ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

108 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

Priloga 4: Najpomembnejše

ugotovitve projekta

S pomočjo metodologije satelitskih računov za turizem je mogoče najceloviteje izračunati

pomen turizma za slovensko gospodarstvo.

Stari managerski pregovor pravi, da česar ne moreš meriti, ne moreš upravljati. Turizem je

zaradi narave dejavnosti zelo težko meriti. Medtem ko druge dejavnosti uporabljajo lahko

razumljive in medsebojno primerljive kazalce, kot so delež v BDP-ju, število zaposlenih in

podobno, turizem uporablja množico parcialnih in fizičnih kazalnikov (število turistov, nočitev,

prihodki v gostinstvu, itd.). Odločevalci pogosto ne razpolagajo z ustreznimi podatki o pomenu

turizma v gospodarstvu; zato lahko pride do neoptimalnih in neustreznih odločitev.

Osnovna specifika turizma je, da ga določa povpraševanje (aktivnosti obiskovalcev) in ne

ponudba, tako kot pri drugih panogah. Kmetijstvo je tisto, kar delajo kmetje, bančništvo

je tisto, kar počnejo banke. Toda turizem je tisto, kar kupujejo turisti. Sestoji se namreč iz

množice različnih storitev in produktov, ki jih združuje dejstvo, da jih uporabljajo obiskovalci

med turističnim potovanjem. Določena storitev (npr. strežba hrane in pijače) je lahko del

turizma, če jo porabi turist, ali pa tudi ne, če jo npr. porabi lokalen prebivalec. V uradnih

statistikah turistična dejavnosti ni predstavljena kot enotna dejavnost, temveč so z njo

povezani učinki zajeti v različnih področjih BDP, npr.: gostinstvo, poslovne storitve, trgovina,

transport, itd. Zaradi teh specifik turizma, se statistično spremljajo predvsem fizični tokovi

(število obiskovalcev, število nočitev) in ne toliko ekonomski (denarni) tokovi.

Da bi izboljšali merjenje ekonomskega pomena turizma so strokovnjaki iz več mednarodnih

organizacij (ZN, UNWTO, OECD, Eurostat) razvili metodologijo satelitskih računov za turizem

(v nadaljevanju SRT). SRT so najbolj razdelan in celovit pristop k ocenjevanju ekonomskega

pomena turizma v določenem gospodarstvu. Navezujejo se na nacionalne račune države (kot

satelit oziroma dodatek). Sestojijo se iz številnih jasno definiranih konceptov in metodoloških

pristopov, ki jih predstavljamo v glavnem dokumentu. Merijo obseg ponudbe in povpraševanja

v sektorju turizma in njegovo vlogo v narodnem gospodarstvu, vrednost blaga in storitev ter

vpliv na zaposlovanje. Osrčje SRT tvori deset tabel, ki prikazujejo različne vidike turističnega

povpraševanja oziroma ponudbe. SRT omogočajo 1) izdelavo koherentnega in verodostojnega

statističnega pregleda turizma na nivoju narodnega gospodarstva; 2) oceno pomena turizma

na narodnogospodarski ravni, primarno skozi delež turizma v celotnem BDP-ju in delež

turizma v ustvarjeni dodani vrednosti; 3) oceno posrednih učinkov turizma na preostale

gospodarske sektorje; 4) oceno pomena turizma z vidika zaposlovanja in trga delovne sile;

5) mednarodno primerljivost rezultatov. S tem vplivajo na boljše ustvarjanje oz. oblikovanje

razvojnih politik in strategij ter omogočajo mednarodno primerjavo podatkov.

Kaj sploh je turizem

SRT opredeljujejo turizem razmeroma široko. Obiskovalec oziroma turist je opredeljen

kot oseba, ki potuje izven svojega običajnega okolja za dobo manj kot 12 mesecev in katere

glavni motiv za potovanje ni izvedba aktivnosti za katero bi bila plačani v kraju kamor potuje.

Obiskovalce delimo glede na čas trajanja njihovega obiska na določeni lokaciji. Tako ločimo

enodnevne obiskovalce, ki posamezno lokacijo zgolj obiščejo, a tam ne prenočijo ter večdnevne

obiskovalce (turiste), ki se na posameznem kraju zadržijo za eno noč ali dlje.

Turistična potrošnja je definirana kot vsa potrošnja posameznika oz. vsa potrošnja v njegovem

imenu za namen potovanja, med samim potovanjem in v času bivanja na določeni destinaciji.

V to definicijo so zajeta tudi poslovna potovanja. Enako turistična potrošnja zajema potrošnjo

obiskovalcev, ki je neposredno vezana na potovanje, a je izvedena pred pričetkom potovanja

More magazines by this user
Similar magazines