utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

sammen 12 millioner USD under RDI i 2006, et

beløp som vil øke til 15 millioner USD fra 2008.

Store verdier for Statoil

og for Aserbajdsjan

Produksjonsdelingsavtalene

Det er utvikling og utvinning av olje- og

gassforekomster som gir de største bidragene til

den aserbajdsjanske økonomien. Med dagens

produksjon og perspektivene fremover sikrer

avtalene landet store inntekter. Samtidig

ivaretar de selskapenes økonomiske interesser.

Mer enn tre fjerdedeler av verdiskapingen fra

petroleumsvirksomheten tilfaller Aserbajdsjan.

Prosjektene som Statoil deltar i, er viktige både

for Statoil og partnerne og for Aserbajdsjan som

vertsland. Produksjonsdelingsavtalene (PSAene)

er slik innrettet at partnerne deler den oljen

som blir produsert etter defi nerte fordelingsmekanismer.

Disse PSA-ene er offentlig tilgjengelige

og fi nnes blant annet på internett. Fordelin-

gen er slik at i faser der en stor del av

investeringer ennå ikke er nedbetalt, vil en

relativt stor andel av produksjonen gå med til å

dekke investeringskostnadene. Et annet element

dekker driftskostnader, mens et tredje element

er overskudd for selskapene (profi t oil).

Fordelingen av inntekter ligner den som fi nnes

på norsk sokkel. Utgangspunktet er en fordeling

av verdiskapingen, etter betalte investeringer.

Vertslandet får 80 prosent av verdiene, mens de

utenlandske partnerselskapene samlet får de

resterende 20 prosent. Hvis man legger til grunn

en oljepris på for eksempel 40 dollar per fat i

hele produksjonsperioden, viser beregninger at

Aserbajdsjans andel av nettoinntektene fra de to

prosjektene SD og ACG vil utgjøre over 170

milliarder USD i løpet av PSA-enes levetid.

Dette er svært store inntekter for et land som i

2005 hadde et bruttonasjonalprodukt (BNP) på

12,6 milliarder USD. Landet hadde i 2006

verdens høyeste økonomiske vekstrate, med en

vekst i BNP på hele 34,5 prosent.

2006 ble året da store aserbajdsjanske olje- og gassprosjekter der Statoil deltar kom i drift. Oljefeltene Azeri-

Chirag-Gunashli består av syv plattformer. Her fra Sentral-Azeri, hvor første produksjonsfase startet året før.

Samfunn

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 59

More magazines by this user
Similar magazines