Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

atie te gebruiken.

atie te gebruiken. Andere benaderingen voor het gebruik van de dosering-respons relatie werden in het hoofdstuk risicokarakterisatie bestudeerd. Meer informatie omtrent de aanpak van de risico-evaluatie is terug te vinden in het Advies van de HGR 79476 . 20 Blootstellingsschatting Een probabilistische aanpak werd gehanteerd waarbij variabiliteit binnen de populatie in rekening wordt gebracht. Hierbij wordt dus rekening gehouden met de distributies van de data, die op basis van literatuurgegevens geschat zijn voor kruiscontaminatie, onderverhitting en de dosering-respons curven. De berekeningen werden gemaakt via het @RISK programma (Palisade, UK). Als input voor het @RISK programma werden de data (aan- of afwezigheidbepaling van Campylobacter in het desbetreffend product), verzameld tijdens FAVV surveillance studies (periode 2002), aangewend: met name 9% van de monsters vertoont een contaminatieniveau > 100/g, in 24% van de monsters is Campylobacter aanwezig per 25 g maar in niveaus < 100/g en in 67% van de onderzochte monsters is Campylobacter niet aanwezig per 25 g (Figuur 2a). Door het ontbreken van het kwantitatieve karakter van deze data, kunnen de monsters slechts verdeeld worden in 3 categorieën. In eerste instantie werden de beschikbare data omtrent contaminatie-gegevens van Campylobacter in kippenproducten, zoals hierboven vermeld, omgezet in cumulatieve probabiliteit van contaminatie en werd het neperiaans logaritme van de Campylobacter concentraties berekend (Figuur 2b). Voor deze werkwijze werd aan de 3 meetpunten (die de grenzen van de categorieën bepalen) een normale verdeling ge t die gebruikt werd als input van het @RISK programma. Van deze situatie werden situatie 2,3,4,5 en 6 afgeleid. Deze situaties houden eenzelfde gemiddelde waarde aan, maar versmallen de klokvorm van de normale verdeling steeds verder (Figuur 2c). Terwijl bij situatie 1 uit de geschatte normale verdeling blijkt dat 7,45% van de monsters een contaminatieniveau heeft van > 100 Campylobacter jejuni kve/g (kolonievormende eenheden/g), stemt situatie 2, 3, 4, 5 en 6 overeen met een beperking van het aantal monsters, dat de limiet van >100/g overschrijdt tot respectievelijk 4,5%, 1,97%, 1,05%, 0,44% en 0,21%. Bij de situaties 2 tot en met 6 wordt er dus naar gestreefd het percentage monsters met de hoogste contaminatieniveaus te beperken.

a c 1-2500 cfu/25g 24% > 2500 cfu/25g 9% Figuur 2. Overzicht van de gevolgde methodologie < 1 cfu/25g 67% Cumulative probability 0 -30 -20 -10 0 10 20 0,8 0,6 0,4 0,2 1 Crcmp (ln CFU/g) 21 b

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV