Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Kthimi në cilësimet e

Kthimi në cilësimet e parazgjedhura të fabrikës Mund të pastroni të gjitha cilësimet e memorizuara dhe ta ktheni marrësin në cilësimet e parazgjedhura të fabrikës duke kryer procedurën e mëposhtme. Kjo procedurë mund të përdoret gjithashtu për ta nisur marrësin, përpara se ta përdorni për herë të parë. Sigurohuni që të përdorni butonat në marrës për të kryer këtë veprim. ?/1 1 Shtypni ?/1 për të fikur marrësin. 2 Mbani të shtypur ?/1 për 5 sekonda. Në panelin e ekranit shfaqet “CLEARING” për pak kohë, më pas ajo bëhet “CLEARED!”. Ndryshimet ose përshtatjet që u janë bërë cilësimeve, tani rikthehen në cilësimet e parazgjedhura. Shënim Pastrimi iplotë imemories zgjat pak minuta. Mos e fikni marrësin derisa në ekran të shfaqet “CLEARED!”. 80 AL

Rregullimi i cilësimeve Përdorimi i menysë së Cilësimeve 3 Zgjidhni elementin e menysë që dëshironi dhe shtypni për të hyrë tek elementi i menysë. Shembull: Kur zgjidhni “Speaker Settings” Mund të rregulloni cilësimet e ndryshme për altoparlantët, efektet rrethuese, etj. me anë të menysë së Cilësimeve. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Shtypni HOME. Menyja kryesore shfaqet në ekranin e televizorit. 4 Zgjidhni parametrin që dëshironi dhe shtypni . Për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm Shtypni RETURN O. Për të dalë nga menyja Shtypni HOME për të shfaqur menynë kryesore dhe më pas shtypni përsëri HOME. 2 Zgjidhni “Settings” nga menyja kryesore dhe më pas shtypni për të hyrë në modalitetin e menysë. Lista e menysë së Cilësimeve shfaqet në ekranin e televizorit. Rregullimi i cilësimeve 81 AL