Views
4 years ago

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

6.6 Isiphetho Ulimi

6.6 Isiphetho Ulimi lobungoma lulutbutbukisile ulimi IwesiZulu. Maningi amagama asetshenziswa izangoma anotbisa ulimi Iwetbu. Indlela izangoma ezibiza ngayo imitbi eziyisebenzisayo yiyo kanye eyenza ulimi IwesiZulu lunotbe. Kwazona izangoma zinamagama ezibizwa ngawo njengalawa; amakhosi: omangotbobane, abanamanga, ondlela-zinuka-umswani kanye nelithi uhlanya. Wonke la magama anomthelela ekuthutbukiseni nasekunoniseni ulimi IwesiZulu. Zikhona nezaga ezisondelene nenkulumo yezangoma. Izaga zilima indima ebanzi ekunothiseni ulimi Iwetbu. Lobu ubuciko obukhulu benkulumo engaguqukiyo, izaga zihlala ziyilokho eziyikho noma ngabe yisiphi isikhathi ezisetshenziswa ngaso. Izangoma uma zikhuluma ngezaga, umuntu ongasazi kahle isiZulu angadideka angaqondi ukuthi basho ukutbini, njengokuthi nje "Awumbiwa ndawonye." Lokhu kusho ukuthi bangaba izangoma bonke basebenzise imithi kodwa yilowo nalowo unendlela yakhe awutbaka ngawo umuthi wakhe, kanjalo futhi indawo nezindlela abawutbola ngazo azifani. lzisho ziningi ezivela olimini lobungoma. Ukubhoboka kusho izinto eziningi, kanjalo futbi nasezangomeni liyasetshenziswa leli gama uma sekufike isikhathi lapho idlozi elibhoboka khona. Isisho esiphathelene nokubhula sisebenza ngezindlela eziningi kodwa izangoma zona uma zikhuluma ngokubhula, zisho ukucacisa umhlahlo noma umbhulo kulabo abadinga usizo lokubhulelwa. Imvunulo yezangoma namathwasa yimvunulo yekhethelo neluphawu lokukhombisa ukutbi lona isangoma noma ithwasa. Phakathi kwemvunulo yezangoma namathwasa sibheka iminqwambo yezikhumba zezimbuzi, ishoba lenkonkoni, imifece, imiyeko ephothwe ngobuhlalu obumhlophe nobubomvu kanjalo nezinyongo kanye nezinye ezifutbwa zichonywe ekhanda lesangoma nethwasa. It6

Le mvunulo iyona eyenza ithwasa nesangoma sihluke kakhulu komunye umuntu ngoba akekho umuntu ongasukela imvunulo yezangoma ahlobe ngayo ngoba akasiso isangoma noma ithwasa, akangeniwe umoya wedlozi njengesangoma nethwasa. 117

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA BUSOWAKHE ...
uzulu.ac.za
Sawubona Disability - Qasa
qasa.co.za
isiZulu - Cindi
cindi.org.za
DodgerDick'sStopGame. - BGSU DRC Home
drc.library.bgsu.edu
CQ-TV 170 - S50LEA Home Page
lea.hamradio.si
Vol.27 No.2 - Roly's Home Page
ttdigest.co.uk
TIP TOP - BGSU DRC Home
drc.library.bgsu.edu
tip' ""'beklv - BGSU DRC Home
drc.library.bgsu.edu
Your New Home
acf.hhs.gov
Bahar Oct 08 Diwali Special - MMAbuDhabi Home
mmabudhabi.com
Download Katalog Modula PDF - Schelbach Home
schelbach.home.com.cn
indlela yokusebenzisa kangcono lesisifundo - Amos Africa
amosafrica.net
Ukumelana Nemithi - Treatment Action Campaign
tac.org.za
P Osprawdziç - Schuss Home Electronic
schusshome
Louisiana Grills Catalog - Helmig Tree Farms Home
helmigtreefarms.com
Home Power #32 • December 1992 / January 1993 - Aprotec
aprotec.com.co
Kirk Taboada - bank owned jet, FYI Aerostore HOME
fyiaerostore.com
DVD | DIGITAL-TV | PLASMAI LCD-TV | HOME CINEMA
kinozuhause
PRESŤAHOVALI SME SA ! SME SA ! - STAR ELEKTRO - Home
elektrojanosik.sk
umhlathuze - taxiindaba.co.za
taxiindaba.co.za
IsiZulu - Treatment Action Campaign
tac.org.za
SYT - GOLF HOME PAGE
shrinkingyourthinking.com
Smart Home - issue 144
smartpress