Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Diskety n154 N Diskety Prečo sa na paneli úloh nezobrazuje ikona Bezpečné odstránenie hardvéru, keď je jednotka pripojená? Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opraviť, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú. 2 Počkajte, kým nezhasne indikátor na disketovej jednotke. 3 Stlačením tlačidla na vysunutie diskety vyberte disketu a disketovú mechaniku USB odpojte od počítača. 4 Disketovú mechaniku opäť pripojte zasunutím kábla USB do zásuvky USB. 5 Počítač reštartujte kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Reštartovať. Čo robiť, ak nemožno zapisovať dáta na disketu? ❑ ❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky. Ak je disketa správne vložená a stále na ňu nemôžete zapisovať dáta, môže byť plná alebo chránená proti zápisu. Môžete buď použiť disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnúť funkciu ochrany proti zápisu.

Odstraňovanie porúch > Audio/video n155 N Audio/video Čo robiť, ak nemožno používať digitálnu kameru? Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK je odpojené alebo vypnuté, kábel i.LINK nemusí byť správne zapojený do zásuvky na počítači alebo kamere. Kábel odpojte a opäť ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie zariadenia i.LINK (str. 81). Ako možno vypnúť zvuk pri štarte systému Windows? Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 3 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 4 Na karte Zvuky zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvuk pri spustení systému Windows. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke (zásuvka USB, zásuvka výstupu HDMI, zásuvka optického výstupu alebo konektor slúchadiel), musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. 1 Zatvorte všetky otvorené programy. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 3 Kliknite na položku Hardvér a zvuk. 4 Kliknite na možnosť Spravovať zvukové zariadenia v časti Zvuk. 5 Na karte Prehrávanie vyberte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo Predvoliť.