Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

ner. Silkeborg IF har for at minimere denne risiko sammensat sin spillertrup således, at der er kompetente

afløsere, såfremt en eller flere spillere af forskellige årsager må undværes.

Kapitalforhold

Silkeborg IF opererer i en branche, hvor de faste omkostninger er store i forhold til de variable omkostninger.

Der kan ligeledes være store udsving i indtægterne. Et solidt kapitalgrundlag er derfor af stor

betydning.

Lovgivning/regulering

Ændringer i dels den nugældende lovgivning og dels i såvel det nationale fodboldforbund DBU’s regelsæt

som de internationale forbund FIFA's og UEFA’s regelsæt kan medføre, at Silkeborg IF ikke kan opretholde

sine nuværende aktiviteter i samme omfang som hidtil. Sådanne ændringer kan få negativ indflydelse

på den økonomiske udvikling i Selskabet.

4.2 K/S Papirfabrikken

4.2.1 Lejeindtægter

Udviklingen i lejeindtægterne afhænger af udbud og efterspørgsel i det lokalområde, hvor ejendommene

er beliggende. Udviklingen påvirkes af ledige lejemål, lejernes betalingsevne og effektiviteten i ejendomsadministrationen.

Silkeborg Kommune og Silkeborg Kommunes erhvervsliv er inde i en positiv udvikling og har således et

godt afsæt for fortsat vækst og udvikling. Det vurderes derfor af Ledelsen, at der også i fremtiden vil

være gode muligheder for at udvikle, fastholde og udleje nye og eksisterende lejemål på K/S Papirfabrikken.

Selskabet er opmærksom på at undgå tab på lejere gennem etablering af fornødne garantier, kontant

depositum mv.

4.2.2 Udviklingspotentiale

En ny lokalplan er under udarbejdelse. Lokalplanen forventes at give mulighed for at opføre yderligere ca.

15.000 kvadratmeter, således at det samlede etageareal vil komme til at udgøre 43.000 kvadratmeter.

Lokalplanen forventes godkendt i 1. kvartal i 2009.

Såfremt lokalplanen mod forventning ikke bliver godkendt, vil det påvirke værdien af ejendomskomplekset

i K/S Papirfabrikken negativt. Såfremt lokalplanen vedtages, vil selskabet afledt heraf få et indtjeningspotentiale

samt påtage sig en række risici i forbindelse hermed. Eksempler på risici: byggerisici i

form af at der kan opstå en række uforudsete og ukalkulerede forhold, risici relateret til entreprenørers

forhold, salgsrisiko ved eventuelt ejerlejlighedsbyggeri, lejeledighed.

I forbindelse med en eventuel udvidelse af bebyggelsen på K/S Papirfabrikken med 15.000 kvadratmeter

er der en risiko for, at den nye bebyggelse har fejl og mangler, eller at andre forhold kræver afholdelse af

større udgifter til udbedringer. Udsteder og Udsteders juridiske og tekniske rådgivere vil ligeledes i dette

tilfælde foretage sædvanlige undersøgelser af juridiske og tekniske forhold vedrørende bebyggelsen. Mulighederne

for at kræve erstatning for den pågældende ejendom vil afhænge af den enkelte kontrakt

samt af entreprenørens betalingsevne. Der vil således være en risiko behæftet med fejl og mangler ved

den nye bebyggelse, såfremt Selskabets forsikringer eller garantier fra leverandører ikke dækker eventuelle

forsinkelser, fejl og mangler.

4.2.3 Genudlejningsrisiko

Der vil typisk ved lejeres fraflytning være en risiko forbundet med genudlejning af ledige lejemål. Genudlejningsrisikoen

er konjunkturafhængig. Der er grundet den typisk lange investeringshorisont stor usikkerhed

forbundet med, til hvilken pris investeringsejendommen eventuelt vil blive afhændet, ligesom en

investeringsejendom regnskabsmæssigt hvert år skal ansættes til aktuel markedsværdi, som kan være

volatil. Salgspris og markedsværdi afhænger af købernes afkastkrav på salgs- eller vurderingstidspunktet,

og afkastkravene kan svinge betydeligt bl.a. afhængigt af renteniveau og nybygningstakten for tilsvarende

ejendomme, og af hvilken beliggenhed ejendommen har og bygningens stand.

4.2.4 Rente- og refinansieringsrisiko

Udsving i finansieringsomkostningerne er en væsentlig risikofaktor ved investering i fast ejendom. Der er

risici forbundet med rentestigninger for så vidt angår variabelt forrentede lån, ligesom fastforrentede lån

ligeledes vil skulle refinansieres til en ny rente på udløbstidspunktet.

- 12 -

More magazines by this user
Similar magazines