Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Lista e menysë së

Lista e menysë së Cilësimeve Settings Easy Setup (faqe 83) Speaker Settings (faqe 83) Audio Settings (faqe 87) HDMI Settings (faqe 89) Input Settings (faqe 90) Network Settings (faqe 90) System Settings (faqe 91) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 82 AL

Shënim Parametrat e menysë të shfaqura në ekranin e televizorit ndryshojnë në varësi të cilësimeve aktuale ose të statusit të ikonës së zgjedhur. Easy Setup Riekzekuton Easy Setup për të kryer cilësimet bazë. Ndiqni udhëzimet në ekran (faqe 32). Menyja e cilësimeve të altoparlantit Mund ta rregulloni manualisht çdo altoparlant. Mund të rregulloni gjithashtu nivelet e altoparlantit pasi të ketë përfunduar Kalibrimi automatik. Shënim Cilësimet e altoparlantit janë vetëm për pozicionin aktual të ndenjes. x Auto Calibration Ju lejon të kryeni funksionin e kalibrimit automatik. 1 Ndiqni udhëzimet në ekranin e televizorit dhe më pas shtypni . Matja fillon pas pesë sekondash. Procesi i matjes do të zgjasë afro 30 sekonda me një sinjal testimi. Kur të përfundojë matja, do të dëgjohet një sinjal bip dhe ekrani do të ndryshojë. • Save&Exit: Ruan rezultatet e matjes dhe del nga procesi i konfigurimit. • WRN Check: Shfaq paralajmërimin e lidhur me rezultatet e matjes. Shihni “Lista e mesazheve pas matjes së Kalibrimit automatik” (faqe 84). • Exit: Del nga procesi i konfigurimit pa i ruajtur rezultatet e matjes. 3 Ruani rezultatin e matjes. Zgjidhni “Save&Exit” në hapin 2. Shënime • Funksioni A.P.M. (Automatic Phase Matching) aktivizohet pasi ruani rezultatin ematjes. • Funksioni A.P.M. nuk punon në rastet emëposhtme. – Lloji i kalibrimit vendoset në “Off” kur përdorni “Calibration Type” (faqe 85). – Kur merren sinjale Dolby TrueHD ose DTS-HD me një frekuencë modulimi më shumë se 48 kHz. • Nëse ndryshoni përsëri pozicionin e altoparlantit, rekomandojmë që të kryeni përsëri Kalibrimin automatik që të shijoni tingullin rrethues. Këshilla • Ju mund të zgjidhni llojin e kalibrimit pas të keni kryer Kalibrimin automatik dhe të keni ruajtur cilësimet. • Ju mund ta ndryshoni njësinë e distancës në “Distance Unit” në menynë Cilësimet e altoparlantit (faqe 87). • Madhësia e një altoparlanti (“Large”/“Small”) përcaktohet nga karakteristikat e frekuencës së ulët. Rezultatet e matjes mund të ndryshojnë, në varësi të pozicionit të mikrofonit të optimizuesit dhe altoparlantëve, si dhe formës së dhomës. Rekomandohet që të zbatoni rezultatet e matjes. Sidoqoftë, ju mund t'i ndryshoni ato cilësime në menynë Cilësimet e altoparlantit . Ruani rezultatet e matjes në fillim dhe më pas provoni të ndryshoni cilësimet. Shënim Nëse në ekran shfaqet një kod gabimi, shikoni “Lista e mesazheve pas matjes së Kalibrimit automatik” (faqe 84). 2 Zgjidhni elementin që dëshironi dhe shtypni . • Retry: Kryen përsëri Kalibrimin automatik. Për të kontrolluar rezultatet e Kalibrimit automatik Për të kontrolluar kodin e gabimit dhe mesazhin paralajmërues të marrë gjatë “Auto Calibration” (faqe 83), vazhdoni me hapat e mëposhtme. Rregullimi i cilësimeve 83 AL