Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

I 2005 finansierede selskabet investeringsaktiviteten via pengestrømmene fra driften. I 2006 og 2007

blev driftsaktiviteterne og investeringsaktiviteterne finansieret ved dels forøgelse af engagementet med

Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S og dels ved optagelse af lån hos modervirksomheden.

Selskabet har i perioden 2005 til 2007 ikke udbetalt udbytte til selskabets aktionærer.

Investeringer

Selskabets investeringer i perioden 2005 til 2007 har i væsentlighed bestået af køb af kontraktlige rettigheder

til spillere. Foruden selskabets immaterielle aktiver har Selskabet en betydelig investering ”ombygning

på lejet grund”, der hidrører Business Loungen på Silkeborg Stadion. I perioden 2005-2007 har Selskabet

ikke foretaget væsentlige investeringer.

Selskabet har på nuværende tidspunkt ingen igangværende investeringer eller forpligtiget sig til fremtidige

væsentlige investeringer, dog undtaget købet af K/S Papirfabrikken. Der henvises til afsnit 5.5.3 ”Investeringer”.

Ikke-indregnet udskudt skatteaktiv

Som følge af, at selskabet historisk har realiseret underskud, er der pr. 31.12.2007 et ikke-indregnet

udskudt skatteaktiv på 7,5 mio.kr. Som følge af den markante kapitalforhøjelse forventes skatteaktivet

anvendt indenfor en overskuelig periode, hvorfor det forventes indregnet i årsrapporten for 2008.

Skatteaktivet forældes ikke.

Eksterne forhold

Antallet af spillede kampe – og resultaterne heraf - har direkte indvirkning på omsætningen og indtjeningen

i Selskabet primært via entré- og tv-indtægter. Antallet af kampe, der afholdes i de forskellige divisioner

og turneringer samt muligheden for at deltage i internationale turneringer, har derfor betydning for

selskabets driftsresultat.

Transferaktiviteter er en mindre del af selskabets samlede indtjening. Reglerne, der bestemmer de forhold,

hvorunder spillerkontrakter handles, reguleres overordnet af FIFA og DBU. Selskabet er derfor underlagt

transferreglerne, og ændringer i disse vil kunne få betydning for Selskabets økonomi.

Selskabet investerer i målrettet talentudvikling af unge fodboldspillere, hvilket er en væsentlig del af

forretningsmodellen. I 2002 fastslog FIFA, at klubber, der uddanner unge fodboldspillere, skal være berettiget

til at modtage en økonomisk kompensation for denne uddannelse. Helt konkret betyder det, at

for unge spillere under 23 år skal der betales kompensation, også efter kontraktudløb. Denne ordning er

en klar økonomisk fordel for en klub som Silkeborg IF, og ændringer i det nuværende system vil påvirke

klubbens fremtidige indtjening.

Væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse

Selskabet har fra balancedagen og frem til generalforsamlingen indfriet den koncernetablerede mellemregning

og kassekredit i pengeinstitut. Herforuden er der ikke sket væsentlige ændringer i Silkeborg IF

Invest A/S’ finansielle og handelsmæssige stilling siden offentliggørelse af periodemeddelelse af 19. maj

2008.

- 35 -

More magazines by this user
Similar magazines