Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Distrikt

i alt

Berefrekvensforsterkarar')

12kanalsystem

ay desse for

60kanalsystem

47

c) Forsterkarar.

koaksialkabel

Talefrekvensforsterkarar2)

i alt

av

desse

ledige

Forsterkarar for

kringkastingsamband

berefrekvensforsterkarar

lågfrekvensfo

rster-

,

Karar

Forsterkarar

for

fj ernsynkanalar

Oslo 5 3 2 127 27 — 12 2

Ostfold 38 18 20 373 39 12 —

Oppland 36 2 — 19 46 11 3 — —

Drammen 43 — 26 11 283 50 — 6 —

Agder 13 5 1 — 40 9 1 — —

Rogaland 18 9 — — 44 4 — —

Bjørgvin 25 2 15 118 10 1 4 —

More 12 10 — — 23 7 — —

Trøndelag 25 9 — — 24 — — — —

Nordland 16 3 — — 16 5 2 — ' —

Troms 21 6 — — 49 21 — —

Finnmark 3 — —. 5 — 1 — —

I alt pr. 31. des.

1960 255 46 48 67 1 148 183 8 34 2

I alt pr. 30. juni

1960 258 43 41 67 1 145 285 8 34 0

Auke 3 3 7 3 ±102 2

1) Ein berefrekvensforsterkar er forsterkarutstyret for begge transmisjonsretningar av ein kanal eller ei gruppe

kanalar.

2) Ein talefrekvensforsterkar er forsterkarutstyret for begge transmisjonsretningar av eit samband med frekvensband

opptil 3 400 Hz.

6.7. Utstyr ved Telegrafverkets radiostasjonar, bakkestasjonane og kringkastarane.

Telegrafverkets radiostasjonar.

I tabell 17 er det gitt eit samandrag av radioutstyret ved stasjonane pr. 31. desember 1960.

Ved Farsund radio er det utført prover med eit utlånt peileutstyr i samband med det planlagte

permanente adcock-peileanlegget.

Ved Orlandet radio er adcock-peilaren for området 250-500 kHz sett i stand. Det er vidare

montert ein ny peilemottakar på staden.

Monteringa av det tekniske utstyret ved mottakarstasjonen, Rogaland radio, blei fullført og

stasjonen sett i drift 1. september 1960. Ekspedisjonen av telegram ph kortbølgje blei da overført

frå Bergen radio til Rogaland radio.

Arbeidet med antenneanlegga ved sendestasjonen ved Rogaland radio heldt fram. Til den

nye sendestasjonen blir ferdig, blir sendeanlegget ved Bergen radio fjernstyrt frå Rogaland radio.

Telefontrafikken på radiosambandet til Amerika blei ekspedert av Oslo rikstelefonstasjon

over sendestasjonen på Jeløy og mottakarstasjonen på Ski. På dei andre faste radiosambanda med

utlandet blei trafikken ekspedert av radiosentralen i Oslo over sendestasjonane på Tryvasshøgda

og Jeløy og mottakarstasjonen på Ski.

Ein 20 kW langbølgjesendar blei i 2. halvår 1960 flytt frå Tryvasshøgda til Jeløy radio. Vidare

blei ein 5 kW langbølgjesendar flytt frå Sola aeradio til Harstad radio. Sendaren er montert og

teken i bruk som reservesendar for Svalbardsambandet.

Ved Svalbard radio er den nye langbølgjesendaren ferdigmontert og blir brukt under vanskelege

transmisjonsforhold på kortbølgje. Stasjonen har vidare fått ein ny ekspedisjonsmottakar.

Bakkestasjonane.

I tabell 18 a er det gitt eit samandrag av utstyret ved bakkestasjonane pr. 31. desember 1960.

I 2. halvår 1960 blei det på Vigra flyplass montert glidebanesendarar og merkefyr, slik at

instrumentlandingsutstyret på flyplassen blei komplett med localizer, glidebane og 2 merkefyr.

På Rygge flyplass blei det montert eit meterbølgje-peileutstyr, medan peilaren på Torp flyplass

samstundes blei demontert.

More magazines by this user
Similar magazines