Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

1. Telegrafverkets lokaltelefonanlegg:

a) Abonnement med full eller

redusert avgift

b) Til offentlege samtaleautomatar

og talestasjonsapparat

(inkl. skranke- og boksapp.).

c) Teneste-bustadtelefonar

d) Teneste-arbeidstelefonar ..

I alt pr. 31. des. 1960

I alt pr. 30. juni 1960

26

4.4. Abonnentsamband pr. 31. desember 1960.

byliner

til hussentralar

byliner

til serietele

-

fonanlegg

2 Auke

15 3931 7191 16 1121 3 0551 ) 2) i 0,89

2. Tilknytingsnetta:

a) Særabonnement

b) Tilknytingsabonnement

c) Til offentlege samtaleautomatar

og talestasjonsapparat

(inkl. skranke- og boksapp.)

d) Teneste-bustadtelefonar

e) Teneste-arbeidstelefonar

I alt pr. 31. des. 1960

I alt pr. 30. juni 1960

Auke

3. Dei private telefonselskapa:

Pr. 31. desember 1960 .....

Pr. 30. juni 1960

Auke

Sum (1+2+3) pr. 31. des. 1960

SUM (1+2+3) pr. 30. juni 1960

Auke

ved

automatiskesentralar

Tal på abonnentsamband')

ved

mannelle

og

halv-,

automatiskesentralar

i alt

med 2

eller

fleire

abonnentar


same

samband

301 713 107 239 408 952 26 184

1 729 1 913 3 642 72

1 518 859 2 377 28

2 466 1 178 3 644 11

307 426 111 189 418 615 26 295

292 0331110 4701 402 503 23 2401

489 3 979 4 468 1 816

10 356 10 356 5 460

15 996 1 011 12

-

3

67 67 9

1

64 67 1

5071 15 462 15 969 7 2981

6191 15 005 15 624 7 3861

1121 4571 3451± 88

23 162 6 643 29 805 2)

29 466 7 301 36 767 2)

6 3041±. 6581+ 6 962

331 095 133 294 464 389

4)

322 118 132 776 454 894

8 9771 5181 9 495

av desse

23 039

Abonnentsamband

ved automatiskesentralar

i %

av

abonnent...samband

i alt

47,47

63,86

67,67

23 2451 4 7421 73,44

2 ) 2)I 72,55

2

10,94

1,48

4,48

84 2 3,17

2)12 ) 3,96

i I --:-. 0,79

2

2)

206

34

50

4 734

2)

2)

8

73,78

77,71

80,14

2,43

71,30

70,81

I 0,49

1) Her er teki med samband til offentlege samtaleautomatar, talestasjonar, boksapparat og tenestetelefonar.

Samband mellom hussentralar og apparat tilknytta hussentralar (biliner) er ikkje med. Om det er fleire apparat

på eit samband, reknar ein det likevel berre som eitt samband.

2) Ikkje registrert.

3) Av desse var 581 liner tilknytta halvautomatiske sentralar.

4) Av desse var 477 liner tilknytta halvautomatiske sentralar.

More magazines by this user
Similar magazines