Views
1 year ago

Bygdejol 1971

Julehefte utgjeve av Kvam Soge- og Kulturminnelag

og l0 millionar. Eg

og l0 millionar. Eg tykkjer dei burde godta billegaste tilbodet med takk. Tenk på at 3/12 av tomta er stillt til rådvelde - gratis. Men Rom er ikkje bygd på ein dag. Som ei mellombels løysing har vi no fått Kyrkjebakken Aldersheim. Kapasiteten er rett nok ikkje stor, men staden ligg sentralt. Etter mange si meining går det forseint med å skaffa fleire arbeidsplassar i bygda. Men litt skjer også i denne sektoren. Hanskefabrikken byggjer på ein ende og tek vel sikte på plassera fleire folk sjølv om det ikkje vart noko ledig ordførar denne gongen. Norheimsund Trelasthandel er også på offensiven og utvidar og i Øystese er det komen skyskrapar. Alliansen mellom N. H. Vik og Norheimsund Trelasthandel har resultert i sementblanderi som går i høgda. Hadde det vore i odampen" sin tidsalder, kunne det med held vore nytta som sjømerke. Men trafikken er no komen på landjorda. Av den grunn har vi ved Hardanger Fjord Motell fått landevegsmerke. Om forma på merket skal symbolisera staden? - spør ikkje meg. Noko nye storbedrifter har eg ikkje høyrt gjete i år. Tiltaksnemnda er visst ikkje serleg aktiv og tiltakssjef er ikkje rekna med i budsjettet. Vi må nok enno ei tid lita på dei verksemdene vi har. Bjølvefossen byggjer rett nok att. Men det gjeld visst berre meir lagerplass for ferdigvarer. Men i andre enden, på Omastrand, skjer det visst saker og ting. Det stod å lesa i H. F. at no måtte Fjellstrand utvida. Det var korkje plass eller folk nok i distriktet til å møta den eksplosive ekspansjonen som verksemda stor framfor. Skulle det bli livsrom nok, måtte dei til Jondal. Les ikkje tiltaksnemnda H. F.? Er det ikkje plass nok lengre inne i Kvam? På Vågsletta? Sandvenmyrane? Tolomarka? Vikeevja? Nanes? Det er vel og bra å tilretteleggja byggjefelt for bustader. Men det hadde også vore bra med noko å leva av for dei som skal bu der. Om det går litt trått med det materielle, så tek vi det att på andre kantar. Kulturlivet blømer. Hardangerungdomen samlast til årleg stemne i Øystese i vår. 10 uni formerte politimenn og eit ordensvern på 40 mann under leiing av smeden patruljerte gjennom bygda og heldt vakt om moralen. Ungdom frå alle bygder fylte vegar og stemstad - om natta. Framfor talarstolen til formannen i Noregs Ungdomslag var det god plass. Sunnhordland, Hardanger og Voss Indremisjonssamskipnad og Hardanger Songarsamskipnad har også hatt årsstemna i Øystese. Desse vart awikla utan politivakt. Kulturen i Kvam er i støypeskeia. Den gamle forma med kultursprei ing frå talarstolen fengjer ikkje lenger. No er det andre og sterkare verkemidlar som må til. På Hardanger Fjord Motell har dei teke konsekvensen av dette og skipar til kulturkveldar med Per Asplin, Nora Brocksted, Elisabeth Grannemann og fleire slike T.V.-kjendisar. Bygdefolket kjem - og går heim att fulle av kjendiskultur og med tome lommer. Fossastova har fått ny eigar. Berta Flolth har teke over og legg opp til kulturkveldar med spekekjøt og flatbrød blanda opp med gamle dalatradisjonar. Galtung er omdøypt til Sjonbotn Cafe og skal svinga seg opp på Bingokulturen og på Sand- 43

