub WPA pojawi si 8 gwiazdek. 10 Wska¿ sposób ustawiania adresu IP i naciœnij przycisk ENTER. Manual registration (WPS) PIN method Aby rcznie wybra wszystkie ustawienia, wybierz to ustawienie i wprowad identyfikator SSID. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 68. Wybierz to ustawienie, aby podczy odtwarzacz do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) zgodnego z Wi-Fi Protected Setup i uy kodu PIN. • Po wybraniu ustawienia „(WPS) PIN method” pojawia si kod PIN tego odtwarzacza. Wprowad kod do routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego) w przecigu 2 minut od nacinicia przycisku „Start”, po czym przejd do czynnoci 12. Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi routera sieci bezprzewodowej (punktu dostpowego). 7 Wska¿ rodzaj zabezpieczeñ i naciœnij przycisk ENTER. Pojawi si ekran wprowadzania klucza WEP lub WPA. • Jeli wybierasz ustawienie „None”, przejd do czynnoci 10. 8 Naciœnij przycisk ENTER, aby wprowadziæ klucz WEP lub WPA. Wprowadzanie znaków opisano na stronie 68. b Upewnij si, e we wprowadzonym kluczu WEP lub WPA nie ma bdu i dopiero wówczas przejd do czynnoci 9. Po Auto Acquisition Manual • Po wybraniu ustawienia „Manual” naley wybra ustawienia nastpujcych parametrów: –IP Address – Subnet Mask – Default Gateway Po ich wybraniu pojawi si ekran ustawie serwera DNS. Rcznie wprowad adres serwera DNS i przejd do czynnoci 12. 11 Wska¿ sposób wybierania ustawieñ serwera DNS i naciœnij przycisk ENTER. Auto Manual Wybierz to ustawienie, gdy operator Internetu umoliwia korzystanie z DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ustawienia sieciowe odtwarzacza bd przydzielane automatycznie. Rczny przydzia adresu IP dostosowanego do rodowiska sieciowego. Automatyczne uzyskiwanie adresu serwera DNS. Rczne wprowadzanie adresu serwera DNS. • Po wybraniu ustawienia „Manual” wprowad adres w wierszu „Primary DNS”. 12 Wska¿ wariant „Do not use” i naciœnij przycisk ENTER. Jeli operator Internetu wymaga uycia okrelonych ustawie serwera proxy, wybierz wariant „Use” i wypenij Ustawienia i regulacje 67