Views
7 months ago

De belevenissen in Eigenbilzen van 1880 tot 1940 definitief

Kortelings zullen de solfège – lessen weer beginnen. We doen een beroep op de jonge mensen die verlangen onze lessen te volgen, om dan lid van onze maatschappij te worden. Men kan zich aangeven op zondag 28 oktober 1928, onmiddellijk na de hoogmis, in de gemeentezaal. Bij eenparigheid der stemmen van de gemeenteraad werd Emiel Degréve aangewezen als voorzitter van de verkiezingen van oktober 1928. Op 8 december 1928 werd beslist om verlichting te plaatsen in volgende straten. Twee lampen in elke volgende straat, Op den Berg, Beekomstraat, Bremestraat, Dorpsplein en Heseputterstraat. Een lamp in de Eendepoelstraat en de Wolfberg. Uit het verslag van de gemeenteraad op 9 december 1929. uit te voeren werken: Beslist werd de Blookstraat en de Mereweg het slijk te schrabben en op de Esweg de karsporen te vullen met kiezel. Zondag avond 16 juni 1929 kwam het goede nieuws dat de Kon. Harmonie Aurora, op de muziekwedstrijd te Molenbeersel de 3 de prijs had behaald. Wij vernemen dat de heer notaris Lambrechts zich te Eigenbilzen, Kerkstraat 4, gevestigd heeft. Hij zal zich ter beschikking van de mensen stellen. En dat vanaf 17- 08- 1929. Donderdag 29 augustus 1929 werd het voormalig koetshuis (remise) van baron de Lamberts van Zangerij te koop gesteld. Het gebouw met aangrenzende eigendom (5 are) werd toegewezen aan kapelaan Paredis. De aankoop van dit gebouw draagt dus enkel een godsdienstig karakter, en zal dienen om alle parochiale werken onder te brengen. Op 19 september 1929 werd Jozef Broux, oud strijder en invalide benoemd door de gouverneur van de provincie tot veldwachter van onze gemeente. Hij ontvangt een jaarwedde van 8.750 fr. en een gezinds vergoeding van 545 fr. per maand vanaf 1 januari 1931. In 1929 was Eugéne Moens Burgemeester. Emiel Degréve en Willem Swennen schepenen. Thomas Lathouwers was secretaris. Leden: Steegen G., Lathouwers Th., Boelen Pieter, Gilissen H. Meesters J. en Croux Henrie. Verslag van 7 februari 1930: vergroting van zaal Hartenberg. Beslist werd, de zaal in zijn vorige grote terug te brengen met een verhoog (podium) langs de noordkant. 24 maart 1930 afschaffing van voetpad 42, weg en voetpad vanaf de Eendepoel ( Endepoelvoetpad) tegenover Georges Hensen – Jans naar Vossen op de Dorpsstraat, daar schuin tegenover langs het huis van Jos Beckers – Souverijns naar de Hartenberg (afgeschaft op 23 mei 1938 maar werd nog steeds gebruikt) zo over de Peerdenput (Perenputvoetpad) naar het Kattegat de rest is openbare weg. 118

Op 17 april 1930 werd Matheus Swennen benoemd tot hoofdonderwijzer van de jongensschool, in opvolging van Alfons Nivelle. Op 22 juni 1930 werd hier het eeuwfeest van de onafhankelijkheid uitbundig gevierd. Op 12 augustus 1930 werd Nicolas Nijssen (onderwijzer) aangesteld tot dienstdoende gemeenteontvanger van Eigenbilzen. Dit op voorstel van burgemeester Moens. Op 17 april 1930 werd een ontleend kapitaal van 200.000 fr. verdeeld als volgt: 1. 50.000 fr. verbetering Eendepoel 2. 50.000 fr. wegenwerken op de Locht 3. 25.000 fr. herstellen en nieuw gebouwen school (ijzerenweg) 4. 50.000 fr. herstelling zaal Hartenberg 5. 15.000 fr. aanleg stoepen Statiestraat en borduren Dorpsstraat 6. 10.000 fr. voor onvoorziene werken. Maandag 5 mei 1930 vergaderen te Gellik enige grondbezitters van Eigenbilzen en Gellik om de nakende onteigeningen te bespreken. Daar de prijzen van landbouwgronden de laatste jaren fel zijn gestegen is men bang dat er onderbetalingen zullen gebeuren. Er werd een vereniging opgericht om de eigenaars op een doelmatige wijze te verdedigen. Notaris Lambrichts van Eigenbilzen werd belast met het stichten deze vennootschap. Er zal aan de minister van openbare werken een verzoekschrift overhandigd worden. Er gaat een gerucht dat de fabrieken Cockerill ongeveer 10 ha. grond in de omgeving van het station zouden aankopen, om er benevens fabrieksgebouwen nog een honderdtal werkmanswoningen te bouwen. Een 300 meter lange brug zal aangelegd worden om de spoorlijn over het kanaal te laten rijden. De neringdoeners wedijveren om hun zaakjes bij de aanstaanden volkstoeloop flink te doen opbrengen. Deze uitspraak van verzonnen om het mooie geld, maar niets was minder waar, de opgerichte vereniging was een maar voor niets, het kanaal kwam er toch. Op dinsdag 2 april 1931 brak er brand uit in de schuur en stallen van Cornelis en Adolf Withofs. Hooi en stro, alsook een koe en enkele hennen van Cornelis gingen in de vlammen op. Dank zij de eigenaars en de toegesnelde buren konden de aanpalende gebouwen gevrijwaard blijven. 119

Definitief mei 2013 - R.K. Parochie St. Joris
Schoolgids 2012-2013 definitief - Ds. Van Maasschool
2e JAARGANG - nummer 6 van 23 augustus t/m 3 oktober 2008
102-148 - Stichting Grueles
Rapport Nederlandse Wielersportmonitor (GfK-NTFU-BMB) definitief
3e JAARGANG - nummer 6 van 22 augustus t/m 9 oktober 2009
De Lindenberg 773 - Stiphout NU
Henk en Lydia Mulder Allerzielen Vrijwilligersmarkt Ziekendag - St ...
BPD-jaaroverzicht-2014-definitief
Kasteelkatern nr. 30, september 2010 - Kastelen
m éér dan 9-to-5 m éér dan 9-to-5 - Sodico
i n fo r m e e r t - Gemeente Lede
Toeristische gids van Breda
Pinguïns en Plusbeurs Laatste loodjes in Noorwegen - Cittaslow
augustus - Oosterhoutse Golf Club
September 2009 - Kijkkez Jongerenmagazine
Informatiemarkt 55-plussers 60 jaar St. Augustinus 35-jarig bestaan ...