utfordringene - Statoil

gc3MNaFPLh

utfordringene - Statoil

Statoil erkjenner i sin klimastrategi at det er en

sammenheng mellom produksjon og forbruk av

fossilt brennstoff, utslipp av karbondioksid

(CO ) og global oppvarming. Som et olje- og

2

gasselskap er Statoil en del av problemet, men vi

jobber også aktivt med å bli en del av løsningen.

Fire områder utgjør pilarene i innsatsen for å

redusere virkningen av vår virksomhet på

klimaet:

• Bruke den tilgjengelige energien stadig mer

effektivt.

• Utvikle renere energibærere. Målet er å

skape en lønnsom forretning på grunnlag av

bærekraftig energiproduksjon og økt bruk av

fornybar energi.

• Bruke kvotehandel med CO (inkludert Kyoto-

2

mekanismene) og EU ETS (EU Emission

Trading Scheme) som viktigste verktøy for å

få til kostnadseffektive reduksjoner i globale

utslipp. CDM (Clean Development Mechanisms)

og JI-prosjekter (Joint Implementation

Projects). Bidra aktivt i arbeidet med å sikre

kvotehandel også etter 2012 som er

tidshorisonten for Kyoto-avtalen.

• Arbeide aktivt med å konkretisere og implementere

løsninger for fangst og lagring av CO . 2

Store på fangst og lagring

Statoil blir sett på som verdensledende når det

gjelder fangst og lagring av CO . Mange av de

2

rundt 15-20 kraftverkprosjektene med fangst

og lagring av CO som er lansert av andre

2

selskaper de siste to årene har søkt å dra nytte

av konsernets erfaringer.

Statoil står overfor store CO -utfordringer i den

2

videre utvikling av den internasjonale virksomheten.

Dette skyldes delvis at oljen eller gassen

som skal produseres er tyngre eller er mer

forurensende enn olje og gass fra norsk sokkel,

og at det vil kreve mer energi å produsere den.

I 2006 har Statoil beveget seg fra å håndtere

CO i brønnstrømmen, som i Sleipner området

2

og Snøhvit, til nå å planlegge for en reduksjon av

CO -utslippene fra en større del av virksomhe-

2

ten, som raffi nerivirksomhet og kraftproduksjon.

Fem store

«Lykkes vi ikke med fangst og lagring av CO til 2

en akseptabel pris, kommer verden til å befi nne

seg i en svært vanskelig situasjon,» konstaterte

Claude Mandil, lederen i Det internasjonale

energibyrået (IEA), i et intervju med Statoil

magasin i 2006.

For tiden er Statoil involvert i fem storskala,

kommersielle fangst- og lagringsprosjekter:

CO -injisering på Sleipner-området

2

Statoils miljøfl aggskip er CO -deponeringen fra

2

Sleipner Vest i Nordsjøen. I oktober 2006 var

det ti år siden selskapet begynte med injeksjon

av CO i undergrunnen. I denne tiårsperioden er

2

det lagret rundt én million tonn CO årlig i en

2

geologisk formasjon ca. 1 000 meter under

havbunnen. Samlet tilsvarer dette nær ett års

CO -utslipp fra all petroleumsvirksomhet på

2

norsk sokkel.

Før produksjonen fra Sleipner Vest kom i gang

var det kjent at naturgassen inneholdt 4-9,5

prosent CO . De europeiske gasskjøperne ville

2

ikke akseptere et CO -innhold i gassen på mer

2

enn 2,5 prosent. Løsningen ble å skille ut CO fra 2

naturgassen på mottaks- og behandlingsplattformen

Sleipner T. I stedet for å slippe den ut

valgte vi å injisere den i undergrunnen, gjennom

en brønn på Sleipner A-plattformen.

Slik fi kk Statoil verdens første CO -fjerningsan-

2

legg på en offshoreinstallasjon, og ble også det

første oljeselskapet i verden som lagret klimagassen

under havbunnen. Mye læring fra dette

prosjektet er gjort tilgjengelig for andre initiativ,

forskningsmessige og forretningsmessige.

CO -injisering på Snøhvit

2

Fra det Statoil-opererte Snøhvit-feltet i

Barentshavet skal det produseres gass til et

nedkjølings- og utskipningsanlegg for fl ytende

naturgass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Når produksjonen starter i 2007, skal

gassen sendes i en 143 kilometer lang rørledning

fra feltene på sokkelen til Melkøya.

Før gassen gjøres fl ytende skal CO skilles ut og

2

sendes i rørledning tilbake til Snøhvit-feltet. Der

skal den injiseres i et saltvannsfylt, geologisk lag

under selve gassfeltet.

Rundt 700 000 tonn CO skal lagres hvert år.

2

Dette reduserer utslippet av CO med vel 40

2

Miljø

STATOIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING 2006 35

More magazines by this user
Similar magazines