Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

x Auto Standby Ju lejon

x Auto Standby Ju lejon të vendosni çelësin e marrësit automatikisht në modalitetin e gatishmërisë kur nuk e përdorni marrësin ose kur nuk ka hyrje sinjalesh në marrës. • On: Kalon në modalitetin e gatishmërisë pas afërsisht 20 minutash. • Off: Nuk kalon në modalitet gatishmërie. Shënime • Ky funksion nuk punon në rastet e mëposhtme. – Është zgjedhur hyrja “FM TUNER”, “AM TUNER”, “USB”, “HOME NETWORK” ose “SEN”. – Po përdoret funksioni AirPlay ose PARTY STREAMING. – Softueri i marrësit po përditësohet. • Nëse përdorni njëkohësisht modalitetin e Gatishmërisë automatike dhe Kohëmatësin e fjetjes, prioritet ka Kohëmatësi i fjetjes. x Network Update Ju lejon të përditësoni softuerin e marrësit në versionin e fundit. Për hollësi shihni “Përditësimi i softuerit” (faqe 70). Për të kontrolluar versionin e softuerit 1 Zgjidhni “Network Update” dhe më pas shtypni . 2 Zgjidhni “Version” dhe më pas shtypni . Versioni i softuerit shfaqet në ekranin e televizorit. x Update Alert Ju lejon të caktoni nëse doni ose jo të informoheni në ekranin e televizorit për informacione të versioneve më të reja të softuerit. •On •Off Funksionimi pa përdorur OSD Këtë marrës mund ta përdorni me anë të panelit të afishimit edhe nëse televizori nuk është i lidhur me marrësin. DISPLAY RETURN O Përdorimi i menysë në panelin e afishimit. 1 Shtypni AMP MENU. Menyja afishohet në panelin e afishimit të marrësit. 2 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur menynë që dëshironi dhe më pas shtypni . 3 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur parametrin që dëshironi të rregulloni dhe më pas shtypni . 4 Shtypni V/v në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur cilësimin që dëshironi dhe më pas shtypni . Për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm Shtypni B ose RETURN O. Për të dalë nga menyja Shtypni AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Shënim Disa parametra dhe cilësime mund të shfaqen të zbehta në panelin e ekranit. Kjo do të thotë se ato janë ose të padisponueshme ose fikse dhe të pandryshueshme. 92 AL

Pamja e përgjithshme e menyve Disponohen opsionet e mëposhtme në çdo meny. Për hollësi për navigimin nëpër meny, shikoni faqe 92. Menyja [Display] (Ekrani) Cilësimet eKalibrimit automatik [] Cilësimet e nivelit [] Parametrat [Display] (Ekrani) Nisja e Kalibrimit automatik [A.CAL START] Lloji i Kalibrimit automatik a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Sinjali i testimit b) [TEST TONE] Niveli i altoparlantit të përparmë të majtë b) [FL LEVEL] Niveli i altoparlantit të përparmë të djathtë b) [FR LEVEL] Niveli i altoparlantit qendror b) [CNT LEVEL] Niveli i altoparlantit rrethues të majtë b) [SL LEVEL] Niveli i altoparlantit rrethues idjathtë b) [SR LEVEL] Niveli i altoparlantit të pasmë rrethues b) [SB LEVEL] Niveli i altoparlantit të pasmë rrethues të majtë b) [SBL LEVEL] Niveli i altoparlantit të pasmë rrethues të djathtë b) [SBR LEVEL] Niveli i altoparlantit të përparmë të majtë të lartë b) [LH LEVEL] Niveli i altoparlantit të përparmë të djathtë të lartë b) [RH LEVEL] Niveli i nën-vuferit b) [SW LEVEL] Cilësimet FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB deri në FL +10,0 dB (intervali 0,5 dB) FR –10,0 dB deri në FR +10,0 dB (intervali 0,5 dB) CNT –10,0 dB deri në CNT +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SL –10,0 dB deri në SL +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SR –10,0 dB deri në SR +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SB –10,0 dB deri në SB +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SBL –10,0 dB deri në SBL +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SBR –10,0 dB deri në SBR +10,0 dB (intervali 0,5 dB) LH –10,0 dB deri në LH +10,0 dB (intervali 0,5 dB) RH –10,0 dB deri në RH +10,0 dB (intervali 0,5 dB) SW –10,0 dB deri në SW +10,0 dB (intervali 0,5 dB) Rregullimi i cilësimeve 93 AL