Views
1 year ago

OCAK - MART 2017 SAYI 75

YpB6sb

Kemal Ahmet Arû Kentsel

Kemal Ahmet Arû Kentsel Planlama ve Tasarım Editörler Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy Doç. Dr. Turgay Kerem Koramaz İTÜ Vakfı Yayınları Türkçe/İngilizce Eylül 2016, 456 sayfa Kemal Ahmet Arû, Kentsel Planlama ve Tasarım” başlıklı kitap, Prof Kemal Ahmet Arû’nun yaşamı boyunca mimarlık ve kent planlama eğitimine ve mimarlık, kentsel planlama, kentsel tasarım, yerleşmeler ve konut konularına kuramsal ve uygulama alanında katkılarının değerlendirildiği ve bu alandaki çağdaş yaklaşımlara değerli yorumların yapıldığı Prof. Kemal Ahmet Arû ile birlikte çalışmış seçkin akademisyenlerin makalelerinden oluşuyor. İngilizce ve Türkçe on altı makale, önsöz ve üç panel yazısından oluşan bu kitabın, Prof. Kemal Ahmet Arû’nun anılması, mimarlık, kentsel tasarım ve planlama disiplinlerine katkılarının tanıtılması yanında, günümüz araştırmacılarının çalışmalarını ve çağdaş yaklaşımlarını da yansıtması nedeniyle ilgili bilim alanına önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülüyor. da anma etkinlikleri kapsamında Prof. Kemal Ahmet Arû Salonu adının verildiğini açıkladı. Nuran Zeren Gülersoy, kitaba temel oluşturan içerik ve İTÜ Vakfı Yayını olarak basılması süreci ile ilgili olarak şunları söyledi: Etkinlik program kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kemal Ahmet Arû Uluslararası Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu kapsamında mimarlık ve tasarım alanında uzman çok değerli hocalarımız arkadaşlarımız -çoğu da Prof. Kemal Ahmet Arû ile birlikte çalışmış- Aru’nun mimarlık ve kentsel planlama eğitimine, kentsel tasarım yerleşmeler ve konut konularına kuramsal ve uygulama alanında katkılarının değerlendirildiği ve bu alandaki çağdaş yaklaşımların sunulduğu çok değerli yorumların yapıldığı bildiriler sunmuşlardı. Bu çok değerli çalışmaların kalıcı bir eser haline getirilmesi kararı ile bu görevi biz üstlendik ve Türkçe/İngilizce yayınlanmasını istediğimiz için de çalışma oldukça uzun sürdü. Yayınevi arayışına girdiğimiz süreçte Hoca’nın adına yakışır bir yayınevi olmasını istedik ve İTÜ Vakfı’na başvurduk. İTÜ Vakfı Yayın Kurulu’ndan beklediğimizin üstünde ilgi gördük. Çalışmanın en nitelikli malzeme ve teknikle yayın haline gelmesi için İTÜ Vakfı tüm koşulları sağladı, kendilerine minettarım.” Nuran Zeren Gülersoy’un konuşmasının ardından, TRT tarafından “Cumhuriyete Kanat Gerenler” dizisi kapsamında çekilmiş olan Kemal Ahmet Arû belgeseli izlendi. Kitabın editörlerinden Doç. Dr. Turgay Kerem Koramaz ise konuşmasında, 16 bölümden oluşan kitabın yazarları ve her bir bölüm hakkında kısa bilgiler aktardı. “İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Prof. Kemal Ahmet Arû Ödülü” Toplantı kapsamında ”İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Prof. Kemal Ahmet Arû Ödülü” de sahibini buldu. Ödülü takdim konuşmasında Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, ülkemizde şehirciliğin bir meslek ve bilim dalı olarak gelişmesine büyük katkılar yapmış ve bölümün temellerini atmış olan Prof. Kemal Ahmet Arû anısına bu yıl 11. defa ödül verileceğini belirtti. 2015- 2016 akademik yılında tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından; özgünlük, bilimsel içerik ve yöntem, konu kapsam ve içerik uyumu, bulguların sunumu yazım ve görsel ifade, planlama ve uygulamaya katkısı, temel ve güncel kaynaklara erişim ölçütleri bağlamında değerlendirildiğini vurgulayan Ocakçı, ödülü, Doç. Dr. Kerem Koramaz danışmanlığında “Kentsel Alanlarda Oluşan Isı Adası Etkisinin Kentsel Tasarım Yöntemleriyle Azaltılması-Aksaray Meydanı Örneği” konulu teziyle Büşra Ekinci’nin kazandığını açıkladı. Büşra Ekinci’ye ödülü Prof. Dr. Mehmet Ocakçı tarafından verildi. itü vakfı dergisi 121

