Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.13.3 Forventninger til 2008 og 2009

Indledning

Resultatforventningerne er udarbejdet på grundlag af selskabets anvendte regnskabspraksis, der er beskrevet

i afsnit 7.3 ”Årsregnskaber for 2005, 2006 og 2007”. Resultatforventningerne er selvsagt baseret

på en række forudsætninger og skøn, som, selvom de er præsenteret med specifikke tal, og Ledelsen

anser dem for rimelige, er forbundet med væsentlig forretningsmæssig, driftsmæssig og økonomisk usikkerhed,

hvoraf en væsentlig del er uden for selskabets kontrol. Resultatforventningerne til 2008 og 2009

er desuden udarbejdet på grund af forudsætningerne vedrørende fremtidige forretningsmæssige beslutninger,

som muligvis ikke bliver truffet som forudsat. De væsentligste af disse er beskrevet i det følgende

afsnit ”forudsætninger”.

Forudsætninger

Forventningerne til 2008 og 2009 er baseret på Ledelsens skøn og vurdering. Forventningerne er udarbejdet

i overensstemmelse med selskabets normale procedurer for udarbejdelse af skøn for fremtidige

perioder og er baseret på selskabets anvendte regnskabspraksis for indregning og måling.

Forventningerne er generelt baseret på følgende forudsætninger:

• at der gennemføres en kapitaludvidelse på minimumsbeløbet på 150 mio.kr.

• som følge af den gennemførte kapitalforhøjelsen vil selskabet i 2008 forventeligt indregne udskudt

skatteaktiv på 7,5 mio.kr., hvilket påvirker årets resultat efter skat positivt med 7,5 mio.kr. for 2008.

Herudover budgetteres der med en skattepåvirkning på 25% af årets resultat.

• at der ikke i 2008 eller 2009 anvendes likviditet til etablering et nyt stadion i Silkeborg.

Forventninger til ejendomsaktiviteten er baseret på følgende forudsætninger for 2008 og 2009:

• Lejeindtægter budgetteres til indgåede lejekontrakter med en forventet inflation i 2008 og 2009 på

3%. Der budgetteres ikke med tomgangsleje.

• Der budgetteres med årlige vedligeholdelsesomkostninger på ca. 1 mio.kr., svarende til ca. 35 kr. pr.

m 2 .

• Øvrige omkostninger er indekseret med 3% årligt.

• Vedr. forventet finansiering af ejendommene henvises til afsnit 5.10. Den gennemsnitlige budgetterede

amortiserede rente er på 5,5% for både 2008 og 2009.

• Der er ikke budgetteret med investeringer, herunder til igangsætning af byggeri som følge af lokalplansgodkendelse.

Såfremt lejere ønsker at få ombygget lejemål, vil dette medføre huslejestigninger.

• Der budgetteres ikke med dagsværdiregulering af investeringsejendomme.

Forventninger til 2008 er for fodboldaktiviteter herudover bl.a. baseret på følgende forudsætninger:

• at Ligaholdet ikke opnår oprykning til SAS Ligaen. Ligaholdet opnår en placering som nr. 1 eller 2 i

Viasat Divisionen pr. 31.12.2008.

• at omsætningen fra klubbens sponsorer kan realiseres med 18,6 mio.kr., hvoraf der mangler at blive

indgået bindende aftaler for sponsorater på 3 mio.kr. primært ved forlængelser af allerede eksisterende

aftaler, som udløber pr. 30. juni 2008.

• At udgifter til alle ansatte herunder løn, gager og afskrivning på kontraktrettigheder forventes at andrage

21 mio.kr. mod 22 mio.kr. i 2007 svarende til en reduktion på 1 mio.kr. Eventuelle yderligere

ansættelser forventes modsvaret af reduktion i den nuværende spillertrup.

• at selskabet gennem udvikling af egne spillere kan supplere spillertruppen.

• at der ikke foretages væsentlige investeringer i materielle anlægsaktiver.

Forventninger til 2009 er for fodboldaktiviteterne herudover bl.a. baseret på følgende forudsætninger:

• at Ligaholdet opnår en placering som nr. 1 eller 2 i Viasat Divisionen i sæsonen 2008/09.

• at omsætningen fra klubbens sponsorer vil andrage 21,2 mio.kr.

• at løn og gager til alle ansatte inkl. spillere og stab øges med 2 mio.kr. i 2009 i forhold til 2008, idet

truppen forventes væsentligt forstærket.

• at selskabet gennem udvikling af egne spillere kan supplere spillertruppen.

• at der ikke foretages væsentlige investeringer i materielle anlægsaktiver.

Forventninger til 2008 og 2009

For regnskabsåret 2008 forventer Ledelsen, at selskabet før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme

vil realisere et underskud før skat på 4 – 5 mio.kr. og et overskud efter skat på 3,75 – 4,5

mio.kr.

For regnskabsåret 2009 forventer Ledelsen, at selskabet før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme

vil realisere et overskud før skat på 0 – 1 mio.kr.

- 41 -

More magazines by this user
Similar magazines