Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

1. Dr iftsinntekter:

Automatisk oppsette innalandssamtaler

Manuelt oppsette innalandssamtaler

Utalandssamtaler (Noregs nettodel)

Utleige av rikstelefon- og kringkastingsamband

Ymse inntekter

2. Driftsulgifter:

Lønsutgifter

Stasj onshaldsutgifter

Materiell o.a.

Avsetting til fornying

Renter

3. Driftsresultat (1 minus 2)

4. Driftsresultat pr. rikstelefonsamtale

1) Jfr. tabellane 1, 3 og 6.

kr.

Aut. oppsette innalandssamtaler . 0,77

Man. oppsette innalandssamtaler 0,98

Gjennomsnitt 0,96

19

Driftsinntekter, driftsutgifter og driftsresultat. 1)

II

kr.

1,42

1,90

I alt ....

I alt

III

kr.

Takstsone

3,10

IV

kr. kr.

3,84 4,70

4,53 6,02

1,87 3,10 4,52 5,90

Budsjettår

1959-60 2. halvår 1960

kr.

3 636 303

120 849 339

11 053 531

3 980 007

1 643 499

Svalbardsamtaler

kr.

21,77

21,77

kr.

2

65

6

2

1

785

119

296

926

103

Gjennomsnitt

kr.

067

405

596

180

156

141 162 679 78 230 404

78 479 200 41 858 595

13 894 842 7 571 863

21 155 984 13 785 451

11 536 000 5 989 000

9 467 078 5 102 012

134 533 104 74 306 921

6 629 575 3 923 483

0,12 0,13

Av driftsutgiftene i 2. halvår 1960 var 56,33% lønsutgifter, 10,19% stasjonshaldsutgifter

18,55% utgifter til materiell m. m., 8,06% aysetting til fornying og 6,87% renter.

Sjå elles tabell 1.

Gjennomsnittleg inntektl) pr. taksert rikstelefonsamtale i dei ulike takstsoner i 2. halvår 1960.

.) Inkl. tilseiingsavgift, også den tilseiingsavgifta som blir betalt for bodsendingar.

Samtaler til utlandet (Noregs nettodel) kr. 7,39

Samtaler frå utlandet » 5,98

Utalandske transittsamtaler — » 28,19

Sjå utgåva for 1959-60.

3.6. Telegraf.

Takstar for innalandstelegram.

Takserte telegram.

Budsjettår

1,58

2,47

2,41

1959-60 2. halvår 1960

Innalandstelegram 3 441 475 1 818 217

Telegram til utlandet 762 818 377 922

Telegram frå utlandet 821 084 412 612

Utalandske transitt-telegram 29 389 12 637

Sjå elles tab. 4, 9a, 9b og 9c.

5 054 766 2 621 388

More magazines by this user
Similar magazines