ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

50 Ocena satelitskih računov za turizem za leto 2003 ter ekstrapolacija za leto 2006

in enodnevni obiskovalci v tujini porabili za okoli 188 mio EUR manj kot pa doma (v referenčni

državi). Seveda, pa je omenjene primerjava vsebinsko nekoliko zavajajoča, saj podatki iz SRT

Tabele 2 vključuje tudi del potrošnje, ki je bila sicer opravljena v doma, vendar dejansko

za namene potovanja oz. izletov v tujino. Če tako primerjamo le domačo porabo turistov in

enodnevnih obiskovalcev s prvim delom SRT Tabele 2, ki se navezuje na porabo domačih

turistov in enodnevnih obiskovalcev za potovanja in izlete v rezidenčni državi (749,16 mio EUR)

vidimo, da sta omenjeni kategoriji skoraj enaki ter da odstopata le za okoli slabih 5 mio EUR

v prid potrošnji domačih turistov in enodnevnih obiskovalcev v Sloveniji.

Tabela 4‐9: SRT Tabela 3 - Izhodna oz. zunanja poraba domačih turistov in enodnevnih

obiskovalcev na turističnih potovanjih in izletih v tujini v gotovini v letu 2003 (v mio EUR)

A.1.

Kategorija

Turistično značilni

proizvodi

Enodnevni

obiskovalci

(3.1.)

Turisti

(3.2.)

Skupaj

(3.1.+3.2)

Delež

v %

105,41 418,02 523,44 70,3%

1. Nastanitvene storitve X 134,85 134,85 18,1%

2. Strežba hrane in pijače 28,76 75,51 104,28 14,0%

3. Storitve prevoza potnikov 29,40 118,66 148,07 19,9%

4.

Storitve turističnih agencij

in organizatorjev potovanj

0 26,97 26,97 3,6%

5. Kulturne storitve 26,71 35,06 61,77 8,3%

6.

7.

A.2.

B.

Storitve rekreacije in drugi

zabavni programi

Raznovrstne turistične

storitve

Povezani proizvodi in

storitve

Ne-specifični proizvodi in

storitve

20,54 26,97 47,51 6,4%

0 0 0 0%

20,54 53,94 74,48 10,0%

79,48 67,42 146,91 19,7%

SKUPAJ 205,44 539,38 744,83 100%

Pri primerjavi strukture izhodne porabe domačih turistov in enodnevnih izletnikov

predstavljajo turistično značilni proizvodi 70,3% celotne izhodne porabe. Znotraj omenjene

kategorije predstavljajo Nastanitvene storitve med turisti z 134,85 mio EUR največjo postavko,

ki predstavlja 18,10% z vidika celotne porabe (turistično značilni, povezani in ne-specifični

proizvodi in storitve) oz. 25,76% znotraj kategorije turistično značilnih proizvodov. Poleg porabe

za nastanitvene storitve pomembno kategorijo predstavljajo tudi Storitve prevoza potnikov, ki

skupaj za enodnevne obiskovalce in turiste z 148,07 mio EUR predstavljajo 19,88% delež v

celotni porabi ter 28,29% delež znotraj turistično specifičnih proizvodov. Velikost omenjene

kategorije je povezana predvsem z letalskim prevozom s tujimi letalskimi družbami ter

nekaterimi drugimi prevoznimi sredstvi. Povezani proizvodi in storitve predstavljajo natanko

10,00% delež, medtem ko ne-specifični proizvodi in storitve z 146,91 mio EUR predstavljajo

19,71% delež v celotni izhodni porabi domačih turistov in enodnevnih obiskovalcev. Opozoriti

moramo, da so zaradi pomanjkanja kakovostnih statističnih virov podatki o strukturnih deležih

porabe zelo grobi in s tega vidika tudi razmeroma nezanesljivi.

4.4 Zaposlenost v turizmu

Kot smo omenili že v pregledu metodologije priprave SRT, je z ocenjevanjem zaposlenosti v

turističnem gospodarstvu povezanih precej specifik, ki ocenjevanje pomembno otežijo. Pri

ocenjevanju zaposlenosti v turizmu smo ocenjevali dve konkretni kategoriji: število zaposlenih

in število delovnih mest v turističnem gospodarstvu. Med tema dvema kategorijama

More magazines by this user
Similar magazines