Views
4 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Bütün

Bütün olumsuzluklarına rağmen kabadayı ve külhanbeyi kahvehaneleri, çeĢitli sanatların icra edildiği yerler olarak da kabul edilebilirler. Semai kahveleri olarak da bilinen bu yerler, çoğunlukla tulumbacılar ve kabadayılar tarafından açılan yerlerdi. Eski aĢık kahvelerinin fonksiyonlarının icra edildiği bu kahvehanelerin bazıları, yalnızca Ramazan aylarında açılır ve buralarda sazlı sözlü eğlenceler düzenlenirdi. Külhanbeylerinin veya kabadayıların hayatını ve maceralarını iĢleyen bir edebiyat türünün geliĢtiği bu kahvehaneler, Ġstanbul‟un değiĢik semtlerinde faaliyet gösterirdi. Külhanbeylerinin, hayatları romancılar tarafından da iĢlenmiĢtir. Özellikle Hüseyin Rahmi Gürpınar, külhanbeylerinin yaĢayıĢ, adet ve davranıĢlarını birçok romanında iĢlemiĢtir. Tesadüf‟te Hayati, ġıpsevdi‟de Raci, Son Arzu‟da RaĢit ve arkadaĢları, Tebessüm-i Elem‟de Dîdar Bey, Yedi Bela Mustafa ve Ölüler YaĢıyor Mu‟da Cemal, külhanbeyi tipinin temsilcisi olarak yer almıĢtır. Ercüment Ekrem Talu, Kopuk adlı romanında bu tip insanları, konuĢmalarındaki argoyla, hırsızlık, cinayet gibi davranıĢlarıyla ve Ģehir içinde yangın yeri, köprü altı gibi yerlerdeki yaĢayıĢlarıyla iĢlemiĢtir. Refi Cevat Ulunay ise Eski Ġstanbul Kabadayıları Sayılı Fırtınalar isimli romanında kabadayıları kesin çizgilerle külhanbeylerinden ayırırken, külhanbeylerinin dünyasına da ıĢık tutmuĢtur. 58

Ġstanbul külhanbeylerinin 18. yüzyıldan itibaren teĢkilatları bozulmaya baĢladığı gibi özellikleri de değiĢti. Bunlar toplumu huzursuz eden, her türlü kötülüğü yapmaya müsait birer kiĢi durumuna geldiklerinden, toplum tarafından istenmeyen bireyler olarak değerlendirildiler ve toplumdan tamamen kopuk bir zümre haline geldiler. 19. yüzyılda ise tamamen serseri bir hayat yaĢamaya baĢladıkları için artık, kendisinden ancak fenalık beklenen kiĢiler olarak algılanmaya baĢladılar. 59

MEDYATABLET 2018 MART
kusva mart 17
kusva mart son
SARIYER’DE
Citylights Bor MART 2018
OCAK - MART 2017 SAYI 75
ARTEMİS KASIM SAYISI HAZIRLIĞI
MEDYATABLET 2017 MART
t (2)
Citylights Zaječar MART 2018
EGELIFE SAYI_111_kucuk
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa
Gündem Güncel
Kobilife Mart 2018
Dergi-mart-ayı-sayı-2
Matematik Proje (2)
Moonlife Mart 2017
Ocak Şubat Mart - 2018 Vizyon Dergisi - Small
Tanrıların Arabaları
MKORİDOR
OCAK - MART 2017 SAYI 75
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı
Gündem Güncel
Print On Demand Mart -Nisan 2018
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
SAHİCİ KALMAK
MKORİDOR
MKORİDOR
Damla Dergisi | 2. Sayısı
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2