Views
9 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Artemis

Artemis 2

BU SAYIDA Gözlerinden ġiir FıĢkıran Adam: ÂĢık Veysel ........................................................................................ 3 ÂĢık Veysel ġiirleri ................................................................................................................................. 4 ġelpe ........................................................................................................................................................ 5 ÂĢık Veysel ile Fikret Kızılok'un Hikâyesi... .......................................................................................... 6 Sufle Veriyorum: Biz Ayrı Dünyaların Ġnsanlarıyız ............................................................................... 8 Soğuktan Dertli...................................................................................................................................... 11 Susuz Ve ġuursuz Yaz .......................................................................................................................... 12 Pudra ġekerli Hayat ............................................................................................................................... 21 Karanfilli Çingene ................................................................................................................................. 23 Tiyatro Nedir Ki… ................................................................................................................................ 24 Sakar Oğlum Benim .............................................................................................................................. 26 ġebnem SÖZERLĠ/ Mehmet GĠRGĠN .................................................................................................. 26 Ġnsanlık ve Biz ....................................................................................................................................... 27 Kristal Siluet .......................................................................................................................................... 28 Pay-ı Baht .............................................................................................................................................. 29 Fotoğrafçılığın Ġncelikleri/ Hüseyin AĢan Röportajı ............................................................................. 31 Yangın Yeri ........................................................................................................................................... 36 Uyumun Bizlere Armağanı; Apollo Ve Dionysos ................................................................................. 37 Aradım Seni ........................................................................................................................................... 43 Ġçimde Bir GüneĢ Doğmadıkça ............................................................................................................. 44 Saadet DEMĠR YALÇIN ...................................................................................................................... 46 Halka Önderlik Eden Özgürlük (28 Temmuz 1830) ............................................................................. 47 19 ġubat 1915 Çanakkale Deniz SavaĢı ................................................................................................ 51 Osmanlı’da Külhanbeyleri ................................................................................................................... 54 1

MEDYATABLET 2018 MART
SARIYER’DE
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2017 MART
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa