Views
8 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

gerçekleĢtirilmesinde,

gerçekleĢtirilmesinde, insan kendinden geçiĢi veya kendini bilmeyi seçme özgürlüğüne sahiptir. Kendinden geçiĢ bir sanattır, içkinin veya uyuĢturucu herhangi bir Ģeyin eĢliğinde kendinden geçiĢ ise bir yanılsamadır. AĢkla yapılan her iĢte kendinden geçiĢ ve öze dönmek mümkündür. Ġçkinin etkisiyle kendini kaybederek yaĢanan özgürlük ise aĢırılığa ve ölçüsüzlüğe neden olur. Gerçek özgürlük, bilincin düĢüĢüyle değil, farkındalığın kapılarını açan bilincin yükselmesiyle gerçekleĢir. Apollo, bize, soylu davranıĢlarla insanın çektiği acının nedenini fısıldar. Bu acının değiĢebileceğini ve dönüĢtürülebileceğini keĢfeden insan mükemmel olana doğru iç güçlerini yönlendirebilmesini Apollon‟un sunduğu ölçülülüğe borçludur. Dionysosça coĢku, Apollo‟ca ölçülülükle dengelendiğinde, mükemmel olana doğru olan yolda ilerlerken ruhumuz bize rehberlik edecektir. KAYNAKLAR : Tragedyanın DoğuĢu, Nietzsche FRĠEDRICH, Çeviri: Ġ.Zeki EYÜBOĞLU, Say Yayınları, 2.Basım, Mart 1994 1. Apollonik Ve Dionysostik Öğeler Bağlamında Sanatta Değer Kavramı, Nazan DÜZ, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Kasım 2011- 08 2. Aiskhylos ve Atina, George THOMSON, Çeviri: Mehmet H.Doğan, Payel Yayınevi, 1.Basım, Mart 1990 3. Antik Yunanda Gizemler Tiyatrosu Tragedya, JAL Çeviri: Elif KINAY, Yen Yüksektepe Kültür Derneği Yayın Sek.1.Basım, sf.16 4. Dinsel Ġnançlar ve DüĢünceler Tarihi Mirceal ELIADE, Çeviri: Ali BERKTAY, Kabalcı Yayınevi,1.Basım, Nisan 2003 42

Aradım Seni Alim YAVUZ Olduğun yerlerde değil, Olmadığın yerlerde aradım seni. Cesaretim yoktu belki, Bostancıya giden otobüse binmeye; Kim bilir belki geç kalmıĢtım, Belki de erken gelmiĢtim. Egzoz dumanları arasında, Silüetim küçüldükçe büyüyen hasretimle, El salladım sana dikiz aynasından. Koyup derbeder baĢımı, Yorgun bıyıklı bir Ģoförün sürdüğü, Bir baĢka otobüsün, Kenarları yırtık koltuğuna, Binmediğin otobüslerde aradım seni. Olmadığın yerlerde aradım seni; Issız dağ baĢlarında, Gözlerin kadar aydınlık, Kalbin kadar uzak… Vadilerindeki ıssız yalnızlığın, Çarebilmez müdavimi. Sarı yayla çiçeklerinin, TaĢtan taĢa savrulduğu, Açmadığın kırlarda aradım seni. Olmadığın yerlerde aradım seni; Karanlık kelimelerin arasına daldım. Harami bir hırsla, Sevdayı kovalayan, Redifsiz kafiyesiz, Mısralardan yuvarlandım uçurumlara. Kaçtım bir korkak gibi, BoĢ umutlar beslediğimi, Kahkalarla yüzüme haykıran, Sözlüklerin gerçekliğinden Kaçtım ve; Üç noktanın mahremiyetine sığındım; Bilmediğin Ģiirlerde aradım seni… 43

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 MART