Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

ast.dk

Effektmåling af praksisundersøgelser - Ankestyrelsen

gelsen vedrører. Hvis mange sager indeholder delvise afgørelser af begge slags, må

det overvejes at udfylde begge skemaer for hver sag i målingen.

Måleskemaet er inddelt i 5 afsnit:

64

1. Grundoplysninger om sagen

2. Oplysninger om kommunens afgørelse

3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse

4. Vurdering af særlige sagsbehandlingsregler

5. Vurdering af formelle regler i øvrigt

6. Vurdering af kommunens generelle retningslinjer

Der er i forbindelse med alle spørgsmål et bemærkningsfelt, som skal benyttes til

uddybning af afkrydsningen.

For at sikre en ensartet måling anbefales det at foretage en fælles prøvemåling af et

par sager, det vil sige en måling, hvor alle de, der skal deltage i undersøgelsen i fællesskab

gennemgår et par sager og bliver enige om retningslinier for vurderingen.

Det anbefales samtidig, at der foretages en efterfølgende kontrolmåling af sager,

der afviger fra den normale pointfordeling i målingen.

1. Grundoplysninger om sagen

Der er tale om en bruttoliste med statistiske oplysninger, som kan være relevante

at kende ved vurderingen af korrektheden af en afgørelse.

Spørgsmålet om fødselsdato og køn skal altid indgå af hensyn til en entydig identifikation.

Afhængig af undersøgelsens indhold kan øvrige spørgsmål tilføjes, for eksempel

familiens forsørgelsesgrundlag og antal børn.

Man bør være bevidst om ikke at bruge flere spørgsmål end nødvendigt. En praksisundersøgelse

er ikke en statistisk undersøgelse af en befolkningsgruppe, og den

skal ikke forsøges brugt som sådan.

2. Oplysninger om kommunens afgørelse

Afsnittet indeholder spørgsmål om kommunens afgørelse. Det ønskes belyst, hvilken

type afgørelse kommunen har truffet i forhold til det, der er søgt om.

Der kan for eksempel medtages spørgsmål om størrelsen af det søgte og det bevilgede

beløb, hvis det er relevant for undersøgelsen. Afhængig af undersøgelsens

indhold uddybes spørgsmålene, for eksempel med relevante valgmuligheder til oplysninger

om indholdet af det ansøgte. Der kan også føjes flere spørgsmål til.

Spørgsmålene afgrænses afhængig af undersøgelsens indhold.

3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse

I afsnittet stilles spørgsmål, der skal klarlægge, om afgørelsen indholdsmæssigt er i

overensstemmelse med lovgivningen og praksis.

More magazines by this user
Similar magazines