Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Algemene

Algemene aanbevelingen en conclusies Xavier Van Huff el FAVV Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV organiseerde, samen met het wetenschappelijk secretariaat, op 20 oktober 2006 een workshop getiteld “Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen”. Deze workshop stond onder de wetenschappelijke leiding van Prof. dr. ir. D. Berkvens - lid van het Wetenschappelijk Comité – en werd bijgewoond door een 140-tal genodigden, afkomstig uit diverse geledingen (overheid, academische wereld, sectoren, onderzoeksinstellingen, adviesorganen, consumenten, …). De doelstelling van de workshop bestond erin, in de eerste plaats, het kader te schetsen waarin risicoanalyse in het domein van de veiligheid van de voedselketen zich afspeelt en te wijzen op de mogelijkheden en beperkingen ervan. Vervolgens werden een aantal praktisch voorbeelden van uitgewerkte gevalsstudies voorgesteld. De volgende aandachtspunten kwamen hierbij aan bod. Risico-evaluatie is één van de drie pijlers van risicoanalyse Risico-evaluatie is naast risicomanagement en risicocommunicatie één van de drie pijlers van risicoanalyse. Risico-evaluatie staat centraal in de basisopdracht van het FAVV en zorgt voor de aansturing van controleprogramma’s, monsternameen analyseplannen en dus voor het nemen van adequate beleidsbeslissingen. Ook op Europees vlak wordt risico-evaluatie als kernproces voor beleidsvoorbereiding en -beslissing gebruikt. Er bestaat evenwel nog geen duidelijke harmonisatie van de benadering en de methodologie aangewend door de lidstaten voor het uitvoeren van een risico-evaluatie. Het EFSA heeft dit dan ook als een belangrijke doelstelling vooropgesteld voor de komende jaren. In de workshop werden verschillende aspecten benaderd die van primordiaal belang zijn voor het deskundig uitvoeren van een risico-evaluatie en voor de interpretatie van de resultaten ervan. Gebruik maken van een uniforme, correcte terminologie Bij risico-evaluatie dient een uniforme, correcte terminologie gebruikt te worden teneinde begripsverwarring te voorkomen. Denken we bijvoorbeeld aan de basisbegrippen “gevaar” en “risico” die niet met elkaar mogen verward worden. Het belang van een correcte terminologie werd trouwens reeds vroegtijdig door het Wetenschappelijk Comité herkend. Dit heeft geleid tot het opstellen van een brochure “Terminologie inzake gevaren- en risicoanalyse volgens de Codex Alimentarius” die op het internet consulteerbaar is (www. favv-afsca.fgov.be/home/com-sci/doc/thema/SciCom_Term_ Nl.pdf ). Ook bij het opstellen van deze brochure “Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen” werd aan de auteurs 87

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV