12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 129. 1883, 31. maj. Niels Pedersen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Marie Jensen, 36 Aar, Ellerup. Faddere:Husmand Peder Egeskovs Hustru af Hørup, Skomager Anders Pedersens Hustru af Hesselager, Skomager Anders Pedersen afHesselager, Indsidder Christen Pedersen <strong>og</strong> Førstekarl Rasmus Mortensen af Hesselager.10. 1883, 2. juni. Hans Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Sophie Larsen, 22 Aar, til huse for sin Moder, Hjulmand LarsSørensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Jørgen Hansen af Lamdrup, Svindinge S<strong>og</strong>n. Faddere: Gaardmand KnudJørgensens Hustru af Svindinge, Husmand Hans Hansens Hustru ibid., Husmand Hans Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Rasmussen afSvindinge, samt Hjulmand Hans Larsen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel GaardmandKnud Jørgensen i Svindinge.11. 1883, 3. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Gaardmand Kristen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Andersen, 40 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Sørensens Hustru, Væver Jens Rasmussens Hustru, Gaardmændene Niels Thomsen <strong>og</strong> JensPedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen – alle af Lakkendrup.12. 1883, 6. juni. Marius Vilhelm Niels Sack, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Smed Heinrich Vilhelm Niels Sack <strong>og</strong> Hustru Ane MarieNielsen, 23 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: pigen Gjertrud Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Kirstine Nielsen af Stenstrup,Ungkarl Rasmus Christensen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Mullerup Familiehus, Indsidder Jørgen Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.13. 1883, 10. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Bodil Kirstine Pedersen, for sin Fader GaardmandChristen Pedersen i Brænderup, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Væver Knud Hansen af Gislev. Faddere: Pigen Ane SophieHansen af Lunde, Skovløber Niels Peder Nielsens Hustru, Brænderup Vænge, Ungkarl Hans Hansen af Gislev, Ungkarlene PederPedersen <strong>og</strong> Lars Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand KnudRasmussen, Gislev Sejet.14. 1883, 20. juni. *Christen Christensen, Hjemmedøbt 20. juni, Døbt i Kirken 23. september 1883. Gaardfæster Christen Christensen <strong>og</strong>Hustru Karen Marie Eriksen, 28 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru af Brænderup, GaardmændeneChristen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersen i Ellerup, Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Ungkarl ChristenPoulsen paa Ellerup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hans fulde Navn, *Christen Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).15. 1883, 16. august. Anders Torben Hansen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Husmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 36Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen fra Albjerg bar Barnet, Gaardmand Anders Duelunds Hustru paaLakkendrup Mark. Gaardmændene Jens Pedersen, Jørgen Duelund <strong>og</strong> Vilhelm Hansen af Lakkendrup.16. 1883, 2. oktober. Frederik Hansen Kjær, Døbt i Kirken 11. november 1883. Boelsmand Nicolaj Peder Kjær <strong>og</strong> Hustru MarenDorthea Hansen, 26 ½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Ingerline Hansen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Gaardmand Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Forpagter Peder Rasmussen afBrændeskov.17. 1883, 6. oktober. Carl Pedersen Kierstein, Døbt i Kirken 25. november 1883. Ugift, Marie Dorthea Andersen, 27 ¾ Aar, til Huse forsin stedfader Rasmus Rheinholtsen paa Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Carl Nielsen Kierstein af Svendborg.Faddere: Pigen Karen Marie Hansen af Oure bar Barnet, Indsidder Mads Hansens Hustru af Brudager gik for. Husmændene KnudRasmussen, Jens Rasmussen <strong>og</strong> Frederik Pedersen, alle paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Enkefru Christensen i Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n.18. 1883, 8. oktober. Ferdinand Hansen, Døbt i Kirken 25. november 1883. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Malene Andersen,33 ½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Lars Hansen Falds Hustru paa Lakkendrup Mark gik for,Husmændene Hans Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Peder Sørensen af Lakkendrup, Niels Andersen af Gudme.19. 1883, 1. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 2. december 1883. Hjulmand Hans Lars <strong>og</strong> Hustru maren Sophie Gregersen, 25Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Gaardmand Jørgen Larsen ibid., Gaardmand PoulHansen af Gudme <strong>og</strong> Husmand Jens V… af Albjerg.1. 1884, 26. januar. *Hans Jacob Pedersen, Hjemmedøbt 5. februar, Døbt i Kirken 17. februar 1884. Ugift, Karen Sofie Jensen, 26 Aar,opholder sig for stedfaderen Husmand Jacob Løv i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Tjenestekarl Anders Pedersen,Brændeskovgaard. Faddere: Husmand Lars Nielsens Hustru Maren Hansen, Brænderup Vænge, Høker Hans Jensens Hustru, SofieFrederikke Jacobsen i Brændeskov, Ungkarlene Peder Hansen Løv, Brændeskov, Jens Peder Larsen, Brændeskovgaard <strong>og</strong> HansChristian Hansen ibid. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november 1904, er hans fulde Navn: *Hans Jacob Ejby,(O.P.A. № 293/1904).2. 1884, 25. februar. Carl Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 18. maj 1884. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 34½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Svindinge, Gaardmand Kristen Jensens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Anders Hansen <strong>og</strong> Jens Pedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!