Views
10 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Bu kurslara katılmak

Bu kurslara katılmak isteyen herkes katılabilir mi? ġartları neler? Kurslarımızın amacı profesyonel fotoğrafçı yetiĢtirmek değildir. Amacımız fotoğraf çeken iyi insanlar topluluğu oluĢturmak, insanları mutlu etmek ve sanatsal bakıĢ açısı kazandırmaktır. Bu nedenle kurslarımıza cins, Çektiğiniz fotoğraflar çocuğunuz gibi. Sizde izler bırakan fotoğraflarınızdan birkaçını anlatır mısınız? ġu ana kadar binlerce fotoğraf çekmiĢimdir. Çoğu da arĢivde bir yerlerde kaybolup gitmiĢtir. Çekerken bilinmiyor ama sadece fotoğrafta kalan öyle çok dost, nice anı, nice olay var ki. Aslında her fotoğraf geçmiĢin kapısı gibidir. Sizi alıp kim bilir nerelere götürüyor. Yıl 1979. Nisanın 17‟si. Amasya‟dan Yozgat‟a giderken bir dağ yolunda mahsur kalmıĢız. Arabamız bozulmuĢ ve tipiden burnumuzu görmüyoruz. Biz ne yapıyoruz. Kimin aklına geldiyse artık bomboĢ yolda halay çekiyoruz. Bir baĢka fotoğrafta da oğlum var. Daha 2-3 yaĢında olmalı eli yüzü kömür karası. Sındırgı‟nın da bir Gölcüğü var. Ġki aile oraya pikniğe gitmiĢiz. Göl kenarı kumluk ve bizden baĢka kimse de yok çöp de eğitim, seviye ve yaĢ gözetmeksizin herkes katılabilir. Ancak kursiyerin dijital okuryazar olması, hiç olmazsa cep telefonu veya dijital fotoğraf makinası sahibi olması uygulama yapabilme yönünden gereklidir. Ayrıca grup homojenliği açısından çocuklarla büyükler aynı grupta alınmamaktadır. yok. Bizim ufaklık bir sürü insanın arasında gözle kaĢ arasında kumu eĢele, tam da bir zamanlar mangal yakılan bir yeri bul. Toprağın altındaki kömür karasını bu her yerine sür. Fark ettiğimizde yarı zenci olmuĢtu ve tabii delilleri tarihe geçti. Bir yarıĢmaya katıldınız bir ödül aldınız mı? Fotoğraf geçmiĢimde de bugün de paylaĢım taraftarı oldum. Çok sayıda karma sergiye katıldım, fotoğraflarım birçok kitap ve dergiye kapak oldu. Gazeteye haber olan karelerim oldu. En son Salihli belediyesinin sponsorluğunda hazırlanan bir turizm rehber kitabının fotoğraf çekimlerini yaptım. Sosyal medyada fotoğraf sitelerinde fotoğraflarımı paylaĢıyor, sanal eğitimler veriyorum ama hiçbir gerçek yarıĢmaya katılmadım. ġuana kadar tahmini ne kadar fotoğraf çektiniz. Eskiden film, banyo, baskı büyük maliyetti. ġimdi dijital olunca Ģartlar değiĢti. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Böyle bir sayı vermem mümkün değil. Zaten çektiğim fotoğrafların hepsini bulamam bile. Analog zamanda daha zordu ama Ģimdi çığırından çıktı. Söz gelimi ilk defa Karadeniz gezisine gittiğimde 3 rulo yani hepsi düzgün çıktıysa 108 fotoğrafla dönmüĢken dijital makinayla son gidiĢimde iyi-kötü yaklaĢık 10 000 kareyle dönmüĢüm. Ama eski geziden 80- 100 basılı fotoğraf varken son geziden belki de hiç yok. Fark buydu iĢte. Fotoğraf kalıcılığını yitirdi. HoĢuma giden kareler birkaç gün bilgisayarın masaüstünü süslüyor, sosyal medyada dolanıyor sonra unutulup gidiyor. Bir de tek tük sergi fotoğrafları ve takvim veya kapak olmuĢlar kalıyor. Hepsi bu. Ġyi bir fotoğrafçı olmak istiyorum” diyen fotoğrafçı adaylarına tavsiyeleriniz? Ġyi olmak için önce bilmiyorum demekten utanmamak gerek. Sonrası gelecektir. Siz yeter bedelini ödemeye hazır olun. Bedel derken her Ģeyi para olarak almayın. Önce temel fotoğraf dilini öğreneceksiniz. Sebep sonuç iliĢkileri içinde diyafram- enstantane – iso iliĢkilerini kavrayacak, zihninizde oluĢturduğunuz hikayeyi en çarpıcı Ģekliyle ıĢık diliyle anlatmanın yolunu arayacaksınız. Bir önceki baĢarısızlığınızdan ders alarak bıkmadan 34

usanmadan yeni denemeler yapacak, yeni çözümler üreteceksiniz. Bulabildiğiniz fotoğrafları inceleyerek tecrübe ve görüĢ sahibi olacaksınız. Elbette kullandığınız fotoğraf makinanızın sırlarını ve sınırlarını iyi bilecek her nerede ne çekiyorsanız zamanında orada olacaksınız. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Fotoğraf yetenek, sabır, adanmıĢlık ve deliliğin kusursuz uyumudur. IĢığınız bol olsun. 35

MEDYATABLET 2018 MART
SARIYER’DE
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2017 MART
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa