Views
3 years ago

el-proces-publicar-def-web2

el-proces-publicar-def-web2

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.Iaquíd’aquíaquantsanys...?J.V.FOIX.Alcomençamentdesegle.Aniràquedantreduït aunaminoriafervorosaqueconrearàlallengua,que l’estudiarà des d’un punt de vista arqueològic...Elsxicots joves queem visiten no sónfervorososambelcatalàcomhoéremnosaltres.NARCÍCOMADIRA.Aquèpotserdegutaixò?J.V.FOIX.Catalunyaésunpaísendecadènciacomels altres països d’Europa.Lamoral ha caigut,lareligiós’hadesintegrat,lagent viu comsifossinelsdarrers dies del món,viuena l’instant,almoment,tirenaldret.NARCÍSCOMADIRA.Éscertquenoestélasensacióque la gent visqui per construir alguna cosa per al’endemà.Elspolíticsquetenim noméssemblaquevulguinposar pedaços,sensevoluntat allargtermini.Nomésvanaldarreradel’èxitinstantani inoelspreocupadeposarfonamentsperaunaconstruccióseriosaqueellspotserjanoveuran.Elspolíticsvolencobrar immediatament el rèdit del treball invertit.Noelsinteressa,perexemple,ferunmuseubenfet,ounaexposicióútil,elqueelsinteressaésnoméslainauguració...J.V.FOIX.Ielsperiodistesescriuentotsencastellà;ara són tots.Barcelona haperdut capitalitat en elterreny cultural.¡Una ciutat queno ha pogut crearmuseus!UndelsmeusarticlesaLa Publicitat jademanavaaixò: que es creessin museus en edificismoderns,amplis,enquèelscol∙leccionistesparticularssabessinondeixarlessevesobresenmorir.Aranoleshipodenpasdeixar,nielsinteressa.NARCÍSCOMADIRA.ElmateixMuseud’ArtModernhaestatdesfetambl’habilitaciódelParlament.J.V.FOIX.I per fer el ParlamenthanhagutderecórreraunedificideFelipVI.Cadacosaalseulloc!Siexpliquemla realitat,faplorar.M’agradaobservariserobjectiu,peròmoltescosesemfantristesa.NARCÍSCOMADIRA. Un dels problemes bàsics ésque no es vol veurela realitat com és.No esvolenentendrelescosescomsón.J.V.FOIX.‐ Novolen veurelarealitat.Emcomentavenel resultat d’una petita enquesta realitzadaalspassadissos delMetro delaRambla:de48famíliesque hipassaven,46 parlavencastellà.A latelevisióparlenuncatalàincorrecteenmoltscasos.NARCÍSCOMADIRA. A Ràdio 4 ¡parlen un catalàespantós!J.V.FOIX.Jo m’he trobat d’entendre més bé unalocutoraquedonavainformacióencastellàqueunaqueladonavaencatalà.Unexemplequepucdonard’un home que parla un català correctíssim és elcapellàquediulamissadelsdiumengesadosquartsd’onze.148

