utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

STOLTHET OVER Å JOBBE I STATOIL

2002 2003 2004 2005 2006

5,2 5,1 5,2 5,3 5,2

“Overfor mine venner omtaler jeg Statoil som et godt

selskap å jobbe for.”

Kilde: GPS

STATOILS AMBISJONER

2002 2003 2004 2005 2006

4,7 4,5 4,8 4,9 5,0

“Jeg tror på Statoils ambisjoner om å bli et anerkjent

internasjonalt olje- og gasselskap.”

Kilde: GPS

20 STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006

og kompetanse for å kunne øke produksjonen

ytterligere fra reservoarene. Ambisjonen er å nå

en utvinningsgrad gjennom feltets levetid på 55

prosent for felt med havbunnsinstallasjoner og

70 prosent for plattformbaserte brønner.

Utvikling

Videreutvikling av Statoil som et konkurransedyktig,

internasjonalt konsern krever kontinuerlige

forbedringsprosesser. Gode endringsprosesser

krever dialog med ansatte og vilje til

omstilling.

Det er nødvendig å kontinuerlig gjennomføre

forbedringer og endringer for å hevde oss i hard

internasjonal konkurranse. Vi har brukt betydelige

ressurser på å etablere nye forretningsmuligheter i

Mexicogolfen, samtidig som vi har valgt å

konsentrere nedstrømsvirksomheten til Skandinavia

og Østersjø-området. Som en konsekvens har

vi solgt vår bensinstasjonskjede i Irland.

Endringer er nødvendige, men vil ofte berøre

våre medarbeidere direkte. Særlig krevende er

endringene når de innebærer nedbygging av

virksomhet på ett område, samtidig som

selskapet har behov for ny kompetanse og nye

medarbeidere på andre områder.

2007 vil bli et spesielt år for Statoil fordi det

planlegges en sammenslåing av Statoils og

Hydros virksomheter innenfor olje og gass.

Dette kommer til å berøre ansatte i begge

selskaper der selskapene har virksomhet.

Dialog

Det er vår holdning at åpen dialog og kommunikasjon

med ansatte er nøkkelen til å gjennomføre

ryddige og gode omstillingsprosesser. Vi

ønsker å være klare på hvorfor utvikling og

endring skjer på et så tidlig tidspunkt som mulig,

og vi søker å involvere ansatte i arbeidet. Både

på organisatorisk og regionalt nivå er det

opprettet samarbeidsorganer som bidrar til åpen

dialog, hvor de ansatte har mulighet til å drøfte

saker med ledelsen. Disse organene blir også

benyttet til å orientere ansatte om vår forretningsvirksomhet.

Hvordan disse formelle

samarbeidsorganene fungerer varierer noe fra

land til land, avhengig av nasjonal lovgivning og

lokal samarbeidstradisjon mellom arbeidstakere

og arbeidsgiver. I EU/EØS-området deltar

ansattrepresentanter fra alle land der vi har

virksomhet i vårt Europeiske samarbeidsutvalg.

Dette samarbeidet er basert på en avtale som

senest ble forlenget i 2006.

Statoil er i dialog med eksterne interessegrupper

i spørsmål om arbeidslivsforhold. En viktig

partner er International Federation of Chemical,

Energy, Mines and General Workers’ Union

(ICEM). ICEM er en global føderasjon av

fagforbund som organiserer over 20 millioner

medlemmer i 125 forskjellige land. Statoil har

siden 1998 hatt en egen avtale med ICEM om

utveksling av informasjon.

Våre prinsipper

Våre gode erfaringer med samarbeid og godt

forankrede arbeidslivsstandarder er det beste

utgangspunkt for gode relasjoner internt og

eksternt.

Statoil støtter opp om grunnleggende arbeidslivsstandarder

som er forankret i ILOs konvensjoner

og i FNs partnerskapsprogram med internasjonalt

næringsliv, «Global Compact». I vår

virksomhet vil konvensjonene om frihet fra diskriminering

i arbeidslivet og retten til å organisere

seg og føre kollektive forhandlinger være sentrale

– ikke bare i forhold til vår egen virksomhet, men

også i forhold til leverandører vi samarbeider med.

Slike viktige prinsipper danner grunnlag både for

konsernets verdier og for personalpolitikken.

Her nedfelles holdninger og retningslinjer som

benyttes i organisasjonen for å sikre rettferdige

arbeidsvilkår for våre ansatte.

Resultater

Alle ansatte oppfordres til å delta i Statoils

konserndekkende, årlige kultur- og arbeidsmiljøundersøkelse,

«Global People Survey» (GPS).

Den viser at de ansatte opplever det positivt å

arbeide i Statoil.

• Resultatene fra 2006-undersøkelsen var på

fl ere områder de beste siden vi startet de

årlige målingene. Tilliten til vår evne til

endring og forbedring, og til å utnytte og

utvikle kompetanse, er forbedret.

• Troen på at vi vil lykkes med våre internasjonale

ambisjoner er styrket.

More magazines by this user
Similar magazines