Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

x Subwoofer Level

x Subwoofer Level Mundëson caktimin e nivelit të nën-vuferit në 0dB ose +10dB kur sinjalet PCM nxirren nëpërmjet një lidhjeje HDMI. Mund të caktoni nivelin për çdo hyrje në të cilën është caktuar individualisht foleja ehyrjes HDMI. • Auto: Cakton automatikisht nivelin në 0dB ose +10dB, në varësi të transmetimit audio. •+10dB •0dB x Fast View Ju lejon të caktoni funksionimin e Pamjes së shpejtë. Ky funksion i kalimit të shpejtë HDMI mbështet të gjitha hyrjet HDMI. • Auto: Mund të zgjidhni hyrjen HDMI më shpejt se me zgjedhjen normale. • Off: Funksionet e Pamjes së shpejtë dhe pamjes paraprake për HDMI nuk janë të disponueshme. Menyja Input Settings Mund të rregulloni cilësimet për lidhjen me marrësin dhe pajisjet e tjera. x Input Mode Ju lejon të rregulloni modalitetin e hyrjes audio kur lidhni një pajisje me të dyja foletë audio dixhitale dhe analoge. Për hollësi shihni “Kalimi mes audios dixhitale dhe analoge (INPUT MODE)” (faqe 78). x Input Edit Ju lejon të caktoni elementet e mëposhtme për çdo hyrje. • Watch: Afishon një hyrje në menynë Watch. • Listen: Afishon një hyrje në menynë Listen. • Watch+Listen: Afishon një hyrje në menytë Watch dhe Listen. x Audio Input Assign Ju lejon që të caktoni folenë(të) e hyrjes së audios në çdo hyrje. Për hollësi shihni “Përdorimi i foleve të tjera të hyrjes video/audio (Caktimi i hyrjes audio)” (faqe 78). x Name In Ju lejon të caktoni emrin e afishuar në menynë Watch/Listen. Mund të vendosni një emër deri në 8 karaktere për hyrjet dhe që ta shfaqni. Është më e dallueshme që aparatura të emërtohet në ekran sesa foletë. 1 Zgjidhni “Name In” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni hyrjen që dëshironi të emërtoni dhe më pas shtypni . 3 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur një karakter dhe më pas shtypni b. Mund ta lëvizni pozicionin e hyrjes prapa dhe përpara duke shtypur B/b. 4 Përsërisni hapin 3 për të futur karakteret një nga një dhe më pas shtypni . Emri që dhatë është i regjistruar. Menyja Network Settings Mund të rregulloni cilësimet për rrjetin. Menyja Network Settings është e disponueshme vetëm zgjidhet funksioni Home Network ose SEN. x Internet Settings Ju lejon të kryeni cilësimet e rrjetit. Për hollësi shihni “Konfigurimi i cilësimeve të rrjetit të marrësit” (faqe 35). •Wired Setup • Wireless Setup 90 AL

x Information Ju lejon të kontrolloni informacionin e rrjetit për rrjetin aktual. 1 Zgjidhni “Information” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni artikullin e cilësimit që dëshironi të shënoni, më pas shtypni . Informacioni i cilësimit aktual shfaqet në ekranin e televizorit. Mund të kontrolloni cilësimet* për “Physical Connection”, “SSID”, “Security Settings”, “IP Address Setting”, “IP Address”, “Subnet Mask”, “Default Gateway”, “DNS Settings”, “Primary DNS”, “Secondary DNS” dhe “MAC Address”. * Artikujt e cilësimit gjatë konfigurimit ndryshojnë në varësi të mjedisit të rrjetit dhe llojit të lidhjes. x PARTY STREAMING Ju lejon që të caktoni marrësin të përdorë funksionin PARTY STREAMING. 1 Zgjidhni “PARTY STREAMING” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni “On” ose “Off”, më pas shtypni . • On: Marrësi mund të dallohet nga pajisje të tjera në rrjetin e shtëpisë. Marrësi mund të fillojë ose mbyllë një PARTY dhe mund të bashkohet me ose të largohet nga një PARTY. • Off: Marrësi mund të dallohet nga pajisje të tjera në rrjetin e shtëpisë. Por, marrësi nuk mund të fillojë ose mbyllë një PARTY dhe nuk mund të bashkohet me ose të largohet nga një PARTY. x Device Name Ju lejon të caktoni një emër pajisjeje për marrësin deri në 30 karaktere për t'u njohur lehtësisht nga pajisjet e tjera në rrjetin eshtëpisë. Për të caktuar emrin e pajisjes 1 Zgjidhni “Device Name” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni për të zgjedhur emrin e pajisjes aktuale. 3 Mbani shtypur SHIFT, më pas shtypni butonat e numrave/tekstit për të shkruar emrin e pajisjes. 4 Shtypni . Këshillë Emri i parazgjedhur i pajisjes është “STR-DN840 ******”. “******” janë 6 shifrat e fundit të adresës MAC të marrësit. x Network Standby Kur modaliteti “Network Standby” është vendosur në “On”, marrësi gjithmonë mund të lidhet dhe të kontrollohet përmes rrjetit. 1 Zgjidhni “Network Standby” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni “Off” ose “On”, më pas shtypni . • On: Funksioni i rrjetit punon edhe nëse marrësi është në modalitet gatishmërie, dhe rifillon funksionimin kur kontrollohet përmes rrjetit. • Off: Funksioni i rrjetit fiket kur marrësi është në modalitet gatishmërie. Marrësi do më shumë kohë të rifillojë funksionimin kur ndizet sërish. Shënim Kur marrësi është në modalitetin e gatishmërisë, treguesi i ?/1 (ndezur/në gatishmëri) në panelin e përparmë ndizet në ngjyrë të verdhë nëse “Network Standby” është vendosur në “On”. Menyja e Cilësimeve të sistemit Mund të rregulloni cilësimet e marrësit. x Language Ju lejon të zgjidhni gjuhën e mesazheve në ekran. •English •French •German •Spanish Rregullimi i cilësimeve 91 AL