Views
5 years ago

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv

Dioxinen in de voedselketen: risico-evaluatie binnen het normatief kader en in de context van een incidenteel accident Luc Pussemier 1,2 , Valérie Vromman 3 en Claude Saegerman 4 1 CERVA-CODA ; 2 Sci Com FAVV ; 3 FAVV; 4 Université de Liège De ontstaansgeschiedenis van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hangt nauw samen met de problematiek van dioxinen in de voedselketen. Het incident dat zich in 1999 in België voordeed, was één van de elementen die aanleiding gaven tot de oprichting van het Agentschap1 . Sindsdien deden zich, ondanks de invoering van het CONSUM-programma (CONtaminants SUrveillance systeM) door het Agentschap, geregeld incidenten voor met polychloorbifenylen (PCB’s) en dioxinen. Wil dat zeggen dat er niet echt veel veranderd is? Dat de controle ontoereikend is ? Dat een risico-evaluatie het niet altijd mogelijk maakt de ware problemen in te schatten ? Deze gevalsstudie over “dioxinen” heeft als doel een methodologie voor risico-evaluatie aan te reiken die zowel in het algemeen kan worden gebruikt om een toxicologische drempelwaarde en normen vast te leggen, als binnen de context van een incidenteel accident dat een weerslag kan hebben op de volksgezondheid. 1. Lokalisatie van het beschouwde gevaar in de voedselketen Dioxinen (polychloordibenzodioxinen, PCDD’s en polychloordibenzofuranen, PCDF’s) ontstaan op spontane wijze (bijvoorbeeld na bosbranden) of als gevolg van een menselijke activiteit (bijvoorbeeld in de staalindustrie, bij verbranding, in de chemische industrie als syntheseonzuiverheden of bij accidenten zoals in Seveso of bij transport) (Figuur 1). Het zijn dan ook persistente organische polluenten (POPs) van het milieu die ook bepaalde natuurlijke hulpbronnen (bijv. kleiafzettingen) en zelfs technologische hulpsto en (bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie gebruikte HCl) kunnen verontreinigen2,3 . Dioxineachtige PCB’s (dioxin like PCBs, dl-PCBs) behoren dan weer tot de groep van de PCB’s in de ruime betekenis. Van deze sto en is de industriële productie verboden, maar is er nog een grote historische voorraad aanwezig in het milieu. Vroeger kwamen PCB’s eveneens in de voeding terecht tijdens de verwerkingsprocessen van landbouwproducten en de bereiding van levensmiddelen (bijvoorbeeld lekken in warmtewisselaars, elektrische transformatoren) 4 . 45

Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Beknopte versie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Aanvraag tot uitbreiding van toepassing voor het product ... - Favv
Bepalingen van toepassing op voedselbanken en ... - Favv
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Autocontrole - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv
fiche 1.2 Benzeen - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
MLVA: een waardevolle epidemiologische tool ? - Favv
Advies 11-2013 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Advies 16-2005: Schatting van de blootstelling van ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV