Views
4 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Codex

Codex Alimentarius De Codex Alimentarius (Latijns voor “voedselwet”) is een verzameling van internationaal geldende wetten en regels over werkwijzen, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot voedsel, productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. De teksten van dit stelsel van wetten en regels worden ontwikkeld door de Codex Alimentarius Commissie (CCA), een instelling die in 1963 door de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd opgericht. Cumulatieve probabiliteit De cumulatieve probabiliteit is de kans dat een variabele X (vb. concentratie van een contaminant) kleiner of gelijk is aan de waarde x (vb. 50 µg/kg). DL (Detectielimiet) De detectielimiet is de kleinste hoeveelheid van een substantie die kan onderscheiden worden, met een analytische test, van afwezigheid van de substantie met een vooraf bepaalde zekerheid. Deterministische risico-evaluatie De deterministische methode maakt voor iedere variabele van het model gebruik van een puntschatting (bijvoorbeeld gemiddelde) om de output van het model te bepalen. Dosering-respons De dosering-respons is de bepaling van de relatie tussen de omvang van de blootstelling (dosering) aan een chemisch, biologisch of fysisch agens en de ernst en/of frequentie van de geassocieerde gezondheidse ecten (respons). FAO (Food and Agricultural Organisation) De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties is een organisatie die tot doel heeft om de hongersnood in de wereld te bestrijden. Guillain-Barrésyndroom Het Guillain-Barrésyndroom is een neuromusculaire aandoening bij de mens die het niet of onvoldoende functioneren van de spieren veroorzaakt. ICPP (International Convention for Plant Protection) Het ICPP is een internationaal verdrag dat tot doel heeft actie te ondernemen tegen de insleep en verspreiding van schadelijke organismen, alsmede het bevorderen van adequate bestrijdingsmaatregelen. Incidentie De incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de beschouwde populatie. De incidentie mag niet worden verward met de prevalentie die aangeeft hoeveel mensen/dieren uit een gegeven aantal op een bepaald moment aan een ziekte lijden. 93

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv