Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > “Memory Stick” n136 N “Memory Stick” Какво трябва да направя, ако не мога да използвам “Memory Stick” носителя, форматиран чрез компютър VAIO, с други устройства? Може да е необходимо да форматирате повторно “Memory Stick” носителя. Форматирането на носителя “Memory Stick” изтрива всички данни в носителя, включително музикални файлове. Преди да форматирате повторно носителя “Memory Stick”, архивирайте важната информация и проверете дали в “Memory Stick” няма файлове, които искате да запазите. 1 Копирайте данните от носителя “Memory Stick” във вграденото запаметяващо устройство, за да съхраните информацията или изображенията. 2 Форматирайте носителя “Memory Stick”, като следвате стъпките във Форматиране на “Memory Stick” (стр. 38). Мога ли да копирам изображения от цифровата видеокамера, като използвам носителя “Memory Stick”? Да, и можете да преглеждате видеоклипове, които сте записали чрез цифрови фотоапарати, съвместими с “Memory Stick”. Защо не мога да запаметявам данни в носителя “Memory Stick”? Някои версии на “Memory Stick” са оборудвани с превключвател за защита срещу изтриване, за да се предпазят данните от случайно изтриване. Проверете дали този превключвател е изключен.

Отстраняване на неизправности > Периферни устройства n137 N Периферни устройства Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е свързан правилно към електрическия контакт. Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран за точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството. За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството. Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо. USB концентраторите може да пречат на устройството да работи нормално, заради повреда в разпределението на енергия. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.