Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

hive.no

Hovedoppgave - Høgskolen i Vestfold

Nanopartikler – Håndtering av eksponering i arbeidsmiljøet

6.2 Eksponering i arbeidsmiljøet

I en dansk rapport er det blitt gjort feltmålinger og innhentet resultater fra andre

studier som omhandler eksponering i arbeidsmiljøet. Disse viser blant annet

partikkelkonsentrasjoner av frigjort nanopartikler på forskjellige arbeidsplasser.

Målingene er blitt gjort på danske forskningsinstitusjoner og i industrielle

virksomheter [30].

Tabell 4 viser noen av resultatene fra denne rapporten. Den viser resultater for 4

forskjellige nanopartikler. I disse eksponeringsforsøkene er det blitt benyttet

forskjellige instrumenter for å måle partikkeleksponeringene. Utførte målinger av

de aktuelle aktivitetene er blitt gjort ved å plassere måleutstyr så nære prosessen

som mulig, og i samme høyde. Bakgrunnsmålinger ble utført ved at det ble plassert

måleutstyr stasjonært i lokalet, på et sted hvor lite eller ingen aktivitet foregikk.

Håndteringen av MWCNT ble foretatt i et arbeidstelt utstyrt med vakuumpumpe

med grovpartikkel- og HEPA filter. Det var 2 typer MWCNT ble benyttet.

MWCNT-1 var pulver av kornete CNT partikler, mens MWCNT-2 var et veldig

løst, fnuggete materiale. Forsøket konkluderer med at MWCNT er vanskelig å

håndtere i store mengder samtidig som eksponeringsnivået holdes lavt.

Målemetodene for CNT er ikke godt nok utviklet, og eksponeringsgraden var

vanskelig å anslå. Derfor anbefales det å arbeide med et høyt sikkerhetsnivå.

Håndteringen av nanosilica og nano-TiO2 ble foretatt i avtrekkskap med konstant

luftgjennomstrømning. Forøket konkluderte med at bruken av avtrekksskap

beskytter mot eksponering til en viss grad. Derimot kan noen partikler fortsatt

unnslippe avtrekksskapet. Derfor anbefales personlig beskyttelsesutstyr.

I en britisk rapport ble det utført målinger av luftbårne karbon nanorør, ved 4

forskjellige fasiliteter [69]. Disse målingene ble gjort når uprosessert SWCNT ble

tatt ut fra produksjonsreaktorene, og fraktet for videre prosessering.

Tabell 5 viser estimert konsentrasjon SWCNT av personlige luft prøver og

hanskeprøver. Estimeringen ble gjort ved å analysere jern (Fe) og nikkel (Ni) som

surrogat for den totale massen av karbon nanorør.

Konsentrasjon i luftprøvene lå mellom 0,7 µg/m 3 til 53 µg/m 3 . Filterprøver

indikerte kompakte partikler. Den estimerte mengden SWCNT på hanskene ligger

49

More magazines by this user
Similar magazines