Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

3 Zgjidhni Front”,

3 Zgjidhni Front”, “Center”, “Surround”, ose “Front High”, dhe shtypni . 4 Zgjidhni “Bass” ose “Treble”. 5 Rregulloni përforcimin dhe shtypni . Shënime • Ky funksion nuk funksionon kur përdoret “Analog Direct”. • Frekuencat për Bass dhe Treble janë të fiksuara. • Në varësi të formatit audio, marrësi mund të luajë sinjale në frekuencë më të ulët modulimi se frekuenca origjinale e modulimit të sinjaleve hyrëse. Përdorimi i funksionit Pure Direct Modaliteti Pure Direct ju lejon të shijoni tingull me Hi-Fi më të lartë. Kur aktivizohet Pure Direct, paneli i ekranit fiket për të ulur zhurmën që ndikon në cilësinë e zërit. Ju mund të përdorni funksionin Pure Direct me të gjitha hyrjet. 1 Zgjidhni “Sound Effects” nga menyja kryesore dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni “Pure Direct” dhe shtypni . 3 Zgjidhni “On” ose “Off”, dhe shtypni . Shënim Kur zgjidhet funksioni Pure Direct, “Sound Optimizer”, “Equalizer”, “Auto Volume”, dhe “D.Range Comp.” nuk funksionojnë. Këshillë Mund të përdorni edhe butonin PURE DIRECT në telekomandë ose marrës për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin Pure Direct. Për të anuluar Pure Direct Funksioni Pure Direct do të anulohet kur veproni si më poshtë: – Shtypni përsëri PURE DIRECT. –Ndryshoni fushat zanore. – Ndryshoni cilësimin e skenës në televizor (Scene Select). – Ndryshoni cilësimin e “Sound Optimizer”, “Equalizer”, “Auto Volume”, ose “D.Range Comp.”. Rivendosja e fushave zanore në cilësimet e parazgjedhura Sigurohuni që të përdorni butonat në marrës për të kryer këtë veprim. ?/1 MUSIC 1 Shtypni ?/1 për të fikur marrësin. 2 Kur mbani të shtypur MUSIC, shtypni ?/1. “S.F. CLEAR” shfaqet në panelin e ekranit dhe të gjitha fushat zanore rivendosen në cilësimet e tyre të parazgjedhura. 54 AL

Përdorimi i Network Features Rreth funksioneve të rrjetit të marrësit • Mund të shijoni përmbajtjen audio të ruajtur në një pajisje që mbështet DLNA (DLNA CERTIFIED Products) që ka një logo të autorizuar të shfaqur në pajisje (faqe 61). • Mund ta përdorni marrësin si një pajise ekuivalente me një pasqyrues media UPnP në rrjetin e shtëpisë. • Me një lidhje interneti, mund të dëgjoni shërbime muzike (faqe 64) dhe të përditësoni softuerin e marrësit. •Me funksionin PARTY STREAMING, mund të dëgjoni të njëjtën muzikë në të njëjtën kohë në dhoma të ndryshme. • Mund të regjistroni pajisje Media Remote për të kontrolluar marrësin. • Mund të riprodhoni përmbajtje audio në pajisje iOS ose iTunes Library me AirPlay. Rreth DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) është një organizatë standarde e përbërë nga prodhues të produkteve të ndryshme, si serverë (kompjuterë, etj.), pajisje AV, dhe pajisje llogaritëse të lëvizshme të cilat shkëmbejnë përmbajtje (muzikë, foto, dhe video). DLNA vendos standardet dhe publikon një logo të autorizuar që do të shfaqet te pajisjet që mbështesin standardet DLNA. Konfigurimi i serverit Për të dëgjuar materiale audio të ruajtura në serverin tuaj me këtë marrës, duhet të konfiguroni paraprakisht serverin. Pajisjet e mëposhtme të serverit janë të përputhshme me këtë marrës. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0, dhe 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* •Marrësi Sony Network AV STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 i instaluar tek Windows 8 dhe Windows 7 (faqe 56 dhe 58) • Microsoft Windows Media Player 11 i instaluar tek Windows Vista/ Windows XP (faqe 59) * Nuk është i disponueshëm në disa shtete ose rajone. Nëse serveri ka një funksion që kufizon aksesin nga pajisje të tjera, duhet të ndryshoni cilësimin në server për ta lejuar marrësin që ta përdorë atë. Ky seksion shpjegon si të konfiguroni Windows Media Player kur e përdorni si server. Për hollësi rreth cilësimeve të pajisjeve të tjera të serverit, drejtojuni udhëzimeve të përdorimit ose ndihmës të pajisjes ose aplikacionit përkatës. Shënime • Elementët e shfaqur në kompjuter mund të ndryshojnë nga të mëposhtmit, në varësi të versionit të sistemit operativ ose ambientit të kompjuterit. Për detaje, referojuni Ndihmës së sistemin tuaj operativ. • Në varësi të situatës, mund të duhet pak më shumë kohë kur luani muzikë duke përdorur veçorinë “Play To” në Windows. Përdorimi i Network Features 55 AL