ven Hotell florerar discotekkttlturen. Gamaldansen har skulen os lærarane teke seg av. Protestkulturen har hatt stor suksess ved Øystese Gymnas. Tidlegare dreiv lærarane og ymta frampå til dei styrande at det måtte skaffast litt meir nynorske lærebøker. No har elevane teke seg av dette og brukar hyperaktuelle midlar: Protestaksjonar. Dette er språk som både massemedia og dei styrande kjenner og forstår. Siste året har Øystese Gymnas vore oppslagstoff i presse og fjersyn langt oftare enn den tid rektor Holmaas dreiv på det hardaste som preseteristprodusent. På idrettsfronten går det litt opp og ned, men Sverre SØrnes held farten. I år er det blitt både norgesrekord og norsk meiterskap. Men i Europameisterskapet kom han ikkje lenger enn å bli utropt som meister før løpet. Men likevel, som - vaskekte strandberming vart - han løna for bragda med tusen blanke kroner frå heradskassa. Talentane har vi, men korleis tek bygda vare på dei? Sjå berre på kva tilstandar idretten må arbeida under. No er det lagt ned forbod mot fotballkampar på sentralidrettsanlegget i Sandvenmyra og inne i Myrabakken må hopparane tumla seg utfor hoppet i tusmørkret. NIL sitt årsmøte har no kravt klart svar frå heradstyret om kva dei vil gjera - og dei set der og styrer med tom kasse. Ikkje ein gong idrettsleiaren har dei klart å få på plass, endå om det er gjort opp til fleire vedtak i saka. Korleis er det dei prioriterar? Du har ofte spurt meg om kva tru eg har om bygda vår. Eit rimeleg spørsmåI, etter å ha høyrt på dei meir og mindre negative kommentarane eg har hatt til saker og hen- dingar. Skal eg svara ærleg så er eg optimist. Mange hevdar at bygda er på retur. Folketalet står i stampe og framgangen har stoppa opp. Dette er fakta som ikkje kan bortforklarast - men likevel - samanliknar vi med andre bygder, finn vi mangt og mykje som er til vår fordel. Vi ligg godt plassert på norgeskartet. Natura kring oss er herleg og lufta frisk - trass i Ålvikrøyk og eksos. Jorda er grøderik, og vi har meir av den enn mange andre bygder. Klimaet er godt, sjølv om det år om anna er i meste laget med vatn. Fjell og fjord står til rådvelde både for bygdefolk og turistar. Vi har vegar som går både austover og vestover. Om ikkje alle er like gode, så kjem vi i alle høve fram. Og så lenge han Sverre får sitja på tinget, er det god von om at dei blir både breidare og beinare. Vi har solide verksemder som til denne tid har hatt råd å betala både lønningar og skatt. Skuleverket er godt utbygt. Dyrt? Kanskje det. Det vert i alle fall enno dyrare for dei som enno ikkje har bygt. Vi har rikeleg med forretningar som kan skaffa oss det vi treng og har råd til. Bygda er godt budd både med mat og hus til dei som vil vitja oss og sjå korleis vi har det. Vi har på ein god måte sameint gamal bygdekultur med moderne livsform. Bygdebiletet er blitt omforma i langdrag og dei ulike bygdelag veks i hop i takt med breidare vegar og fleire bilar. Og framfor alt: Vi har eit trufast folkeferd som kvar for seg strider for seg og sine. Menneske som litt etter litt vil kjenna seg som eit folk - som kvemmer. God jul! Helsing uheimf ødingen" 44

KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron - Den norske kirke
Bygdejol 1972
Kirkelig fellesråd - Drammen kommune
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
Kärcher rengjøringsmaskiner - kvam agentur as
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Askeladden - Munin - Universitetet i Tromsø
Konsekvensutgreiing – arealdelen av kommuneplanen
pdf-fil - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Last ned fil her - Arkeologisk museum
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminner - Norsk olje og gass
KYRKJEBLAD - Kirkene i Nord-Fron
Kristendommen - Linksidene
Digte og sange
Sommer i Nesbyen
Blad nr. 2 - Losskøyta Frithjof II
Fiin gammel aargang - Riksantikvaren
Naturvårdsprogrammet - Ale kommun
DESTINASJON MARRAKECH - VG
Turistguide Røros.pdf - Melhus Turbuss
Preview - Norøl
TYRKIA - Solresor
2008-3 - kirkene i Kragerø