YAYINLAR Analitik Mekaniğe Giriş Prof. Dr. Metin Gürgöze İTÜ Vakfı Yayınları Ekim, 2016 748 sayfa Analitik Mekaniğe Giriş kitabı, yazarın İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik” Yüksek Lisans Programı’nda 20 yıla yakın süredir verdiği “Mekanik Sistemler Dinamiği” dersinde anlatmakta olduğu konuların geliştirilmesi, sınavlarında sorulan problemlerin ve verilmiş bazı ödev problemlerinin çözümlerinin derlenmesiyle oluşmuştur. Kitap, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine, Analitik Mekaniğe ilişkin temel bilgileri vermek için yazılmıştır. Bu bağlamda 120’nin üzerinde İngilizce ve Almanca kaynaktan derlenen bilgiler, yerine göre karşılaştırmalı kritikler ve yorumlar da yapılmak suretiyle, olabildiğince didaktik bir üslûpla okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır. Açıkça ifade etmek gerekirse; kitap, incelediği konular açısından da, yazım üslûbu açısından da Türkçe Mekanik literatüründe bir ilktir. Kitabın ayırt edici özellikleri, Önsöz’ünde özet olarak ifade edilmeye çalışılmıştır.Analitik Mekaniğin temellerine ilişkin bilgiye erişmek isteyen Yüksek Lisans ve/ veya Doktora öğrencisi, ana metin içerisinde anlatılmış olan konu ve kavramları, kitabın 8. ve son bölümünü oluşturan 70 adet çözümlü problem sayesinde, kolayca özümseyebilecektir. Yazar, uzun yıllar boyu verilen emeklerin ürünü olan bu eserinin Türkçe Mekanik literatürüne önemli bir katkı sağlayarak, bir boşluğu dolduracağına yürekten inanmaktadır. Mimarlıkta Değerlendirme Genişletilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Mete Tapan İTÜ Vakfı Yayınları Ekim, 2016 96 sayfa Mimari ürünün değerlendirilmesi mimarl›k alan›n›n en çok tart›ş›lan konular›ndan birisidir. Mete Tapan 122 itü vakfı dergisi bu kitapta değerlendirme sürecinin bilinçli yap›lmas› sorununu ele alarak değer, değerlendirme analizleri ve estetik gibi kavramlar› irdeledikten sonra mimarl›k ürününün nesnel kavramlarla anlat›lmas›na ilişkin konulara aç›kl›k getirmektedir. Bir yandan karar vermenin mimarl›k eylemi kapsam›nda eksplisitleşmesini amaçlayan, öte yandan da mimarla işveren aras›ndaki diyaloğun sağl›kl› bir biçimde yap›lmas›- na olanak sağlayan yaklaş›mlar› ortaya koyan yap›t, özne ile nesne aras›nda oluşan değer olgusunu bilimsel bir anlat›mla dile getirmiştir. Çal›şmada ayr›ca mimarl›k ürünleriyle ilgili değerlendirmede estetik sorununun ele al›nmas›na olanak veren yarar-değer analizi ayr›nt›l› bir biçimde ele al›nm›ş ve bu analize uygun geliştirilen değerlendirme teknikleri ortaya konmuştur.

MEDYATABLET 2017 MART
MEDYATABLET 2017 OCAK
Kobilife Mart 2018
OCAK 2017