Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Për Zgjedhjen

Për Zgjedhjen eopsioneve të shërbimit Kërkimin e elementit që dëshironi duke përdorur një fjalë kyçe Shikimin e informacionit të disponueshëm Veproni si më poshtë Ndërkohë që zgjidhni ose luani përmbajtjen në shërbim, shtypni OPTIONS. Zgjidhni “Service Options” dhe shtypni . Përmbajtja e opsioneve të shërbimit ndryshon sipas shërbimeve të zgjedhura. Ndërkohë që zgjidhni përmbajtjen në server, shtypni ALPHABET SEARCH dhe shkruani një fjalë kyçe (faqe 73). Shtypni vazhdimisht DISPLAY për të parë emrin e artistit, emrin ealbumit, etj. Paravendosjen e stacioneve Ju mund të ruani deri në 20 stacione si stacione të preferuara. 1 Zgjidhni stacionin që dëshironi të paravendosni. 2 Gjatë marrjes, mbani shtypur SHIFT dhe më pas MEM. Shfaqet lista e memories së paravendosur. 3 Zgjidhni një numër të paracaktuar dhe shtypni . 4 Përsëritni hapat 1 deri 3 për të ruajtur një stacion tjetër. Për të dëgjuar stacionet e paravendosura 1 Shtypni SEN. Lista e ofruesve të shërbimit shfaqet në ekranin e televizorit. Nëse marrësi shfaq automatikisht stacionin e zgjedhur, shtypni në mënyrë të përsëritur RETURN O derisa të shfaqet lista e ofruesve të shërbimit. 2 Zgjidhni “Preset” dhe më pas shtypni . “Preset” shfaqet në krye të listës së ofruesit të shërbimit. 3 Zgjidhni stacionin e paravendosur që dëshironi dhe më pas shtypni . Shënim Mund të ketë disa stacione që nuk mund të paravendosen, në varësit të ofruesit të shërbimit. Nëse përpiqeni të paravendosni një stacion, “Not available” shfaqet në ekran. Këshillë Përdorni butonat numerikë për të zgjedhur stacionin e paravendosur. Shtypni SHIFT, më pas shtypni butonin numerik që i korrespondon numrit të paravendosur, më pas shtypni për të zgjedhur direkt stacionin. Shijimi i një larmie shërbimesh të muzikës Mund të shijoni dëgjimin e përmbajtjes së një morie shërbimesh muzike të ofruara në internet. Vizitoni uebsajtin për më shumë informacione rreth shërbimeve të muzikës, si të shijoni shërbimet dhe kodin e regjistrimit të marrësit. http://munlimited.com/home Kontrollin e kodit të regjistrimit Mund t'ju kërkohet një kod hyrës regjistrimi i marrësit kur shijoni një shërbim të ri muzikor. 1 Zgjidhni “Listen” nga menyja dhe më pas shtypni . 66 AL

2 Zgjidhni “SEN” dhe shtypni . Lista e ofruesve të shërbimit shfaqet në ekranin e televizorit. Nëse marrësi shfaq automatikisht shërbimin ose stacionin ezgjedhur, shtypni vazhdimisht RETURN O derisa të shfaqet lista e ofruesve të shërbimit. 3 Zgjidhni “Registration Code“ dhe shtypni . Shfaqet kodi i regjistrimi të marrësit. Organizator iPARTY PARTY JOIN/LEAVE Përdorimi i funksionit PARTY STREAMING Përmbajtjet audio që riprodhohen aktualisht në këtë marrës mund të riprodhohen te të gjitha pajisjet që i korrespondojnë njëkohësisht funksionit PARTY STREAMING në rrjetin e shtëpisë. Nëse ka një ndërprerje kur përdorni një lidhje me valë, lidhni marrësin me ruterin me një lidhje me kabllo (faqe 31). Gjatë transmetimit PARTY, një pajisje equajtur “Pritës iPARTY” fillon një PARTY dhe transmeton muzikë dhe një pajisje e quajtur një “I ftuar në PARTY” bashkohet me një PARTY dhe merr muzikë nga “Pritës iPARTY”. Përpara se të përdorni funksionin PARTY STREAMING, sigurohuni që “PARTY STREAMING”të jetë vendosur në “On” (faqe 91). Organizator iPARTY I ftuar në PARTY I ftuar në PARTY SHIFT Mund të shijoni funksionin PARTY STREAMING me pajisje të tjera* që kanë logon e mëposhtme PARTY STREAMING. * Pajisje të disponueshme dhe pajtueshme PARTY STREAMING mund të ndryshojnë në varësi të shteteve ose rajoneve. Për hollësi rreth pajisjeve të disponueshme, kontaktoni shitësin më të afërt të Sony-t. Përdorimi i Network Features I ftuar në PARTY 67 AL