Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

104 med ansiktet vänt mot europapå den enskilda skolan. När dessa fem rekommendationer följs i samspelet mellanskolor och Skolinspektionen kan inspektionsverksamheten komma att vara tillnytta för skolornas verksamhet.Diskutera utvecklingsideologi med personalenSom vi sett kan utveckling med hjälp av inspektion ske enligt två linjer; lydnadmot myndigheten eller lydnad mot uppdraget. Det behöver nödvändigtvis intevara någon konflikt mellan dessa former av lyhördhet. Eftersom skolans verksamhetär ett samhällsuppdrag krävs lydnad vad avser uppdraget. Men för att utföra ettprofessionellt arbete krävs yrkesmässig och lokalt anpassade lösningar på de egnaproblemen eller förändringsambitionerna. Det är därför viktigt att skolledningoch personal problematiserar begrepp som lydnad, professionalism, ”ägande” irelation till inspektion och utvecklingsarbete.Erövra makt över inspektionens innehåll och tidpunktVarje skola genomgår sin egen kulturella utveckling. Det innebär att externa insatseri form av inspektion eller fortbildning kan passa som hand i handske ellervara helt malplacerade. Att exempelvis genomföra studiedagar om åldersintegreradundervisning på en skola där en sådan organisation är omöjlig är bortkastadtid och energi. På samma sätt kan ”timing” för en genomgripande inspektion varaperfekt eller helt fel beroende på situationen på skolan. En extern granskning aven skola som vill satsa på att utveckla undervisningen rörande grundläggande färdigheterkan få ovärderlig hjälp av en inspektion som granskar just denna typ avverksamhet. Vill man få till stånd en bättre resursanvändning är det just de nuvaranderutinerna som behöver granskas. Erfarenheterna visar att om en inspektionskall ha emanciperande effekt bör den utgå från skolans upplevda och formuleradebehov och egen tidsplanering.Var delaktig i själva granskningenExterna granskare ser med externa ögon och det är just det som är poängen. Detär lätt att bli hemmablind. Men det är också en risk att bli försvarsinställd när utanförståenderapporterar om vad de ser på lektioner och raster. Det kan därförvara en poäng att externa granskare och någon från skolan (rektor eller betroddalärare) observerar samma lektioner och rastsituationer som inspektörerna, för attjämföra sina intryck. Detta kan utvecklas till goda lärsituationer för båda parter.Skolans personal kan få upp ögonen för vardagsfenomen som blivit alltför införlivadeoch förbisedda. De externa granskarna kan också få förklaringar till företeelsersom kan te sig underliga om man saknar viss information.

Similar magazines