ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

mgrt.gov.si

ocena ekonomskega pomena turizma v sloveniji v letu 2003 in ...

109

(npr. nakup hrane, potovalnih potrebščin) ali po zaključku potovanja (npr. razvijanje fotografij)

ter nakupe trajnih potrošnih dobrin namenjenih izključno uporabi na potovanjih (npr. kovčkov),

četudi nakup le-teh ni neposredno povezan z določenim potovanjem.

Pri merjenju turizma oziroma turistične potrošnje je ključnega pomena razumevanje koncepta

običajnega okolja. Slednje je opredeljeno kot eno ali več geografskih področij, v katerih se

posameznik navadno zadržuje in v katerih opravlja redne aktivnosti, npr. stanuje, dela, jih

redno obiskuje. Običajno okolje je definirano na podlagi geografske razdalje in pogostosti

posameznikove aktivnosti v njem. Kraji, ki jih posameznik obiskuje rutinsko, t.j. večkrat na

mesec so sestavni del posameznikovega običajnega okolja, četudi so občutno oddaljeni

od kraja njegovega stalnega bivališča. Enako v običajno okolje spadajo kraji, ki so blizu

posameznikovega stalnega bivališča, četudi jih posameznik le izjemoma obišče.

To pomeni, da če je neka storitev zaužita znotraj posameznikovega običajnega okolja, leta

ne sodi v turistično potrošnjo (ampak v potrošnjo za prostočasne aktivnosti). Če pa je ta

ista storitev zaužita izven običajnega okolja, pa se šteje v turistično porabo. Čeprav je takšna

opredelitev nujno potrebna in teoretično konsistentna, pa s praktičnega vidika prihaja do

velikih težav pri merjenju porabe enodnevnih obiskovalcev. Na primer, pri ogledu kulturne

predstave v Cankarjevem domu se poraba Ljubljančanov ne bo štela v turistično porabo,

poraba obiskovalcev iz drugih krajev (npr. Maribor, Koper, tujina) pa bo.

Celotna turistična potrošnja v Sloveniji, ki jo upoštevamo pri izračunu pomena turizma se

sestoji iz treh komponent (Slika 1):

1) Turistična potrošnja tujih obiskovalcev: celotna poraba tujih obiskovalcev v Sloveniji.

2) Poraba domačih enodnevnih obiskovalcev in turistov na izletih oziroma potovanjih

znotraj Slovenije.

3) Domači del porabe Slovenskih turistov na izletih oziroma potovanjih v tujini. Sem

npr. sodijo izdatki za prevoz (če je prevoznik Slovensko podjetje), provizija turistične

agencije ali organizatorja potovanj, gorivo ter vsi drugi nakupi v povezavi s potovanjem,

ki so opravljeni v Sloveniji.

Slika 1: Komponente celotne turistične potrošnje v Sloveniji

Obiskovalci

Tuji

Domači

Doma

V tujini

Običajno

okolje

Izven običajnega

okolja

Domači del

porabe v tujini

Turistična

potrošnja

tujcev

x

Domača turistična potrošnja

Celotna turistična potrošnja v Sloveniji

Izhodna

turistična

potrošnja

More magazines by this user
Similar magazines