12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 191. 1887, 5. januar. Anne Elisabeth Andersen, Hjemmedøbt 6. januar, Døbt i Kirken 21. januar 1877. Ugift, Karen Marie Carlsen, 23 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Jens Andersen, Langaa. Faddere: Indsidder Niels Henriksens Kone af Langaa bar Barnet,Gaardmand Anders Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Indsidder Niels Henriksen, Husmand Steffen Henriksen <strong>og</strong> Tjenestekarl HenrikLarsen af Langaa. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Galdbjerg Mark, for Gaardmand JensKristensen.- 1876, 21. oktober. Kirstine Petrine Jørgensen, døbt i Tved Kirke, 7. juni 1877. Ugift, Maren Nielsen i Tved, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anthon Jørgensen paa Brændeskovgaard. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrændeskovgaard. Anmeldt fra Tved S<strong>og</strong>neraad, 10. juni 1877.2. 1877, 24. januar. Karen Jensen, Døbt i Kirken 25. marts 1877. Husmand Jacob Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 43½ Aar, Ellerup.Faddere: Købmand Pedersens Kone af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for. Væver NielsHansen <strong>og</strong> Husmand Claus Hansen af Ellerup, samt Ungkarl Rasmus Jensen fra Thorsing.3. 1877, 29. januar. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 18. marts 1877. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen, 24Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Jensine Jensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Kone af Brændeskov gikfor. S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmændene Christen Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong> Lars Hansen i Brændeskov.4. 1877, 31. januar. Hansine Nielsen, Døbt i Kirken 2. april 1877. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 28 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone gik for. Skrædder JacobChristensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Hans Larsen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Pedersen af Lakkendrup.5. 1877, 12. marts. Anne Rasmine Christensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Rasmus Christensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Rasmus Madsens Kone fra Skaarup bar Barnet, Husfæsterske Rasmine Jensen af Ellerup gik for.Husmændene Johannes Larsen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Christoffer Frederiksen – alle af Ellerup.6. 1877, 13. marts. Laurine Marie Sophie Jensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 28 ½ Aar i Brændeskov. Faddere: Lærer Nielsens Kone fra Brændeskov bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for.Husmændene Peder Andersen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Jens Hansen – alle af Brændeskov.7. 1877, 18. marts. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 28½ Aar,Ellerup. Faddere: Pigen Stine Christensen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone i Ellerup Grøftehaugegik for, Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Johannes Larsen – alle af Ellerup.8. 1877, 18. marts. Ane Johanne Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Ugift, Kathinka Elise Pedersen, 19 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>,Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen, af Skaarup/Thaarup? Tjener paa Thurø. Faddere: Husmand Hans Frandsens Kone af<strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen Marie Olsen fra Svindinge gik for. Ungkarlene Hans Hansen af Langaa, Rasmus Hansen af Lunde <strong>og</strong>Laurits Mortensen af Hesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Thurø.9. 1877, 26. marts. Marie Nielsen, Døbt i Kirken 10. maj 1877. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Christensen, 26 Aar, EllerupMark. Faddere: Pigen Gjertrud Hansen fra Dong bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge gik for.Gaardmændene Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong> Gaardbestyrer Niels Rasmussen af Ellerup.10. 1877, 22. april. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 15. juli 1877. Husmand Knud Andersen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud MargrethePedersen, 44 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Lærer Nielsens Kone gik for, Husmand KnudJørgensen, Christen Larsen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen – alle af Brændeskov.11. 1877, 23. april. Meta Pouline Nielsen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Hans Nielsen <strong>og</strong> Hustru AneMarie Esbensen, 44 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Pigen Gjertrud Nielsen af Gudme bar Barnet, Gaardmand Morten Nielsens Kone afGaldbjerg gik for. Husmændene Jacob Jensen <strong>og</strong> Hans Pedersen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Gaardmand Lars Pedersen af Gudme.- 1877, 24. januar. Christiane Caroline Rasmussen, døbt i Lindelse Kirke 30. marts 1877, Ugift, Louise Amalie Christensen, iHennetved, Lindelse paa Langeland. Udlagt Barnefader, Sadelmager Jørgen Rasmussen af Gislev. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.12. 1877, 3. maj. Christine Christensen, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Andersen, 39Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen maren Clausen bar Barnet, Gaardmand Hans Peder Christensens Kone gik for, GaardmændeneJørgen Hansen <strong>og</strong> Hans Larsen, samt Husmand Peder Frederiksen – alle paa Lakkendrup Mark.13. 1877, 12. juni. *Maren Dorthea Pedersen, Døbt i Kirken 29. juli 1877. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 33Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Cecilie Johansen fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af EllerupGrøftehauge gik for. Husmændene Christen Madsen <strong>og</strong> Henrik Pedersen af Ellerup Kohauge, Forpagter Christiansen paaBrænderupgaard. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn *Maren Dorthea Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!