12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 47. 1876, 17. marts. Marius Hansen, Hjemmedøbt 22. marts 1876. Skrædder Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Jensen, 33 Aar, paaLakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.8. 1876, 28. marts. Peder Kristian Anton Knudsen, Døbt i Kirken 5. juni 1876. Forpagter Knud Knudsen <strong>og</strong> Hustru Sidsel MarieHansen, 27 Aar paa Brændeskovgaard. Faddere: Pigen Sine Hansen af Lunde bar Barnet, Husmand Hans Jensens Kone af Brændeskovgik for. Husmændene Hans Jensen, Rasmus Jensen <strong>og</strong> Jens Hansen af Brændeskov.- 1876, 21. februar. Laurits Jørgensen, døbt i Brudager Kirke 26 marts 1876. Ugift, Hansine Larsen, med Udlagt Barnefader, UngkarlChristen Jørgensen af Kirkeby. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Brændeskovgaard, anmeldtaf Pastor Jyde? 30. marts 1876.9. 1876, 6. april. Andreas Kristoffer Rasmussen, Døbt i Kirken 28. maj 1876. Husmand <strong>og</strong> Væver Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 34 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Karen Kristoffersen af Sortebro kroen bar Barnet, Husmand Knud RasmussensKone paa Lakkendrup Mark gik for. Gaardmand Jens Bech, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Husmand Poul Eriksen paaLakkendrup Mark.10. 1876, 17. april. Niels Henrik Hansen, Døbt i Kirken 21. maj 1876. Ugift, Severine Johanne Kirstine Christensen, 27 Aar i EllerupSejet, Udlagt Barnefader Tjenestekarl Lars Hansen i Lakkendrup. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone af Ellerup Sejet bar Barnet,Gaardmand Lars Jensens Kone af Brænderup gik for. Ungkarlene Lars Hansen <strong>og</strong> Anders Jørgensen, samt Husmand Hans Nielsen afEllerup Sejet.11. 1876, 7. maj. Jens Andreasen, Hjemmedøbt 7. maj 1876. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 38 Aar, iBrændeskov. Anmærkninger: Barnet døde strax efter Fødselen.12. 1876, 24. maj. Søren Jørgen Sørensen, Døbt i Kirken 9. juli 1876. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 26Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Karen Marie Rasmussen af Vester Aaby bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone afLakkendrup gik for. Husmændene Jens Rasmussen, Knud Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen paa Lakkendrup Mark.13. 1876, 30. maj. Hans Peder Hansen, Tvilling, Hjemmedøbt 30. maj 1876. Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Rasmussen, 40Aar, paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.14. 1876, 4. juni. Hans Johansen, Hjemmedøbt 4. juni 1876. Ugift, Johanne Katrine Jensen, 24 Aar, af Ellerup Sejet, Udlagt Barnefader,Johan Peder Johansen paa Mullerup. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.15. 1876. 11. november. Hans Peder Rasmussen, Døbt i Kirken 4. februar 1877. Husejer Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane MariePedersen, 27 Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Andersen af Ellerup Kohauge bar Barnet, Lærer Nielsens Kone af Brændeskov gikfor. Gaardmand Hans Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Indsidder Lars Hansen i Ellerup.1. 1877, 21. januar. Anders Marius Nielsen, Hjemmedøbt 30. januar, Døbt i Kirken 29. marts 1877. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong>Hustru Ane Kirstine Hansen, 30 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Marie Hansen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet,Gaardmand Christen Pedersens Kone af Ellerup Grøftehauge gik for. Husmændene Anders Jørgensen <strong>og</strong> Christen Madsen af Ellerup<strong>og</strong> Indsidder Jørgen Nielsen af Familiehuset ved Mullerup.- 1876, 4. december. Emil Pedersen, Døbt i Kirken i Frue Kirke, Svendborg, 4. marts 1877. Ugift, Nicoline Hansen, 28 Aar, afSvendborg, Udlagt Barnefader, Ungkarl Jens Pedersen paa Vester Skerninge Mark. Anmærkninger: Meldt fra Svendborg afKirkesangeren Frederiksen, den 10. marts.2. 1877, 30. marts. *Hans Hansen, Døbt i Kirken 21. maj 1877. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 28 Aar paaEllerup Mark. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand Jørgen Larsens Kone gik for.Gaardmand Rasmus Hansen, Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hans Rasmussen af Ellerup. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 22. juli 1905, er hans fulde Navn; *Hans Hansen Lyder. (O.P.A. № 522/1905).- 1877, 28. februar. Hans Peder Hansen, døbt i Gudme Kirke 2. april 1877. Ugift, Fruentimmer Edel Marie Pedersen af Gudme, UdlagtBarnefader, Ungkarl Hans Jensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GaardmandChristen Pedersen paa Ellerup Mark. Anmeldt af Præst Klein, 4. april 1877.3. 1877, 26. april. Hans Larsen, Døbt i Kirken 8. juli 1877. Gaardmand Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Hansen, 26½ Aar,Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Bolette Larsen af Sandager bar Barnet, Gaardmand Peder Larsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Boelsmand Frederik Rex af Ellerup Kohauge, samt Husmand Rasmus Larsen af Trunderup.4. 1877, 12. maj. Peder Andreassen, Døbt i Kirken 1. juli 1877. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 39 Aar,Brændeskov. Faddere: Gaardmand Peder Larsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Søren Nielsens Kone af Brændeskov gik for.Husmændene Jens Hansen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Peder Andersen af Brændeskov.5. 1877, 24. maj. Peder Pedersen, Døbt i Kirken 8. juli 1877. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen, 40 Aar,Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Christen Larsens Kone af Brændeskov gik for. Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen <strong>og</strong>Ungkarl Hans Pedersen af Brændeskov, samt Gaardmand Jakob Christensen af Tved.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!