Elprocés.Revistacontracultural‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐NARCÍSCOMADIRA.AquíaSarrià?J.V.FOIX.No,alaràdio.Josentomissaperràdioil’escolto perquè és un capellà que parla un catalàcorrectíssim.Altrament,aalgunscatalansnoméselsentenclameitatdelquediuenperlaràdioalatelevisió.NARCÍS COMADIRA. Llegint els vostres versos,semprem’hefixat en la importància quedoneualsllocs geogràfics concrets. Us agrada parlar dellocsconcrets,comperexempledelPortdelaSelva.J.V.FOIX.Eraun partit pressensegairereflexió,elfet de signar els poemes al’indret on havien estarescrits. Era un costum que tenia jo aleshores quedesprésvaigperdreunamica.Alspoemesenprosa,janohifiguraelllocon hanestatescrits,exceptesise’nparlaeneltext.NARCÍS COMADIRA. Em referia sobretot alstopònims dinsdel poema,comara en elsnadalsoelssonets.mort,acausad’unarticledeJosep PlaaLaPublicitat.Enfeiaunelogicomapoblellunyà,d’unacertatristesaambiental,sobretotalsvespresquannoméshihaviatresoquatrellumsdegas.VamanarentrenfinsaLlançàidesprésvamagafaruncotxedelínia.Ens va deixar a l’entrada del poble i tots dos vamcomençaracaminarpelcarrerdemar.Enpassarpeldavant del Cafède laMarina —que encara té nomavui,perquèhi haunacomèdiaqueelportacom atítol—, hi havia tots els pescadors asseguts alsgraons del cafè, com tenen costum. Nosaltres,estiuejants,vestíemunspantalonsblancsiunacamisablanca,sensecapell.Aixíque vamhaverpassat perdavant,es vasentir laveu d’un pescador queesvaaixecarivadir:“Culsblancs!”Ho deiacomadistinciód’uns forasters. Ens vam fer amics dels pescadorsivamferlasevavida,tot sortint apescarambellsalanit,quan sortien.Tambéanàvemalafont.Aleshoresno hi havia aigua corrent ales cases ilagentanavaabombar aiguaala font.LesnoiesdelPortduienl’aiguaenaquellesàmfores.Desprésvaigfreqüentaraltresindretsde lacosta.HeestataTamariu...J.V.FOIX.Elssonetstenenunacertaantiguitat.Sónfetsatravésdeltemps,noéspasunacol∙leccióescritaambel propòsit previ de publicar un llibredesonets, propòsit que no he tingut mai.Sempreheescritelspoemeslliurement,quanm’havingutl’instantd’inspiració.Totselssonetseròticsdemar sóndeSitges.NARCÍSCOMADIRA.Així,Solidedol¿noésunllibreplanificat, sinó recollit i ordenat després segons elmaterialqueteníeu?J.V.FOIX.Exactament.NARCÍSCOMADIRA.Al Port de la Selva,quan vaucomençaraanar‐hi?J. V. FOIX. La primera vegada va ser l’any 1925.Aleshores,hi anava l’Alexandre Plana,un homedemolt valor intel∙lectual que pertanyia a la colla del’Ateneu. Hi anava en Josep Maria de Sagarra, enJoaquimVentalló...L’any1925hivaig passar vuit odeu dies.Eraun pobledepescadors,solitari,sensecap turista.Només l’AlexandrePlana s’hi haviallogatunpis,hiteniaunabarcaisortiaambelspescadors.JovaigdecidirperprimeravegadadevisitarelPortdelaSelva,conjuntamentambunamicmeujaNARCÍS COMADIRA. No teniu un sonet amb referènciaaSaTuna...J.V.FOIX.VaigestaraSaTuna,nocaldir‐ho.Eraunadelescalesmésprimitivesquejohevist.PertanyaBegur, junt amb Sa Riera i Aiguablava. Ens hi vancedirunacasaqueeraconstruïdaambaiguasaladaiesdescomponiacomunbolado...El venedoremvaoferir de passar‐hi uns dies amb els meus amics.Vam anar‐hiset ovuit amics,entre elsqualsCarlesRiba. Encara era més desert que Port de la Selva,perquèno erani poble.Hihavia deuo dotzecasesde pescadors.Teníem unagramolai a lesnits,alaterrassad’aquestacasa,ballàvemsardaneso altresballsamblamitjadotzenadenoiesquehi haviaenaquestacala.Eren unes nits preciosesde les qualsparlo en algun sonet. Causaven una sensaciód’immortalitat extraordinària.A Solidedolhihados sonets escrits a Begur,un és dedicat aCarlesRibail’altre parla d’aquesta sensació d’eternitat delanit,totreferint‐setambéenalgunmomentaRibasense anomenar‐lo.Quan méstard es vaoferir persubscripcióunacasaaCadaquésaenRiba,vaig llegiraquestsonetalfinaldel’àpat,sobreeltemadelanit.149

el-procc3a9s-5-publicacioweb
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Joan brossa, la poesia més enllà del paper - Albert Lladó
Montaje libro poesia - Fundación Juan March
proyección y contraproyecto en la poesía española contemporánea
Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules - Tinet
S'Esclop - Biblioteca Digital de les Illes Balears
Poemas completos Vol. 3 - Publicar libros - Publicatuslibros.com
Nota de premsa i avanç de programació - CoNCA Consell Nacional ...
perfil de joan salvat-papasseit (1894-1924) - Isidor Cònsul
Antologia de poesia catalana - Escola xarXa de Berga - Inici
de salvador espriu a joves poetes - Reial Acadèmia de Bones Lletres
el saber callar a tiempo enernestocardenalyenla poesia campesina ...
S'Escbp - Biblioteca Digital de les Illes Balears
LA «ODISEA» COMO POESIA - InterClassica
LA POESIA TRES VECES REBELDE DE ZHARA EL HASNAUI - RUA
4. El optimismo vital de la lírica de
Maragall traduït - Biblioteca de Catalunya
Antologia de poemes de revolta de Joan Brossa