Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

skolutveckling utifrån ett lärande organisations-perspektiv73oreflekterat anammande av andras arbetssätt och lösningar inte till någon fördjupadförståelse av kopplingen mellan olika sätt att agera och de resultat som manuppnår. Den professionalisering som är tänkt att utgöra grunden för verksamhetensutveckling riskerar därför att utebli. Utvecklingsarbetet i en lärande organisationär med andra ord lärandeinriktat snarare än görandeinriktat, vilket ju ocksåframgår av själva namnet.Organisatoriskt lärandeEtt begrepp som ofta används för att beskriva det lärande som sker inom ramen förden lärande organisationen och som är tänkt att ligga till grund för utveckling avskolans verksamhet är organisatoriskt lärande. Med detta avses ett kontinuerligt,gemensamt och systematiskt lärande som leder till förändringar i medarbetarnas(lärares och skolledares) sätt att tänka om och förstå det egna vardagsarbetet, ellernågon aspekt av den, såväl som i sättet att agera inom ramen för den egna praktiken.Lärande som en medveten, reflekterad och systematisk processIdén om den Lärande organisationen är nära sammanhängande med idén om läraren– eller skolledaren – som forskare i sin egen vardagspraktik. I likhet medforskaren samlar skolans medarbetare in ett underlag för att förstå det som sker ipraktiken. Utöver de egna erfarenheterna, vilka utifrån ett lärande organisationsperspektivutgör grunden för lärandet, kan detta underlag bestå av observationer,intervjuer, loggboksanteckningar, enkätundersökningar etcetera. Att därtill tadel av andras erfarenheter och av andra producerad kunskap, forskning och teoriär också något som lyfts fram som viktigt av företrädare för perspektivet.Att lärandet inte begränsar sig till sättet att tänka om och förstå olika fenomen iverksamheten utan att det faktiskt också leder till förändringar i verksamheten närdet gäller sättet att organisera och agera i den är något som betonas starkt av deflesta lärande organisationsteoretiker (se till exempel Fullan, 2001; Garratt, 1990;O´Sullivan, 1997; Pedler, Burgoyne & Boydell; Reynolds & Ablett 1998).Individuellt och gemensamt lärandeDe förändringar som äger rum i en lärande organisation är alltså resultatet av enlärprocess och föregås därmed av förändringar i sättet att tänka om och förstå denegna verksamheten eller någon del av den. För att det ska vara frågan om skolutvecklingkrävs det dessutom att förändringarna genomsyrar hela, eller åtminstonestörre delen, av skolans verksamhet, vilket förutsätter ett lärande som inte ärbegränsat till enskilda individer utan omfattar verksamheten som sådan – däravbegreppet organisatoriskt lärande.

Similar magazines