Views
8 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Hakikat PeĢinde

Hakikat PeĢinde Giderken Yolunu Kaybedenlerden Olduk! Herkes hakikati arar… Ama bazıları hakikati duyunca kaçar… Çoğu hakikatten hoĢlanmaz… Ben de bir Ģeyler öğrenmek adına hakikat peĢindeyim. HoĢlanmasam da neticeden… Bilip içim rahat olacaktır inĢallah… Unutmayalım ki, “baĢkasının hakikati suiistimal edilirse yalana varırsın” Âlimlerin yüzde doksanı böyledir… Hep yalan derler derviĢleri adına Ve bunu kabul etmezler… Derin felsefe… Ben ise buna tahammülsüzüm. Ateist olup Nesimi‟den, Xatai‟den konuĢan cehennemlik mi yoksa… Anlamadığın, kabul etmediğin bir Ģeyi nasıl anlatabilirsin? Hakikat ile… ġahsi bir durum yok, ġahsen anlamak isterdik olup biteni… Herkes iyi… Fakat hakikat serttir. Neyse O… Dost acı söyler. Kıvıramam… Bu hoĢ gelmiyor akademik adamlara, Mesele bu. ġahsi durum yok… Biz unutmuĢuz bile. “DerviĢin Hali Âlimin Ġdrakinden Yücedir...” Bu kadar yani… Rasim AġIN 18

Kimdir ki unutmalı olduğumuz... Kiminle ne iĢ görmek kararı bizim… Nasıl biridir ki, unutmalı insanı, Ben genel olarak durumu söyledim Ben yürürüm yolda, gelen gelir, Gelmeyenle uğraĢamam… Seni diyorum. ĠĢitmedim senin kim olduğunu… Sen de benim kim olduğumu… Söyleyeceğim çok Ģey kadar… Gerisi hak ola. Sordun. Dedim… Muammasın bana... Cevabı felsefî katta verdik… Yok bende ve bizde Ģu an o idrak… Uzaktan selam ve gözlem… Ne kadar yakın bırakalım ki birbirimizi… Belki de birlikte yapacağımız iĢler daha iyi olacak… Mesafeyi ayarlayacak kadar zekiyiz… Bunun kararı bizim… Kendi alanımızda bilgiliyiz… Birbirimize biraz güvensiz gözüktük söz sohbetlerimizde… Libidosu güçlü bir insan hissi uyandırdık içimizde... Amaca ulaĢmak için o her yol mubah mıdır tasavvuf ehlinde… Tasavvufi bakıĢımız var ama. “Eli iĢte gözü oynaĢta” tarafımız da dikkat çekiyor hali ile. Bir yola girdik… Dönmek yakınken el çekelim geçiyor deli gönlümüzden… Karar bizim. Seni net bilmiyorum… Ben sert biriyim, keserim… Sen “ben” değilsin… 19

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS