Tilrådning til Miljøverndepartementet - Advokatfirmaet Lund & Co DA

lundogco.no

Tilrådning til Miljøverndepartementet - Advokatfirmaet Lund & Co DA

1.2 Hovedpunkter og hovedgrep

i DNs tilrådning

1.2.1 Opprydding i lovstrukturen

dn foreslår en ny og mer oversiktlig lovstruktur, som

skal gjøre det lettere å finne fram i regelverket, og en

mer detaljert lovtekst som gir mindre rom for ulik tolkning.

i denne anbefalingen fra dn er bestemmelsene

fra dagens nasjonale forskrift, og de ulike forskriftene

om helikopterskiing, beltebil m.m. innarbeidet i lovteksten.

i tillegg er mange bestemmelser presisert.

virkeområdet for loven er utvidet til også å gjelde på

snødekt innmark. det er innført en del nye elementer

og begreper i regelverket, så som miljøforsvarlig

fremkomstmiddel, kommunal motorferdselsplan, varig

forflytningshemmet, leiekjøringsløyve, utmarksnæring

og bestemmelser knyttet til disse. tydeligere nasjonale

rammer vil gi mindre rom for ulik tolkning av regelverket,

og mer enhetlig praktisering av kommunal myndighet til

å gi tillatelser.

dn tilrår en egen midlertidig forskrift for Finnmark

og Nord-troms for tydelig å skille særordninger der

med barmarkstraseer og turløyper for snøskuter, fra

resten av landet. det anbefales i tillegg at det straks

igangsettes en prosess med grundig gjennomgang av

situasjonen i disse områdene. målet for gjennomgangen

bør være ytterligere reduksjon av motorferdsel i utmark,

gjennom en betraktelig reduksjon i barmarkstraseer og

turløyper for snøskuter, særlig i sårbare områder. Hvis

dette ikke lykkes og skadene fortsatt tiltrer i omfang

må inndragning av løypene og andre aktuelle tiltak

vurderes. denne prosessen har likhetspunkter med

utarbeidelsen av kommunale motorferdselplaner som

er foreslått for resten av landet (se 2.1.2) og bør i løpet

av 3 år lede fram til en mer permanent egen forskrift for

Finnmark og nord- troms.

dn anbefaler at loven ellers med blant annet dns

forslag om klarere regler for hva som kan tillates,

innstramming av dispensasjonsadgangen, tilsyns- og

sanksjonshjemmel overfor kommuner, samt et mer

nyansert sanksjonssystem med strengere straffereaksjoner

for de alvorligste overtredelsene også bør gjelde

for Finnmark og nord- troms.

dn foreslår at det innen 3 år skal utarbeides kommunale

motorferdselplaner. disse vil gi mer ansvar

til kommunene og skal bidra til å kanalisere den tillatte,

samfunnsnyttige kjøringen på vinterføre utenom

sårbare områder, slik at traseene legges der kjøringen

forår saker minst skader og ulemper. kommunene får et

6

stort ansvar i å legge til rette for en helhetlig motorferdselpolitikk

som kombinerer muligheten for nødvendig

kjøring med hensynet til naturmiljø og muligheten til å

oppleve stillhet og ro. kommunene må her gjennomføre

en planprosess med demokratisk medvirkning, i

samsvar med plan og bygningslovens (pbl) regler. i

tråd med at motorferdselsloven er en forbudslov, skal

planene vise hvor motorferdsel i medhold av motorferdselloven

kan foregå. det anbefales at planen skal

tilpasses behovet. det vil si at der hvor det er lite behov

for motorferdsel i utmark trenger kommunen bare en

enkel plan.

gjennom innsigelsesinstituttet vil regionale myndigheter

ha mulighet til å sikre at planene blir et verktøy for

å legge til rette for at lovens intensjon følges.

1.2.2 tydeliggjøring av aksepterte nytteformål

dns anbefaling legger opp til en videreføring av bestemmelser

som legger til rette for motorferdsel som har

samfunnsnytte. det er foreslått en mer detaljert lovtekst

for å gi mindre rom for ulik tolkning og ”gråsoner”.

Felleskapsoppgaver som motorferdsel i forbindelse

med politi, redningstjeneste og liknende er direkte tillatt,

i likhet med nødvendig transport for utøvelse av

tradisjonell jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring.

tillatelse til transport til faste bosteder uten vei og frakt

av jaktutbytte videreføres også. det kan videre gis tillatelse

til en del spesifiserte nytteformål.

videre kan det søkes kommunen om tillatelse til

transport av materiell og utstyr i forbindelse med

utmarksnæring som drift av utleiehytter, næringsmessig

høsting av natur goder, turist- og reiselivsnæring,

leting og under søkelse etter mineralske ressurser m.v.

i slike tilfeller må det dokumenteres at transporten har

næringsmessige betydning av et visst omfang.

Varig forflytningshemmede kan søke kommunen om

motorisert transport til bestemte mål, herunder egen og

andres hytte. det kan også søkes om begrenset antall

gruppeturer i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner og

ideelle organisasjoner. utenom dette åpnes det ikke for

ren persontransport. leiekjøring anbefales som hovedregel

også her.

i tilfeller der det foregår lovlig transport av materiell og

utstyr, kan folk sitte på så langt det er plass, forutsatt

at det ikke resulterer i økt eller mer miljøbelastende

transport.

More magazines by this user
Similar magazines