Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

22

naturbrug – og deres kulturelle baggrund i forskellige livsformer.

(Skogen 1999 & 2001 a + b). Det er et interessant studie derved, at det

viser at der knytter sig meget forskellige former for viden og værdier

til forskellige livsformers naturbrug, og at dette er afgørende at forstå

i forbindelse med naturforvaltning. Det samme viser Erling Krogh

(1995 & 1996), som med en fænomenologisk antropologisk tilgang

har undersøgt naturbrugen og landskabsopfattelsen hos sommergæsterne,

de fastboende og forvaltningsfolkene på Jomfruland, som er

en ø i nærheden af Oslo. Også denne undersøgelse er god til at vise,

hvordan folk med forskellig livsform ser på det samme landskab med

vidt forskellige øjne. Derved går begge disse undersøgelser i dybden

med den kulturelle baggrund for konflikter om naturen, hvilket vores

undersøgelse ikke berører. De viser også en sammenhæng mellem

livsform og naturbrug og –opfattelse. Men netop fokuseringen på

konflikter gør, at livsformerne og holdningerne fremstår som meget

klare i kontrasten til hinanden, hvor vores undersøgelse, ved ikke at

fokusere på konflikter, men på folk med en række vidt forskellige

hverdagsliv, får vist et mindre stereotypt billede af forholdet mellem

hverdagsliv og holdninger til naturen.

Også i USA er der gennemført kvalitative undersøgelser af folks brug

af og holdninger til naturen i bestemte områder. Disse studier handlerisæromnaturgenopretningssager

og de konflikter, de kan give anledning

til på grund af forskellige måder at opfatte og værdisætte

naturen på (Gobster & Hull 2000; Hull et al. 2001). Den kvalitative

tilgang bruges her til at identificere de forskellige synsmåder og værdier,

men også til at forsøge at identificere indikatorer for naturgenopretning,

som folk trods forskelle kan enes om. Til forskel fra de

norske undersøgelser – samt endnu mere fra vores - fokuseres der

snævert på, hvordan folk tænker på og værdsætter natur.

Som det fremgår er der flere undersøgelser, som ved hjælp af kvalitative

metoder undersøger folks holdninger og ønsker til naturen.

Der er også nogle af dem, som sætter det i relation til deres livsførelse.

Men ingen af de undersøgelser, vi har fundet, og som er beskrevet

her, går direkte ind og anlægger et hverdagslivsperspektiv på folk

forhold til naturen. Heri ser vi vores bidrags særlige kvalitet. Naturen

opfattes ofte som det modsatte af det sociale: Naturen er det sociales

omgivelser og i sin rene form uafhængig af mennesker. Det sociale er

relationer mellem mennesker og samfundsmæssige ordninger som

har en helt anden karakter end naturen. Når folk spørges om deres

holdninger og ønsker til naturen kan det derfor også implicit bygge

på en forventning om, at disse holdninger og ønsker ikke har noget

med deres sociale liv at gøre, men direkte omhandler synspunkter på

naturen i sig selv. Som det vil fremgå af vores analyser er denne dualistiske

opsplitning mellem det sociale og naturen problematisk. I et

hverdagslivsperspektiv bliver det tydeligt, at vores holdninger og

ønsker til naturen er tæt forbundne med vores sociale behov og sociale

liv.

1.5 Rapportens opbygning

Rapporten består af tre kapitler. Nærværende kapitel er indledningen.

I det andet kapitel giver vi en samlet fremstilling af naturen i

More magazines by this user
Similar magazines